Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція № 10(2 години).Читайте также:
  1. Друга лекція - 18 січня 1965 р.
  2. Лекція 1. (2 год.) Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності
  3. Лекція 12 (2 год.)Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна
  4. Лекція 12. Загальна характеристика фінансового ринку та місце ринку цінний паперів в структурі фінансового ринку
  5. Лекція 13 (2 год.)Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
  6. Лекція 14 (2 год.)Видача свідоцтва виконавцю заповіту
  7. Лекція 2 (2 год.)Особливості порядку нотаріального посвідчення договорів про порядок користування спільним сумісним майном подружжя та договорів про поділ такого майна.

Тема: Адміністративно-правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах.

На лекційному занятті розглядається необхідність, характер та завдання адміністративно-правового регулювання державного управління економікою.

Аналізується зміст управління промисловістю. Система та правовий стан органів управління промисловістю

Розкривається зміст управління агропромисловим комплексом. Система та правовий стан органів управління агропромисловим комплексом.

Характеризується зміст управління транспортом та зв’язком. Система та правовий стан органів управління транспортом, дорожнім господарством і зв’язком.

З’ясовується зміст управління будівництвом та житлово-комунальним господарством. Система та правовий стан органів управління будівництвом та житлово-комунальним господарством.

Розглядається організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Загальна характеристика державної політики в сфері підприємництва. Організація державного управління у сфері підприємництва.

Визначається зміст державного управління у сфері фінансів. Система та правовий стан органів управління фінансами.

Розкривається сутність державного управління статистикою. Управління в сфері охорони праці. Управління в сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій. Організація державного управління в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

семінарськЕ заняття:

Заняття № 13 (2 години).

Тема: Адміністративно-правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах.

Навчальні питання:

1. Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.

2. Управління промисловим підприємством.

3. Організація державного управління у сферах транспорту та зв’язку.

4. Організація державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

5. Організація державного управління в агропромисловій сфері.

6. Організація державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Теми для написання рефератів:

1. Система банківського нагляду.

2. Державне управління у паливно-енергетичній сфері.

3. Державний контроль і моніторинг у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. Державне управління у сфері захисту економічної конкуренції.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: державний контроль у сфері економіки. Правові засади фінансового контролю. Органи державної влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

Тема № 11. Адміністративно-правові основи управління соціальною та гуманітарно-культурною діяльністю держави.

Всього годин 12, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 0, семінарські заняття - 2, самостійна робота - 8.

Лекція № 11 (2 години).

Тема: Адміністративно-правові основи управління соціальною та гуманітарно-культурною діяльністю держави.

На лекційному занятті розглядається загальна характеристика державної політики у сфері праці та соціальної політики Зміст управління працею та соціальним захистом населення. Система та правовий стан органів управління працею та соціальним захистом населення. Державна підтримка благодійницької діяльності. Державний контроль в сфері праці та соціальної політики.

Аналізується зміст адміністративно-правового регулювання державного управління освітою. Система та правовий стан органів управління освітою. Система освіти та види і правовий статус закладів освіти. Учасники навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки. Державний контроль за діяльністю закладів освіти.

Розкривається зміст, значення та види наукової діяльності. Система та правовий стан органів управління наукою. Види наукових установ, їх правовий статус. Організація захисту авторських та суміжних прав.

Характеризується управління культурою. Система та правовий стан органів управління культурою. Види закладів культури, їх правовий статус. Організація управління справами молоді та спорту. Управління в справах преси та інформації. Управління архівною справою. Управління в сфері телебачення і радіомовлення. Організація управління в справах національностей, міграцій і релігій. Управління туризмом. Державний контроль в сфері культури. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері охорони пам’яток історії та культури.

Визначається зміст адміністративно-правового регулювання державного управлінняохороною здоров’я. Система та правовий стан органів управління охороною здоров’я. Види та правовий статус установ охорони здоров’я. Організація, функції та повноваження санітарного нагляду. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров’я.

Дається загальна характеристика сфер молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Організація державного управління сферами молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Сприяння держави участі громадськості у справах молоді, фізичної культури та спорту.

 

СЕМІНАРСЬКЕ заняття:

Заняття № 14 (2 години).

Тема: Адміністративно-правові основи управління соціальною та гуманітарно-культурною діяльністю держави.

Навчальні питання:

1. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері праці та соціальної політики.

2. Адміністративно-правове регулювання державного управління освітою.

3. Адміністративно-правове регулювання державного управління наукою.

4. Адміністративно-правові основи управління культурою.

5. Адміністративно-правове регулювання державного управління охороною здоров’я.

6. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

Теми для написання рефератів:

1. Управління туризмом.

2. Правовий статус наукових установ.

3. Управління у сфері телебачення і радіомовлення.

4. Правовий статус установ охорони здоров'я.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: державна підтримка благодійницької діяльності. Правовий статус закладів освіти. Державний контроль у сфері культури.

 

Тема № 12. Адміністративно-правові основи управління в сфері адміністративно-політичної діяльності держави.

Всього годин 14, у т.ч. лекції -2, практичні заняття -0, семінарські заняття -2,самостійна робота -10

Лекція № 12 (2 години).

Тема: Адміністративно-правові основи управління в сфері адміністративно-політичної діяльності держави.

На лекційному занятті розглядається зміст управління юстицією. Система та правовий стан органів управління юстицією. Установи юстиції. Організація реєстрації актів громадянського стану. Управління нотаріальною службою. Взаємодія органів юстиції з органами судової влади та адвокатурою. Державний контроль у сфері юстиції.

Розкривається зміст управління державною безпекою. Функції, система та повноваження органів Служби безпеки України. Організація охорони державного кордону України. Функції та повноваження Прикордонних військ України. Прикордонний режим. Порядок в’їзду в Україну і виїзду з України. Адміністративна відповідальність за порушення правил прикордонного режиму. Організація управління в сфері охорони державної таємниці.

Визначається поняття та зміст управління охороною громадського порядку. Система органів внутрішніх справ, їх завдання та компетенція. Служба в органах внутрішніх справ. Поняття, завдання та система міліції. Види міліції. Основні обов’язки та права міліції. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Система та повноваження ДАІ. Дозвільна система. Паспортна система. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, дозвільної системи, паспортних правил. Система і повноваження органів державного пожежного нагляду. Адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Внутрішні війська МВС України, їх функції та повноваження. Система та правовий стан установ виконання покарань.

Аналізуються правові основи та організація управління обороною. Порядок комплектування Збройних Сил України. Військова служба. Значення і організація військового обліку. Адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку.

Характеризується управління закордонними справами. Система та правовий стан органів управління закордонними справами. Установи МЗС України за кордоном, їх види і правовий статус. Забезпечення діяльності представництв іноземних держав в Україні.

СЕМІНАРСЬКЕ заняття:

Заняття № 15 (2 години).

Тема: Адміністративно-правові основи управління в сфері адміністративно-політичної діяльності держави.

Навчальні питання:

1. Адміністративно-правове регулювання державного управління юстицією.

2. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері державної безпеки і охорони державного кордону.

3. Адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері охорони громадського порядку.

4. Адміністративно-правові основи управління в сфері забезпечення обороноздатності країни.

5. Адміністративно-правові основи управління закордонними справами.

Теми для написання рефератів:

1. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

2. Правовий статус установ Міністерства закордонних справ України за кордоном.

3. Управління у сфері охорони державної таємниці.

4. Правовий статус установ виконання покарань.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: установи юстиції. Прикордонний режим. Паспортна система.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)