Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Компетенції, які необхідно розвивати

Читайте также:
  1. Які документи необхідно подати безробітному, щоб отримати допомогу на розвиток підприємницької діяльності?

Кафедра світової літератури

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 

 

Методичні рекомендації

З навчальної дисципліни

 

 

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIIІ СТ.

 

 

Для студентів 2 курсу

Напряму підготовки 6.020303 Філологія.

Мова і література (англійська, німецька)

Укладачі :

проф. Ніколенко О.М., доц. Таранік-Ткачук К.В., ст. викл. Фісак І.В.

 

 

Полтава − 2013

 


Практичні заняття. Самостійна робота. Індивідуальна робота: Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури XVIIІ століття» / Укладачі Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В., Фісак І.В. – Полтава : ПНПУ, 2013. – 31 с.

 

Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри світової літератури.

Протокол № 10 від 9 січня 2013 року.

Завідувач кафедри ______________________ ( проф. Ніколенко О.М. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó Ніколенко О.М.,

Таранік-Ткачук К.В.,

Фісак І.В., 2013 рік

Ó ПНПУ, 2013 рік

 


ВСТУП

 

Вивчення історії зарубіжної літератури є важливою складовою професійної підготовки вчителя-словесника. Значення цієї дисципліни у вищих педагогічних закладах освіти надзвичайно велике: вона дає уявлення про перебіг літературного процесу в різних країнах, розуміння місця рідної літератури у світовому контексті, формує філологічну культуру, широкий світогляд, уміння й навички літературознавчого аналізу.

XVIIІ століття – яскрава й неповторна сторінка в історії зарубіжної літератури. У цей час розвивалися різні літературні напрями – просвітницький реалізм, просвітницький классицизм, сентименталізм, рококо, які дали неперевершені зразки словесного мистецтва. Такі могутні постаті, як Д. Дефо, Дж. Свіфт, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Ф. Шиллер, Й.-В. Гете, М. Ломоносов, М. Карамзін, Д. Фонвізін та інші, вважаються класиками світової літератури, й сьогодні їх спадщина є напрочуд актуальною. Цей період розвитку літератури потужно репрезентований у чинних програмах для середньої загальноосвітньої школи, що зумовлює необхідність глибокого знання здобутків XVIIІ століття студентами-філологами.

Компетенції, які необхідно розвивати

в результаті вивчення навчальної дисципліни:

· розуміння основних тенденцій та закономірностей літературного процесу XVIII століття;

· усвідомлення місця й значення зарубіжної літератури XVIII століття в історії світової літератури та культури;

· розуміння національної специфіки різних літератур;

· розуміння зв’язків розвитку літератури, мистецтва й філософської думки;

· знання провідних літературних напрямів і течій, їх характерних ознак та форм прояву в літературі;

· здатність аналізувати художні твори, визначати особливості їх змісту й форми, жанру, стилю митця;· знання українських перекладів та українських перекладачів творів зарубіжної літератури;

· здатність порівнювати художні твори в різних аспектах;

· виконання усних і письмових робіт, різних за обсягом, характером і жанром (аналіз ліричного твору, твір на літературну тему, характеристика художнього образу, аналіз оригіналу та перекладу тощо);

· складання плану, тез, конспекту літературно-критичної праці.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ | Література | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Теми рефератів | ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
XVIII Международный фестиваль| ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)