Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Орлов П. А. История русской литературы XVIII века : учеб

Читайте также:
  1. Література
  2. Література
  3. Література
  4. ЛІТЕРАТУРА
  5. Тема № 2. Література Середніх віків
  6. Тема № 5 Західноєвропейська література ХVІІІ ст.

Орлов П. А. История русской литературы XVIII века : учеб. для студ. филог. ун-тов / П. А. Орлов. – М. : Высш. шк., 1991. – 320 с.

Федоров В. И. История русской литературы XVIII века : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / В. И. Федоров. – М. : Просвещение, 1982. – 335 с.

Федоров В. Литературные направления в русской литературе XVII-XVIII веков. – М., 1979.

Лотман Ю. М. Карамзин : Сотворение Карамзина : статьи и исследования (1957–1990). Заметки и рецензии / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 1997. – 832 с.

 

***

За роботу на практичному занятті студент може отримати від 1 до 5 балів, виходячи з таких критеріїв:

 

Кількість балів Критерії
Студент володіє матеріалом і навичками цілісного аналізу літературного твору, дає визначення літературного явища з посиланням на текст, наводить приклади на підтвердження певних суджень, добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку, вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти, має робочий зошит і щоденник читача.
Студент володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору, дає визначення літературного явища з посиланням на текст, але не завжди аргументує висловлені судження, допускає незначні граматичні та фактичні помилки; має робочий зошит і щоденник читача.
Студент володіє матеріалом, відтворює його частково, не завжди аргументує висловлені судження, дає визначення літературного явища без посилання на текст, імена, приклади; студент володіє окремими навичками аналізу літературного твору (образу, явища тощо), допускає фактичні помилки, має робочий зошит і щоденник читача.  
Студент відтворює незначну частину опрацьованого матеріалу, називає окремі літературні твори чи явища, не вміє систематизувати набуті знання, допускає грубі помилки у відповіді, має робочий зошит і щоденник читача.
Студент відтворює матеріал на елементарному рівні; називає окремі літературні твори чи явища, не усвідомлюючи їхнього змісту; допускає грубі помилки у відповіді, має робочий зошит.

 

Самостійна роботає основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.

До кожної теми студент отримує певні види самостійної роботи, спрямовані на поглиблення набутих під час лекцій та практичних занять знань. Наприклад: проаналізувати художні образи, визначити засоби комічного, вивчити напам’ять вірш і проаналізувати його, розробити тестові завдання тощо. Якщо немає конкретної вказівки на форму виконання роботи (наприклад, скласти план чи скласти опорну схему), студент може обрати зручну для себе форму виконання завдання – таблиця, схема, тези, опорний конспект і т. ін. Головне, щоб кожна конкретна робота відповідала темі і відображала суть питання.Кожна із запропонованих студентам самостійних робіт супроводжується списком літератури, яка допоможе студентові якнайповніше виконати поставлене завдання. Крім цього, студент може скористатися загальним списком літератури та списком інформаційних ресурсів мережі Інтернет

Самостійна робота студентів повинна бути свідомою і систематичною. Щодня треба виділяти час для читання художніх творів, рекомендованих програмою. Треба тренувати пам’ять і вчити напам’ять уривки з художніх творів, збагачувати свій культурний досвід. 2-3 рази на тиждень обов’язково слід приділити час роботі в бібліотеці для опрацювання необхідної монографічної та науково-критичної літе5ратури.

Самостійні роботи виконуються на стандартних аркушах, які студент після перевірки їх викладачем вкладає у файли, збирає в окрему папку і зберігає протягом семестру до отримання підсумкового балу.

Самостійна робота оцінюється окремо й фіксується в журналі академгрупи.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Компетенції, які необхідно розвивати | ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ | Теми рефератів | ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ| ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.077 сек.)