Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наведіть приклади хибних формулювань навчальних цілей різних типів.

Читайте также:
  1. Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства
  2. Від різних чинників
  3. Доведіть ефективність застосування методу «мозкового штурму» в економічній освіті. Наведіть приклад.
  4. Додаткові приклади розрахунку
  5. Завдання І. Визначте дії вчителя та учнів у різних типах навчання. Оцінка завдання – 0,5 балів.
  6. Класифікація методів психологічного вивчення особи, а також різних психологічних явищ,що виникають у процесі правозастосовної діяльності
  7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Перш за все,хотілося б зазначити , що навчальні цілі – це результат, який прогнозується і має бути досягненим у процесі всього навчання і на його обмежених етапах.

На формування цілей впливають слідуючі фактори:

-Джерела винекненя

-Ступінь прозорості та розуміння, людина в більшій або меншій мірі розуміє мету, яку хоче досягти.

-Ієрархія та взаємозв”язок, будь яка діяльність підпорядкована певним цілям, які взаємозв”язані і підпорядковані одна одній.

-Масштаб і час

Параметри: визначають якісну та кількісну характеристику цілей, тобто визначають норми цілей, що передбачає:

-Становлення загального переліку властивостей або ознак результату.

Конкретність (це таке формулювання, яке зменшує можливість альтернативного тлумачення) та вимірюваність (це така властивість цілі, що забезпечує можливість визначення досягнута ціль чи ні).

Цілі можуть поділятися

1 за часом:

-короткострокові (до 1 року)

-середньострокові (1-5 років)

-довгострокові (5 років і більше)

2 за рівнем конкреизації : загальні(наприклад,стати богатим) ,орієнтовні( отримати спадщину),точні(отримати у спадщину будинок вартістю 20 млн дол.)

Також вони бувають : внутрішні ( наприклад, мені потрібно схуднути) та зовнішні (потрібно розробити тренінг з фінасів)

Ієрархія основних навч. цілей:

Вищий рівень – цілі фаху (інституціональні цілі) – визначають профіль випускника і модель спеціаліста. Основна характеристика – навчальний план.

Середній рівень – цілі навчального предмету(орієнтовні) – визнач. загальний кінцевий результат вивчення предмету. Основна характеристика – тематичний план.

Нижчий рівень – цілі теми – (операційні), точне визначення того, що ми будемо знати.

Існує декілька типологій цілей навчання:

1)Виділяє такі типи цілей

Дидактичні, спрямовані на засвоєння системи знань і опанування відповідними вміннями і навичками; Виховні, спрямовані на виховання особистості учнів; Розвиваючи, спрямовані на присуорення дозрівання ще не наявних псих. функцій.

Основні види методів навчання Типи методів навчання
І. Інформаційно-презентативні 1) усні; 2) письмові; 3) наочно-усні
ІІ. Алгоритмічно-дійові 1) діалогічні; 2) предметно-групові; 3) групові
ІІІ. Самостійно-пошукові 1) індивідуальна робота; 2) самостійна робота

2).Виділяє такі типи цілей :когнітивні цілі, спрямовані на формування знань та інтелектуальні здібностей людини ,психомоторні цілі, спрямовані на засвоєння навичок, вміння застосувати набуті знання ,афективні, визначають емоційне ставлення до об”єкта.

До прикладів хибних формулювань навчальних цілей можна віднести:

- неконкретність формулювання цілі (наприклад, «потрібно набрати більше балів з «фінансів» ,а потрібно так сформулювати « потрібно зробити міні-лекцію,експертну оцінку,бібліографію,добре підготуватись до модуля і тим самим набрати більше балів)

- не реалістичність формул. цілі ( маючи 0 балів,на останньому семінарі отримати 50 балів)

- не досяжність за часом ( за 15 хвилин зробити курсову роботу)


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 240 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: III. Нарушения обмена веществ | IV. Поражение кожи | Назвіть специфічні ознаки процесу навчання на відміну від інших видів діяльності. Охарактеризуйте його основні структурні компоненти. | Дайте порівняльну характеристику трьох освітніх парадигм. | Поясніть зміст поняття «навчальний менеджмент» та визначте основні функції управління навчанням. | Складіть перелік професійно важливих якостей педагога як керівника. | З позиції власного досвіду обґрунтуйте необхідність дотримання принципів навчання. | Визначте зміст поняття «методи навчання». Обґрунтуйте роль цих методів в організації навчального процесу. | Дайте порівняльну характеристику інформаційно-рецептивного та репродуктивного або частково –пошукового та дослідницького методів навчання | Назвіть види стимулів навчання і наведіть приклади їх використання викладачами. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доведіть необхідність цілепокладання у навчанні.| Складіть порівняльну характеристику класифікацій методів навчання та вкажіть , що в них спільне ,а що відмінне :А) за джерелами знань

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)