Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Загальні методичні рекомендаціїЧитайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. II. Організаційно-методичні вказівки
  4. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  6. Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  7. Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу «Адміністративне право України».Її виконують студенти заочної форми навчання.

Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти слухачам у вивченні курсу адміністративного права, а також перевірити засвоєння ними певного матеріалу, вміння самостійно проаналізувати конкретну ситуацію і вірно застосувати діюче адміністративне законодавство.

Контрольна робота повинна бути виконана по одному з варіантів. Слухачі, прізвище яких починається з літер «А»-«Е», виконують перший варіант; другий варіант - з «Ж»- «М»; третій варіант «Н»-«Т»; четвертий – «У»-«Я». Заміна варіантів не допускається.

Контрольна робота складається з двох завдань:

1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністративного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друкованих сторінок. Обов’язковими вимогами до теоретичного завдання є:

- висвітлення питання;

- простий план;

- посилання;

- список літератури.

2. Тестове завдання. Студенту запропоновано питання з відповідями, серед яких слід вибрати правильні. Слід мати на увазі, що правильною може бути одна відповідь, дві, всі або жодної. Їх необхідно відмітити любою позначкою.

У контрольній роботі спочатку виконується теоретичне завдання, потім – тестове завдання (з нової сторінки).

Контрольна робота оцінюється: «зарахована», «не зарахована». У разі не зарахування контрольної роботи вказуються причини цього.

Контрольна робота може бути незараховна у випадках:

- виконано не той варіант контрольної роботи;

- теоретичне завдання виконане з порушенням вимог до нього, в т.ч. стосовно обсягу;

- не виконано або не вірно виконано завдання;

- відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, теоретичний матеріал дослівно переписано з підручника або інших джерел);

- виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи;

- виконання роботи не за своїм варіантом;

- подання до рецензії ксерокопії (копії) роботи;

- застосування застарілих норм права або тільки загальних норм права без підтвердження їх спеціальними;

- не розкриття хоча б одного з питань теми.

- поверховість при висвітлені питань плану роботи.

- при відсутності посилань на норми права, а також рекомендовані роз'яснення вищих судових органів.

- суперечливості та логічні неузгодженості аргументації і висновків.

- нехтування вимог щодо оформлення,

Незарахована контрольна робота повертається студенту для виправленя недоліків. Після усунення вказаних недоліків необхідно повернути як незараховану контрольну роботу, так і новий варіант виконання контрольної роботи.

Контрольна робота подається методисту заочної форми навчання.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)