Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 10

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. V варіант
  7. Варіант

1. Судовий захист основних прав у зарубіжних державах (за вибором).

2. Визначте ідеальну модель місцевого самоврядування на основі Європейську Хартії про місцеве самоврядування 1985 р.

3. Монархи Європи. Порядок престолонаслідування. Конституційний статус монарха. Королівські прерогативи монарха. Цивільний лист.

 

 

Рекомендована література

 

Основна:

1.Гаазька конвенція щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з колізією законів про громадянство від 12.04.1930.

2.Європейська конвенція про громадянство від 07.11.1997.

3.Європейська Хартія про місцеве самоврядування. Офіційний переклад. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. (набула чинності 01.09.1988).

4.Женевська конвенція “Про статус біженців” від 28.07.1951. (набула чинності 22.04.1954.)

5.Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 10.12.1948.

6.Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, 10.12.1948.

7.Коментар до Конституції України. − Інститут законодавства ВРУ – К., 1996.

8.Конвенція про захист прав людини і основних свобод і Протоколи № 1,4, 6 і 7 від 04.11.1950. (Європейська).

9.Конвенція про скорочення випадків безгромадянства від 13.09.1973.

10. Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства та про військовий обов’язок у випадках множинного громадянства від 06.05.1963.

11. Конвенція про статус апатридів від 28.09.1954.

12. Конституции государств Европы: в 3-х т. / Под ред. Окунькова Л.А. − М.: Норма, 2001. 817 с. (т.1), 837 с. (т.2), 789 с. (т.3).

13. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В.Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 592 с.

14. Конституція України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141).

15. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 1966.

16. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 1966.

17. Міжнародні пакти про права людини: Пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966; Пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966.

18. Хартія основних прав ЄС.

Додаткова:

Монографії

1. Волощук О.Т. Інституту Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика. Монографія. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 260 с.

2. Регіональна політика в країнах Європи : уроки для України /За рея. С. Макси менка. - К.: Логос, 2000.- 171 с.

3. Сравнительное конституционное право. / Под ред. Кошер, доктор юрид. наук, проф., Чиркина В.Е., доктор юрид. наук, проф., Юдина Ю.А., доктор юрид. н;у к. - М.: Манускрипт, 1996. – 730 с.

Підручники

 

1. Автономов А.С., Сивицкий В А., Черкасов А.И. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.С. Автономова. — М.: Юриспруденция, 2001. — 400 с.

2. Алебастрова ИА. Конституционное праю зарубежных стран.- М: «Проспект» - 2008.- 624 с3. Андреева Т.Н., Андреева И.А., Будагова А.III., Кашкин С.Ю., Колпаюва Э.В. Конституционное (государственное) право Аваркьян С,А.. Гуценко К.Ф., Ковлер А .И., Марченко /МЛ, Конституционное право: зарубежных стран: Учеб. для сіуд. юрид. вузов и фак. / Под ред. Б.А. Страшуна: В4 т.-2-еизд., испр. И доп.-М: БЕК, 1996.

4. Баглай MB. Конституционное праю Российской Федерации. - 4-е изд., М., 2004.

5. Баглай MB., Гуреева Н.П., Даниленко В.Н., Карлов Ю.Н., Кашкин С.Ю. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. Для вузов / Моск. Гос. Ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ, - М.: Норма, 1999.- 832 с.

6. Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: Учебник,- М.: Книжный Дэм; Интерпрессервис, 2003. - 832 с.

7. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - Чернівці: Рута, 2001. - 431 с.

8. Государственное право Германии: В 2-х т. – М., 1994.

9. Государство и право в развивающихся странах. Избирательное право и выборы. – М., 1990.

10. Дукашева Е.А. Права человека: Учебникдля вузов /Отв. ред. чл.- корр. PH, д. ю. н. Е.А. Лукашева. - М.: Издательство НОРМА (Издательская групп НОРМА-ИНФРА- М), 2002,-573 с.

Загрузка...

11. Егинбарян Р.В., Татевосян Э.В. Конституционное право: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 492 с.

12. Егоров С.А. Китайская Народная Республика. Политическая система. – М., 1993.

13. Зарубежное законодательство о политических партиях. – М., 1993.

14. Иностранное конституционное право / Отв. ред. В.В. Маклаков. – М., 1996.

15. Китайская Народная Республика. Законодательные акты. – М., 1989.

16. Коваленко А.И. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1995.

17. Коваль В.С. Державне право зарубіжних країн: Навчально-
методичний посібник до семінарських та індивідуальних занять з
курсантами й студентами 2-го курсу / В.С. Коваль, Ю.Г. Медведєв;
Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ: РВЛАВС, 2005.

18. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. – М., 1996.

19. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. / Под ред. Страшун Б.А. Тома 1-2. Часть общая. 3-е изд. – М.: БЕК, 2000.

20. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. / Под ред. Страшун Б.А.Том 4. Часть Особенная: страны Америки и Азии. – М.: Норма, 2001.

21. Конституционное право зарубежных стран (в схемах): Учебное пособие / В.И Ноздрин-Плотницкий. - 2-е изд., стер. – М.: Новое знание, 2004.

22. Конституционное право зарубежных стран в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие / А.В. Малько, Е.В. Колесников, К.Н. Комкова, О.В. Афанасьева; Под ред. А.В. Малько. – М.: Юристь, 2003.

23. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. Особенная часть (50 государств): Конспект лекций /А.В. Якушев. – М.: Приор-издат., 2004.

24. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / Под ред. Маклакова В.В. − М.: Вольтерс Клувер, 2006. − 896 с.

25. Конституционное право зарубежных стран. / Под ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И., Энтина Л.М. – М.: Норма, 2004.

26. Конституционное право зарубежных стран: Вопросы и ответы / И.А. Алебастрова. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М: Юриспруденция, 2003.

27. Конституционное право зарубежных стран: Конспект лекций в схемах / (Авт. материал: А.В. Якушев; редактор-составитель: В.П. Водопьянов). – М: Приор-издат, 2004.

28. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций со схемами /
Р.Г. Тимофеева. – М.: ИМПЗ ПАБЛИШ, 2004.

29. Конституционное право зарубежных стран: учебник / Под ред. Н.А. Мишле. – М.: Юрайт, 2011.

30. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под ред.
В.Е. Чиркина – М.: Юристь, 2008.

31. Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие /
К.Д. Шестакова. – М.: РИОР, 2004.

32. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств: Учебник для вузов / Ковешников Е.М., Марченко М.Н., Стешенко Л.А. – М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА - М», 1999.

33. Конституционное праю зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. MB. Баглая, дю.н., проф. Ю.И. Лейбо и дю.н., проф Л.М. Энтана.- М: Норма, 2004.-832 с.

34. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. / Мишин А.А. 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2009.

35. Конституция и основные законодательные акты Республики Куба. – М., 1980.

36. Конституция США: история и современность. – М., 1988.

37. Конституції нових держав Європи та Азії. – К., 1996.

38. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / А.З.Георгіца (уклад.). – Чернівці: Рута 2008.

39. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М.Шаповал. — 2-ге вид., перероб. і допов. —К . : Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

40. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник /
За заг. редакцією В.О. Ріяки. – К.: Юринком Інтер, 2002.

41. Конституційне право України: Підручник /О.Ф.Фрицький. - К., 2004 -536 с.

42. Лазарев В.В. Действие права. Реализация права /Теория государства и права. Учебник/Под ред. В.К.Бабаева. М., 2004.

43. Лапшина И.Е. Конституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: Учебное пособие / И.Е. Лапшина. – М.: Проспект, 2004.

44. Мартинюк Р.С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Загальна частина: навч. посіб. – Острог: Видавництво Національного ун-ту «Острозька академія» 2007.

45. Марченко МЛ. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебникдля юридических вузов, - М, 2001.

46. Машин АА. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / А.А Машин. - Изд. 11-е, испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 2004.

47. Новые конституции стран СНГ и Балтии. 2-е изд. – М., 1996.

48. Парламенты мира: Сборник. – М., 1991.

49. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

50. Современные зарубежные конституции. – М, 1992.

51. Современные Соединенные Штаты Америки. Энциклопедический справочник. – М., 1988.

52. Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. – М., 1993.

53. Сравнительное конституционное право. Отв. ред. В.Е.Чиркин. – М., 2002. (Сравнительное конституционное право. Под ред. А.И.Ковлера, В.Е.Чиркина, Ю.А.Юдина. – Москва: Манускрипт, 1996.).

54. Судебные системы западных государств. – М., 1991.

55. Федеративная Республика Германии. Конституция и законодательные акты. – М., 1991.

56. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Введение в конституционное и административное право Европейского сообщества / Под ред. В.Г. Бенда,- М.: ЮНИТИ, 1998.- 647 с.

57. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. – М., 1981.

58. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. -3-є изд., перераб. и доп.— М.: Юрист, 2002,- 622 с.

 

Навчальні посібники

4. Алебастрова И А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. — М.: Юрайт-М, 2001. — 640 с.

5. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное праю и процесс: Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Закон и праю, 1998.-383 с.

6. Гарнер Д. Великобритания: центральное и местное самоуправление. − М.: Прогресс, 1984.

7. Григонис Э.Л. Григонис В.П. Конституционное праю зарубежных стран «питер» - 2008, 208 с.

8. Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В.А.Туманова. – М.: Международные отношения, 1998.

9. Депутат парламента в зарубежных государствах. − М.: Юрид. лит., 1995.

10. Исполнительная власть: сравнительно-правовое исследование. М.: ИНИОН РАН, 1995.

11. ИЧП ЕАВ, 1994.

12. Ковешнигов Е.М. Основы конституционного права зарубежных старн: Учеб.пособие,- М., ИНФРП-М 2001,- 192 с.

13. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. − М.: ИГП РАН, 1995.

14. Колосова Н.М. Конституционная ответственность − самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. − 1997. − № 2.

15. Конституции зарубежных государств. США. Великобритания. Франция. Г ер мания. Италия. Испания. Греция. Япония. Канада: Учеб. пособ. / Сост. В.В. Маісланов. - 2-еизд. испр. и доп. - М, 1997.

16. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. / Учебник. Под ред. А.С. Автономова. – М., 2001.

17. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 4 т. Тома 1–2. Часть общая: Учебник/ Отв. ред. Б.А. Страшун – 3-е изд., обновл. и дораб. – М.: БЕК, 2000. – 784 с.

18. Конституционное право зарубежных стран (в схемах): Учеб пособие /В.И. Плотницкий. - М: Но во е знание, 2003. - 252 с.

19. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. Пособие. Под ред. Алебастровой И. А. – М., 2001.

20. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В.Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И.Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М.Энтина. – М.: Издательство Норма, 2003. – 832 с.

21. Конституционное право Соединенных Штатов Америки: основые институты. Пособие для студентов - Минск., 1999.

22. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Под ред. С.А.Авакьяна. – М., 2000.

23. Конституційне право зарубіжних країн : Навч. Посібник / М.С.Горшеньова, К.ОЗаюморна, В.О. Ріяка та ін..; За заг.ред. В.О.Ріяки. - 2- евид.,допов. І перероб.— К.: ЮрінкомІнтер, 2006. - 544 с.

24. Конституційне право зарубіжних країн: навч. Посібник / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Суботін, С.М.Пашков, за ред.. В.М.Бесчастного. − 2-ге вид., стер. − К.: Знання, 2008. − 467с.

25. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник /За ред. В.О.Ріяки.-2-e вид.допов.- К., 2004,- 544 с.

26. Конституційне право: словник термінів. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.

27. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. − М.: Юристь, 2001.

28. Лукашин Є.В. Порівняльне конституційне праю: Навч. посіб. для студ. Вузів /Рівненський ін-т слов’янознавства Київського слов’янського ун-ту. Кафедра міжнародної інформації. - Рівне, 1998.-203 с.

29. Михалева Н.А. Конституционное праю зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие,- М.: Юрист, 1999.-352 с.

30. Мишин А.А. Конституционное (государственное) праю зарубежных стран: Учебное пособие. - К.: Юстиции форм, 2009. - 332 с.

31. Основи конституційного права України / за ред. академіка АПрН України, професора Копейчикова В.В. – К.: Юрінком, 1997. – 208 с.

32. Парламенты мира / Под ред. А.А.Мишина. − М.: Высшая школа, 1991.

33. Права людини і громадянина в Уфаїні : Навч. Посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник.- К2004.-336 с.

34. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. За ред. Рабіновича П.М., Хавронюк М. І. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

35. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. д.ю.н., проф. А.Я.Сухарев. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА·М), 2003.

36. Ріяка В.О. Конституційне праю зарубіжних країн: Навч. посібник/ В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, MB. Цвік та ін; За заг. ред. В.О. Ріяки,- К.: Юрінком Інтер. 2002.-512 с.

37. Ріяка В.О., Свєчкарьов О.І., Шувалова В А. та ін. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина: Навч. посіб. — X.: Вид-во Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого, 1996. — 186 с.

38. Сахаров И.А. Институт президентства в современном мире. М.: Юрид. лит., 1994.

39. Світова класична думка про державу і праю: Навч. посібник / Є. Безродний (керів.), Г.Ковальчук, О.Масний,- К., 1999. - 400 с.

40. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: навч. посібник. − К.: Юрінком Інтер, 2008. − 632с.

41. Совгиря Ольга Володимирівна. Конституційно-процесуальне праю України:навч.посібник. — К. : Юрінюмінтер, 2010. — 536 с.

42. Сравнительное конституционное право и политические институты: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2002.

43. Теліпко, Владислав Едуардович. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: (навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.) / В.Е. Теліпко. − К.: Центр учб. л-ри, 2009. − 567с.

44. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. − К.: Парламентське видавництво, 1999.

45. Федерализм: энциклопедический словарь. – М., 1997.

46. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: НОРМА, 2005. – 320 с.

47. Харлоф Э. Местные органы власти в Европе. − М., 1992.

48. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. − М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998.

49. Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. − 1994. − № 1.

50. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 1997.

51. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: Програма Л, 1995. – 136 с.

52. Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. – К.: Український Центр Правничих Студій, 1999. – 320 с.

53. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993. – 143 с.

54. Шаповал В. Сучасний конституціоналізм. Нариси з історії, теорії і практики. – К.: Юрінком, 2005. – 640 с.

55. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). Навчальний посібник. − К., 1996.

56. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 80с.

57. Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конституционного статуса субъектов. // Государство и право, 1995, №3.

58. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова та ін.; за ред. В.Г.Гончаренка. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004.

59. Якушев А.В.,авт. - сост., Конституц праю зарубежных стран, общая и особеннячасть, Шпаргалка студенту «Бюро печати» - 2007, 96 с.

Курс лекцій

60. Авдеенко ва МП., Дмитриев Ю.А. Конституционное праю Российской Федерации. Курслекций.- М., 2004.

61. Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций. — СПб.: Питер, 2002. — 416 с.

62. Субботин В.Н. Государственное право зарубежных стран (Общая часть): Курс лекций. — Донецк: ДИЭХП, 2002. — 120 с.

Статті

63. Андраш Шайо. Конституционализм и конституционный контроль в посткоммунистической Европе // Конституционное праю: восточноевропейское обозрение, — 1999,- №3(28).— С. 77-80.

64. Березюк О. Однопалатний парламент: недолік чи перевага? / / Право України. — 1997. — № 3.

65. В.Е.Чиркин Об объекте конституционного регулирования //Государство и право,-2005,-№ 4., С 5-8.

66. Витру к Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила . и значение // Консит ционное право: восточноевропейское обозрение. - 1999.- №3 (28).,— С.95-102.

67. Власенко О. Право на свободу мирних зборів у міжнародних до іу ментах так імплементація в національне законодавство //Підприємництво, господарство і право,- 2010. - № 10., С.43-46.

68. Габоев А.Б. Защита прав и свобод человека - важнейший составной элемент при осуществлении государственной национальной политики, // Государство и право.-2005.- № 1С. 28-33

69. Губрієню О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд. //Підприємництво, господ арство і право.-2008.-№ 5., С.33-37.

70. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації. //Праю України.-2011.-№2., С 193-201.

71. Зеленов Р.Ю. Законодательные процедуры Европейского Союза. Эволюция полномочий Европейского парламента // Государство и право. — 2005 - №1, С. 97-103.

72. Козлов А.Е. Федерализм в Бельгии и России / / Государство и право. — 1997. — № 7.

73. Ковальчук В Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади: зарубіжний та внутрішньодержавний досвід //Право України. -2009, - №12., С 151-161.

74. Конев А.В. Институт президентства в странах Центральной и Восточной Европы как индикатор процесса политической трансформации //Полис.-2002. №2.

75. Котелевская И.В. Современный парламент / / Государство и право. — 1997. — № 3.

76. Котенков АА. Президент — Парламент: становление взаимоотношений в законодательном процессе / / Государство и право. — 1998.— № 9, 10.

77. Кретов Б.И. Парламентаризм в России: история и современность: Учеб. пособие. — М.: МИИТ, 2001. — 96 с.

78. Крашенинникова НА. Индусское право: История и современность. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 192 с.

79. Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита / / Полис. — 1998. — № 5.

80. Лавринович О. Шляхи удосконалення системи суб’єктів законодавчої ініціативи, досвід держав - учасниць ЄС та українські перспективи. //Праю У країни. — 2011. - № 3., С 167-175.

81. Латюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних іфашах (італійський досвід). //Підприємництво, господарство і праю. - 2008. - № 6., С.79-82.

82. Мартишок Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно- правовий досвід Пьятої Французької Республіки та України. // Право України. - 2011.- №1
С. 200-209.

83. Павловська Н. Механізм процедури імпічменту (теоретичний та практичний досвід) //Право України,- 2010.- №3., С 115-120.

84. Перерва Ю. Еюлюція законодавчою процесу: зарубіжний досвід //Підприємництво, господарство і праю.— 2009.- №11., С.18-23.

85. Сліденко І.Д. Тлумачення конституції в країнах СНД і Балтії: Досвід порівняльного аналізу / / Держава і право. — 2000. — № 8.

86. Словська І.Є. Англо-американська модель конституціоналізму: теоретико-правовий аналіз / / Держава і право. — 2001. — № 10.

87. Шаповал В. Конституція і міжнародне право: до питання про взаємозв’язок і взаємовплив // Право України.- 2009.- №7., С. 88-95.

 

 

Інтернет-ресурси

http://worldconstitutions.ru/

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Практики з КДД | Критерії оцінювання навчально-виробничої переддипломної | ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ | Старший викладач кафедри тактики | Варіант 1 | Варіант 4 | Варіант 27 | Робота може бути оцінена як індивідуальна робота (до 15 балів). | І модуль | Рівень Завдання в закритій тестовій формі (15 завдань) по 3 бали |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 1| Зміст роботи викладачів-консультантів з виробничої практики організатора культурно-дозвіллєвої діяльності

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.033 сек.)