Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція № 6(2 години).Читайте также:
  1. Друга лекція - 18 січня 1965 р.
  2. Лекція 1. (2 год.) Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності
  3. Лекція 12 (2 год.)Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна
  4. Лекція 12. Загальна характеристика фінансового ринку та місце ринку цінний паперів в структурі фінансового ринку
  5. Лекція 13 (2 год.)Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
  6. Лекція 14 (2 год.)Видача свідоцтва виконавцю заповіту
  7. Лекція 2 (2 год.)Особливості порядку нотаріального посвідчення договорів про порядок користування спільним сумісним майном подружжя та договорів про поділ такого майна.

Тема:Адміністративна відповідальність.

На лекційному занятті визначається поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності. Розглядається Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Аналізується поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння.

Розкривається мета та зміст адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні і додаткові стягнення.

Формулюються загальні правила накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

Характеризується порядок обчислення строків адміністративних стягнень. Строки накладення адміністративних стягнень. Погашення адміністративних стягнень. Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.

семінарськЕ заняття:

Заняття № 8(2 години).

Тема: Адміністративна відповідальність.

Навчальні питання:

1. Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права.

2. Нормативна підстава адміністративної відповідальності.

3. Процесуальна підстава адміністративної відповідальності.

4. Система і види адміністративних стягнень.

5. Порядок та строки накладення і погашення адміністративних стягнень.

6. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

7. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.Теми для написання рефератів:

1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх суб’єктів..

2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку і злочину. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. Поняття вини юридичної особи.

 

Тема № 7. Адміністративний процес.

Всього годин 9, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 0, семінарські заняття - 2, самостійна робота – 5.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 78 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)