Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль № 2. Всього годин 48, у т.ч., самостійна робота - 26.Читайте также:
  1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
  2. Глава 54. Модуль вечности
  3. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
  4. Для підсумкового модульного контролю
  5. Завдання до модульного контролю № 2
  6. Завдання до модульного контролю № 3
  7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

Всього годин 48, у т.ч., самостійна робота - 26.

Тема № 5. Функції, форми і методи державного управління.

Всього годин 11, у т.ч., самостійна робота - 5.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття адміністративного договору. Співвідношення правотворчої і правозастосовчої форми державного управління. Особливості адміністративно-юрисдикційних актів. Наслідки недотримання вимог, що ставляться до актів державного управління.

 

Тема № 6. Адміністративна відповідальність.

Всього годин 12, у т.ч., самостійна робота - 8.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку і злочину. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. Поняття вини юридичної особи.

 

Тема № 7. Адміністративний процес.

Всього годин 9, у т.ч., самостійна робота - 5.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: класифікація адміністративних проваджень. Правові презумпції адміністративного процесу.

Тема № 8. Окремі адміністративні провадження.

Всього годин 16, у т.ч., самостійна робота - 8.

Додаткові питання: Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Документи, що надаються юридичною особою для державної реєстрації. Порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень. Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення. Оскарження (опротестування) постанови про адміністративне правопорушення. Порядок звернення до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Література До модулю № 2:

Основна: 1, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 21, 24, 27, 31, 36, 40.

Додаткова: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 29, 34, 35, 36.41, 47, 50.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 1, 2, 3, 4. 5, 7, 9, 10, 13. 15, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 45, 49, 53, 58, 61, 63, 67, 70, 75, 77.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)