Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Курсты сипаттау

Читайте также:
  1. Курстық жұмыстардың тақырыптары

«Педагогика» курсы педагогиканың теориясы мен әдістемесін ашатын мынадай мәселелер: тәрбие, оқыту, білім беру, жеке тұлға, педагогикалық процес, тәрбие теориясы мен практикасы, оқыту теориясы мен әдістемесі, ұжым, басқару, білім беру мекемелері, атқаратын қызметтері, т.б. арналған 15 сағат лекция, 30 сағат семинар, 45 сағат ОБӨЖ, 45 сағат БӨЖ-ден тұрады. «Педагогика» курсында Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және типтік оқу бағдарламасына сәйкес қысқаша лекциялар мен семинар-практикалық сабақтар, студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыстарының (СОӨЖ), студенттің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ), курстық жұмыстардың тақырыптары, глоссарий, тест тапсырмалары берілген. Әрбір тақырып соңында шығармашылық тапсырмалар жинақталған. «Педагогика» курсыпедагогикалық жоғары оқу орнының барлық мамандықтары бойынша білім алып жатқан студенттеріне арналады.

6. Курс мазмұны

6.1. Лекцияның күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Мерзімі Модуль атауы мен лекция тақырыбы Сағат саны Лекция өткізу формасы Танымдық әрекетті белсендендіру әдісі және ОТҚ Білімгерде қалыптасатын білім мен білік  
    1 БӨЛІМ. ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ          
1 апта Лекция 1. Тақырыбы:Педагогика - адам туралы ғылымдар жүйесінде Жоспары: 1. Педагогика ғылымы жөнінде жалпы түсінік 2. Педагогиканың даму кезеңдері 3. Педагогиканың обьектісі, пәні және қызметтері 4. Педагогиканың категориялық аппараты 5. Педагогика ғылымының салалары мен басқа ғылымдармен байланысы Лекция пікірлесу. дидактикалық материал кестелер, суреттер, сызбалар Педагогика ғылымы туралы, ғылыми-педагогикалық ойлауды дамыту.  
2 апта Лекция 2. Тақырыбы:Педагогиканың әдіснамалық және аксиологиялық негіздері. Жоспары: 1.Педагогика ғылымының әдіснамасы,философиялық негіздемелері. 2. Педагогикалық зерттеу әдістері, оларды жіктеудің өлшемдері 3. Педагогикалық зерттеулердің құрылымы, логикасы 4. Педагогиканың аксиологиялық негізі, құндылықтар жүйесі 5. Педагогикалық неология, праксиология Әңгіме сұхбат, лекция кестелер, суреттер, сызбалар Педагогиканың әдіснамалық негіздері туралы түсінік беру  
3 апта Лекция 3. Тақырыбы:Тұтас педагогикалық үрдіс. Жоспары: 1. Тұтас педагогикалық процесс, компоненттері, қызметтері. 2. Тұтас пед. процесстің заңдылықтары мен принциптері. 3. Тұтас пед. процесс қозғаушы күші, педагогикалық жағдаят, шешу жолдары Лекция пікірлесу. дидактикалық материал   Тұтас педагогикалық процестің ерекшеліктерін анықтау.  
4 апта Лекция 4. Тақырыбы: Оқушы тұлғасы-тәрбиенің обьектісі және субьектісі. Жоспары: 1. Жеке тұлға қалыптастырудың философиялық-әдіснамалық негіздері 2. Тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлар 3. Тұлғаның дамуының қозғаушы күштері, іс-әрекеті, құндылық бағдары 4. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың дамуы мен ерекшеліктері 5. Жеткіншектер мен жасөспірімдердің дамуы мен тәрбиесінің ерекшеліктері Әңгім сұхбат, лекция кестелер, суреттер, сызбалар Тұлға, оның даму факторлары туралы білім жүйесін қалыптастыру  
5 апта Лекция 5. Тақырыбы:ҚР білім беру жүйесі Жоспары: 1. Қазіргі білім беру жүйесінің құрылымы, мақсаты, міндеттері, дамыту бағыттары, факторлары, мемлекеттік саясатының ұстанымдары 2. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесі. 3. Шағын жинақты мектеп, ерекшеліктері. 4. Білім беру мазмұнын белгілейтін Қазақстандық және халықаралық құжаттар. ҚР «Білім туралы» Заңы. ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 5. Инклюзивті және үздіксіз, қосымша білім беру Лекцияпікірлесу. дидактикалық материал   ҚР білім бюеру жүйесі туралы терең білім беру  
    2 БӨЛІМ. ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ        
6 апта Лекция 6. Тақырыбы:Тәрбиенің мақсат, міндеттері, әдістері. Жоспары: 1. Тәрбиенің мақсат, міндеттері, қызметі, ерекшеліктері. 2. Қазіргі кездегі тәрбие тұжырымдары, дәстүрлі және инновациялық тұғырлар 3. Тәрбие беру стильдері 4. Тәрбие әдістері, классификациясы 5. Дүниеге көзқарас, маңызы, қызметтері, түрлері, ішкі құрылымы Лекция пікірлесу. дидактикалық материал   Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері туралы білім қалыптастыру  
7 апта Лекция 7. Тақырыбы:Тәрбиенің мәні мен мазмұны Жоспары: 1. Тәрбиенің заңдылықтары. 2. Тәрбиенің принциптері. 3. Тәрбие процесін ұйымдастыру формалары 4. Тәрбие құралдары. Әңгімесұхбат, лекция кестелер, суреттер, сызбалар Тәрбиенің мазмұны туралы білім жүйесін қалыптастыру
8 апта Лекция 8. Тақырыбы: Тәрбие процесінде тұлғаны қалыптастыру Жоспары: 1. Адамгершілік және ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты, міндеттері 2. Еңбек және дене тәрбиесінің мәні 3. Эстетикалық және экологиялық тәрбиенің мазмұны 4. Экономикалық және құқықтық тәрбие ерекшеліктері. 5. Азаматтық және саяси тәрбиенің мазмұны Лекцияпікірлесу. дидактикалық материал   Тәрбиенің көптүрлілігі туралы түсінік қалыптастыру
9 апта Лекция 9. Тақырыбы: Ұжым және оның қалыптасуы. Жоспары: 1. «Балалар ұжымы» түсінігі. Ұжым теориясының қалыптасуы 2. Ұжымның белгілері, қызметтері, түрлері 3. Оқушылар ұжымының даму кезеңдері мен перспективалары. 4. Оқушылар ұжымын басқарудағы мұғалімнің кәсіби қасиеттері (профессиограммасы) 5. Сынып жетекшісінің қызметі, оқушылардың ұжымдық іс-әрекетіне педагогикалық басшылық жасауы. Лекцияпікірлесу. дидактикалық материал   Ұжымның мәні мен мазмұны туралы түсінік қалыптастыру
апта Лекция 10. Тақырыбы: Отбасы-тұлғаны тәрбиелеу мен әлеуметтендіру жүйесінде Жоспары: 1. Отбасы - әлеуметтік институт. 2. Отбасы түрлері. 3. Отбасының қызметтері. 4. Отбасы, мектеп және әлеуметтіңөзара әрекеті Әңгімесұхбат, лекция кестелер, суреттер, сызбалар Отбасы туралы түсінік қалыптастыру
    3 БӨЛІМ. ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ        
апта Лекция 11. Тақырыбы:Дидактика – педагогикалық ғылымдар жүйесінде Жоспары: 1. Дидактиканың мақсат, міндеттері, обьектісі, пәні, негізгі категориялары. 2. Оқытудың әдіснамалық және психологиялық негіздері мен атқаратын қызметтері 3. Оқытудың әдістері, классификациясы. Лекцияпікірлесу. дидактикалық материал   Тұт пед проц оқыт негізі мәнін айқындау
12 апта Лекция 12. Тақырыбы:Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. Жоспары: 1. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. 2. Оқытудың формалары мен құралдары. 3. Сабақ – оқытудың негізгі формасы 4. Дәстүрлі және дәстүрлі емес сабақтар 5. Мұғалімнің сабаққа дайындығы мен қазіргі сабаққа қойылатын талаптар Әңгімесұхбат, лекция кестелерсуреттерсызбалар Оқытудың мазмұны туралы түсінік қалыптастыру
13 апта Лекция 13. Тақырыбы: Оқытудың педагогикалық технологиялары. Жоспары: 1. Заманауи педагогикалық технологиялар 2. Пед-қ технологияларды топтап бөлу 3. Білім берудегі инновациялар. Лекция пікірлесу. дидактикалық материал   Қазіргі оқыту техн түсінік қал
14 апта Лекция 14. Тақырыбы:Оқыту үрдісінің сапасын педагогикалық бақылау Жоспары: 1. Оқыту үрдісінің тұтас жүйесіндегі бақылау. 2. Бақылаудың оқыту мақсаттарына сәйкестігі мен түрлері 3. Оқушылардың оқуын мотивациялау: оқу мотивтері, оларды топтау және танымдық қызығушылық. 4. Педагогикалық менеджмент тұрғысынан мектепті басқару: ұстанымдары, заңдылықтары, әдістері. Әңгімесұхбат, лекци кестелерсуреттерсызбалар Менеджмент қағидалары туралы білім қалыптастыру
15 апта Лекция 15. Тақырыбы:Мектептің әдіст-к жұмыстар жүйесі Жоспары: 1. Педагогикалық кеңес - мектепті басқарудың жоғарғы органы ретінде. 2. Мектептің әдістемелік қызметі, түрлері. 3. Мұғалімдерді аттестаттау. 4. Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың жаңа бағыттары Лекцияпікірлесу дидактикалық материал   12 жылдық көшу жағдтүсінік қалыптастыру
                 

6. 2. Семинар сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Загрузка...


Мерзімі Модуль атауы және сабақ тақырыбының номері Сағат саны Реферат жаттығу тапсырма номері Семинар сабақты өткізу формасы Бақылау формасы Білімгерде қалыпта сатын білім, білік
1 апта Семинар 1. Тақырыбы: Педагогиканың даму тарихының әдіснамалық негіздері. Жоспары: 1. Педагогика ғылымының дамуы мен қалыптасуы 2. Адам дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формалары. 3. Шетелдік педагогиканың даму кезеңдері. 4. Көне заманнан қазіргі күндерге дейінгі Қазақстанның педагогика ғылымының даму тарихы 5. Кеңес кезіндегі (1917-1991 жж.), тәуелсіз жылдардағы және қазіргі білім беру жүйесі мен педагогикалық ғылымы. «Педагогика ғылымы» атты реферат жазу     Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Педагогика ғылымының даму тарихы туралы білім қалыптастыру
1 апта Семинар 2. Тақырыбы: Педагогика ғылымының ерекшеліктері Жоспары: 1. Педагогиканың негізгі және жеке категориялары 2. Педагогиканың обьектісі мен пәні 3. Педагогиканың атқаратын қызметтері 4. Педагогиканың бөлімдері мен салалары. 5. Педагог басқа ғылым. байланысы. «Педагогика ғылымдарының басқа ғылымдармен байланысы» кесте дайындау Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Педагогика ғылымының құрылымы білім қалыптастыру
2 апта Семинар 3. Тақырыбы:Педагогиканың әдіснамалық негіздері. Жоспары: 1. Педагогикалық әдіснама, бағыттары, түрлері 2. Педагогиканың философиялық негіздемелері 3. Педагогикалық ғылыми зерттеу әдістеріне сипаттама. 4. Теориялық зерттеу әдістері 5.Тәжір-лік(эмпирикалық)зерттеу әдіс-і «Ғылыми-зерттеу әдістері» атты сызба дайындау   Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Ғылыми зерттеу жұмыстары білігін қалыптастыру.
2 апта Семинар 4. Тақырыбы: Педагогиканың аксиологиялық негіздері. Жоспары: 1. Педагогикалық зерттеулердің құрылымы және логикасы 2. Педагогиканың гуманистік әдіснамасының негіздемесі 3. Педагогиканың аксиологиялық негізі 4. Білім берудегі құндылықтар жүйесі, түрлері, қазіргі кездегі басты құндылықтар 5. Педагогикалық неология, праксиология «Педагогикалық ғылыми зерттеу жұмыстарының әдістемесі» сызба дайындау Пікірталаспедагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ   Ғылыми зерттеу дағдысын дамыту
3 апта Семинар 5. Тақырыбы: Тұтас педагогикалық процесс – мұғалім іс-әрекетінің субъектісі. Жоспары: 1. Тұтас педагогикалық процесс, ерекшеліктері 2. Тұтас педагогикалық процесс компоненттері 3. Тұтас педагогикалық процестің қызметтері 4. Тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері. «Педагогикалық процестің компонеттері» атты кесте дайындау   Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ   Педагогикалық процестің ерекшелігі туралы білім қалыптастыру.
3 апта Семинар 6. Тақырыбы: Тұт пед. проц.оқу. оқудан тыс әрекет-ң бірлігі. Жоспары: 1. Педагогикалық процесс: субъект-субъектілік қарым-қатынас. 2. Тұт пед-қ процестің қозғаушы күші 3. Педагогикалық жағдаят 4. Педагогикалық жағдаяттарды шешудің жолдары «Педагогикалық жағдаяттар мен оларды шешу» атты реферат жазу Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Педагогикалық жағдаят шеше білу білігін қалыптастыру.
4 апта Семинар 7.Жеке тұлға дамуының көпқырлылығы. Жоспары: 1. «Жеке тұлға» , «индивид» ұғымдары. 2. Жеке тұлғаның даму факторлары: тәрбие, орта, тұқымқуалаушылық 3. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру, іс-әрекет түрлері (ойын, оқу, еңбек, таным және т.б.). 4. Жеке тұлға дамуының қозғаушы күштері, кұндылық бағдары, дүниетанымы, белсенділігі. «Жеке тұлға ұғымы, сипаттамасы» атты кесте дайындау Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Жеке тұлға, даму факторы туралы білім қалыптастыру.
апта Семинар 8. Тақырыбы: Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда балалардың жас және жеке ерекшеліктері. Жоспары: 1. Балалардың дамуының жас кезеңдері. 2. Балалардың жеке ерекшеліктері: морфологиялық, физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік. З. Оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін есепке алу. 4. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың дамуы мен ерекшеліктері 5. Жеткіншектер мен жасөспірімдердің дамуы мен тәрбиесінің ерекшеліктері «Балалардың жас» атты сызба дайындау   Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Оқушының дара ерекшелігі туралы білім қалыптастыру
5 апта Семинар 9. Тақырыбы: ҚР білім беру жүйесі мақсаты, міндеттері Жоспары: 1. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсат, міндеттері мен мемлекеттік саясатының ұстанымдары 2. ҚР білім беру жүйесінің құрылымы мен бағыттары 3. Шағын жинақты мектеп, ерекшеліктері. 4. Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері 5. Үздіксіз және қосымша білім беру «ҚР білім беру жүйесі» атты реферат жазу Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ ҚР білім беру жүйесі туралы түсінік қалыптастыру
5 апта Семинар 10. Тақырыбы:ҚР білім беру жүйесінің заңнамалық негіздері Жоспары: 1. Білім беру мазмұнын белгілейтін Қазақстандық және халықаралық құжаттар. 2. ҚР «Білім туралы» Заңы. 3. ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 4. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесі, шетел педагогикасындағы 12 жылдық білім беру тәжірибелері. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейінді оқыту ерекшеліктері. «ҚР білім беру жүйесін реттейтін құжаттар» атты сызба дайындау   Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ ҚР білім беру жүйесі мазмұны жөнінде білім қалыптастыру
  6 апта Семинар 11. Тақырыбы: Тәрбиенің мән-мазмұны Жоспары: 1. Тәрбиенің мақсаты мен мәселелері. 2. Тәрбие тұжырымдары, дәстүрлі және инновациялық тұғырлар 3. Тәрбиенің қарым-қатынас стильдері: авторитарлық, демократиялық, либералдық, еркін, прагматикалық, аксиологиялық, ұжымшылдық, жекелік. 4. Дүниеге көзқарас, маңызы, қызметтері, түрлері, ішкі құрылымы «Қазіргі педагогика ғылымы» атты рефератжазу Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Тәрбие теориясы туралы білім қалыптастыру
6 апта Семинар 12. Тақырыбы: Тәрбие әдістері. Жоспары: 1. Тәрбие әдістері 2. Тәрбие әдістерінің классификациясы 3. Жеке тұлғаның сана-сезімін қалыптастыру әдістері. 4. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлықты қалыптастыру әдістері. 5. Ынталандыру әдістері. «Тәрбие мазмұны» атты кесте дайындау Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ   Тәрбие әдістері туралы білім қалыптастыру дам-у
7 апта Семинар 13. Тақырыбы: Тәрбиенің заңдылықтары Жоспары: 1. Тәрбиенің заңдылықтарының мәні. 2. Тәрбиенің принциптері туралы. «Тәрбиезаңдылықтары» атты кесте жазу     Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ   Тәрбиенің заңд-ы мен принцип айыра білу білігін қалыптастыру
7 апта Семинар 14. Тақырыбы: Тәрбие формалары. Жоспары: 1. Тәрбиені жүзеге асыру құралдары 2. Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру формалары. «Тәрбие формалары» атты кесте дайындау   Пікірталас, пед-қ әдебиеттерге шолу СБЖ Тәрбиенің формалары туралы білім қалыптастыру
8 апта Семинар 15. Тақырыбы:Тәрбиенің түрлері. Жоспары: 1. Адамгершілік тәрбиесінің мақсат, міндеттері, мазмұны, әдістері, құралдары. 2. Дене тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. Салауатты өмір салтын қалыптастыру. 3. Еңбек тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. 4. Ақыл-ой тәрбиесі мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. «Тәрбиенің түрлері» атты сызба дайындау Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Тәрбие бағыттары туралы білім беру.
8 апта Семинар 16. Тақырыбы:Тәрбиенің түрлері. Жоспары: 1. Эстетикалық және этикалық тәрбиенің, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. 2. Экологиялық тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. 3. Экономикалық тәрбие, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. 4. Саяси және праволық тәрбие, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. 5. Патриотизм, толеранттылық, ұлтаралық қатынастар тәрбиесі, мәні, мазмұны әдістері мен құралдары. «Тәрбие түрлерінің өзара байланысы» атты реферат жазу Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ   Тәрбие бағыттарына сипаттам беру білігін қалыптастыру
9 апта Семинар 17. Тақырыбы:Ұжым және ұжымның қалыптасу жолдары. Жоспары: 1. Ұжым теориясы 2. Оқушылар ұжымының даму кезеңдері 3. Ұжымның перспективалары 4. Ұжымда тәрбиелеудің құралдары мен дәстүрлері. «Ұжым-жеке тұлғаны қалыптастырушы құрылым» реферат жазу Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Ұжым туралы білім қалыптастыру
9 апта Семинар 18. Тақырыбы: Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушылар ұжымының өзара байланысы және өзара әрекеті. Жоспары: 1. Ұжымның атқаратын қызметтері 2. Ұжымның түрлері 3. Оқушылар ұжымын басқарудағы мұғалімнің кәсіби қасиеттері (профессиограммасы) 4. Сынып жетекшісінің қызметі, оқушылардың ұжымдық іс-әрекетіне педагогикалық басшылық жасауы. «Ұжымның даму сатысы перспективаларының байл» сызба Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Баланы ұжымда қалыптастыру маңызын түсіндіру
10 апта Семинар 19. Тақырыбы: Отбасы-әлеуметтік институт Жоспары: 1. Отбасы туралы түсінік 2. Отбасының түрлері 3. Отбасы тәрбиесінің психологиялық негіздері. 4. Отбасы, мектеп және социумның өзара әрекеті «Отбасының бала өміріндегі орны туралы» реферат Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Отбасы туралы түсінік қалыптастыру
10 апта Семинар 20. Тақырыбы: Отбасылық тәрбие негіздері. Жоспары: 1. Отбасылық тәрбиенің ерекшеліктері 2. Тәрбиелік жүйе құрылымы 3. Сынып жетекшісінің ата-аналармен ынтымақтастық байланысы Отбасы мен мектеп сызба Пікірталас педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Отбасының бала өміріндегі орнытау
11 апта Семинар 21. Тақырыбы:Оқыту мен білім беру теориясы (Дидактика). Жоспары: 1. Оқытудың мақсат, міндеттері. 2. Дидактиканың негізгі ұғымдары 3. Оқытудың әдіснамалық және психологиялық негіздері 4. Оқытудың атқаратын қызметтері. «Дидактика және оның ұғымдары, анықтамалары» атты сызба дай-у Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ   Оқыту мен білім беру туралы білім қалыптастыру
11 апта Семинар 22.Тақырыбы:Оқыту әдістері. Жоспары: 1. Оқыту әдістерінің мәні. 2. Оқыту әдістерінің классификациясы 3. Педагогикалық процестегі диагностика. 4. Оқу-танымдық әрекет: құрылысы және нысандары. «Оқыту мен оның әдістері» атты рефератжазу Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Оқыту мен тәрбие процесінің байланысы  
12 апта Семинар 23. Тақырыбы:Оқытудың заңдылықтары мен формалары Жоспары: 1. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері 2. Оқытудың принциптері. 3. Оқытудың мотивтері (түрткілері): оқытудың белсенділігі, қызығушылық пен қажеттіліктер. 4. Оқытудың құралдары. 5. Оқытудың формалары «Оқытудың заңдылықтары мен құралдары» сызба Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Оқушыбелсенділігін, қызығушылығын,қажеттілігін дамыту
12 апта Семинар 24. Тақырыбы:Сабақ – оқыту формасы Жоспары: 1. Сабақ – оқытудың негізгі формасы 2. Дәстүрлі сабақтың түрлері 3. Дәстүрлі емес сабақтар 4. Мұғалімнің сабаққа дайындығы 5. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар. Сабақты талдаудың типтері. «Сабақ» атты рефератжазу Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ   Сабақ туралы білім қалыптастыру
13 апта Семинар 25. Тақырыбы:Заманауи педагогикалық технологиялар Жоспары: 1. Пед-қ технологиялар, сипаттамасы. 2. Пед-қ технологияларды топтап бөлу 3. Қазіргі кездегі жаңа тұрпатты мұғалім дайындау мәселелері «Педагогикалық технологиялар» сызб Еркін пікірлесу, пед-қ әдебиеттерге шолу СБЖ   Педагогикалық технологиялар туралы білім
13 апта Семинар 26. Тақырыбы:Бiлiм берудегі инновациялық процестер Жоспары: 1. Білім берудегі инновациялар, новаторлар, олардың еңбектері. 2. Дамыта және бағдарламалап оқыту. 3. Проблемалық және модульдік оқыту. 4. Қашықтан және тұлғаға бағытталған оқыту технологиялары. «Педагогикалық инновация» атты кесте дайындау Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Оқытуды жаңаша құра білу білігін қалыптастыру
14 апта Семинар 27. Тақырыбы:Педагогикалық бақылау Жоспары: 1. Педагогикалық бақылаудың мақсаты мен түрлері Мектептегі оқушылар білімін бағалау мен бақылау. 2. Оқыту процесін және нәтижесін бағалауға психологиялық-педагогикалық талаптар. 3. Оқу мотивтері, оларды топтау 4. Танымдық қызығушылық «Педагогикалық бақылау» атты кесте дайындау Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ Оқыту процесін бақылау туралы білім қалыптастыру  
14 апта Семинар 28. Тақырыбы:. Педагогикалық менеджмент Жоспары: 1. Педагогикалық менеджмент түсінігі. 2. Педагогикалық менеджмент заңдылықтары мен ұстанымдары 3. Педагогикалық менеджмент әдістері. «Педагогикалық менеджмент» реферат Еркін пікірлесу, пед-қ әдебиеттерге шолу СБЖ   Педагогикалық басқару ұғымы білім
15 апта Семинар 29. Тақырыбы:Мектептің әдістемелік жұмыстары. Жоспары: 1. Педагогикалық кеңес жұмыстарының сипаты. 2. Мектептің әдістемелік қызметтері 3. Әдістемелік жұмыстардың түрлері. «Әдістемелік жұмыстар» сызба Пікірталас, педагогикалық әдебиеттерге шолу СБЖ   Мектептегі әдістемелік жұмыстар
апта Семинар 30. Тақырыбы:Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру Жоспары: 1. Мектептегі нормативтік құжаттар, білім беру стандарты, тұжырымдамалар. 3. Мұғалімдерді аттестаттаудың мәні. 4. Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың жаңа бағыттары «Нормативті құжаттар» атты кесте дайындау Еркін пікірлесу, педагогикалық әдебиеттерге шолу   СБЖ Басқару әдістерін игеру білігін қалыптастыру
                   

БӨЖ бойынша тапсырмалар тізімі

Білімгерлердің өзіндік жұмысының тақырыптары Бақылау формасы Тапсыру мерзімі
Педагогика - тәрбие туралы ғылым Баяндама 3 апта
Педагогикалық үрдіс – жүйе және тұтас құбылыс Эссе 5 апта
Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие Дөңгелек үстел 8 апта
Қазақстандағы инновациялық мектептер Реферат 11 апта
Отбасы тәрбиесі Пікірталас 14 апта

6.4. БӨЖ-ді орындау оқытушыдан талап етеді:

- Бақылау формасы (ағымдық, рубеждік);

- БӨЖ-ын орындау туақыты нақты форманың күрделілігіне сай болуы тиіс;

- БӨЖ-ді орындауға кеңес беру уақытын белгілеу;

- Тапсырмаы өткізу мерзіміне талап қою;

- Ұсынылатын әдебиеттерді анықтау;

- Тапсырмаларды өзара ауыстырып орындауды анықтау;

- Тапсырманы талдау крийтериін анықтау;

- БӨЖ-ді ұйымдастыруда әдістемелік материалдарды белгілеу;

- БӨЖ-дің әр тапсырмасы үшін бағалауды анықтау;

- БӨЖ тапсырмаларын ұсыну (семестр басында).

6.5. ОБӨЖ тапсырмалары

Тақырыптар тізімі
Педагогиканың аксиологиялық негіздері
Білім берудің парадигмалары
Қазақстандағы дидактиканың даму тарихы
Үздіксіз және қосымша білім беру
Бала тәрбиесіндегі мадақтау мен жазалау
Тәрбиенің пайда болуы – қоғамдық құбылыс
Шет елдердегі білім беру жүйесі дамуының негізгі тенденциялары
Оқушылардың сабақтағы өзіндік жұмыстары
Тәрбие, өзін-өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу
Бала дарындылығы
Оқытудың әдіснамалық негіздері
Тәрбие үрдісіндегі бала тұлғасы
Жағдайсыз отбасылар
Оқыту түрлері және оларға сипаттама
Педагогикалық ойлардың тарихындағы тәрбие мақсаттары

6.6. Білімгердің БӨЖ орындаудағы уақыт бюджеті

БӨЖ атауы Жоспарлы уақыт, сағ.
Лекция конспектілері бойынша дайындық 0,5х15=7,5
Семинар сабақтарына дайындық 1,0х30=30
Бақылау жұмысына дайындық 1х1=1
Бақылау жұмыстарын жазу 0,5х2=1
Рубеждік бақылауға дайындық 1х2=2
Рубеждік бақылауды тапсыру 0,5х2=1
Орындау БӨЖ-1
Орындау БӨЖ - 2
Орындау БӨЖ - 3
Орындау БӨЖ - 4
Орындау БӨЖ - 5
БӨЖ тапсырмаларын қорғау 1х5=5
Оқытушыдан кеңес алу 0,5х15=7,5
Барлығы

Негізгі әдебиеттер

Оқулықтың, оқу құралы, әдiстемелiк нұсқаулары, аты, авторы, басылымы және шыққан жылы Қоры дана
1. Педагогика. Оқулық / Абай атындағы Қазақ ұлттық пед. университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S, 2005. -429 б.
2. Қоянбаев Ж.Б. Қоянбаев Р.М. Педагогика. –Алматы, 2002. -384 б.
3. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.-Алматы: Дарын,2004.-152 б.
4. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. -Алматы: Дарын, 2004. -448 б.
5. Сабыров Т.С. Оқыту теориясы. – Алматы, 2000.
6. Коджаспирова Г.М. Педагогика. –М.: Гардарики, 2007. -528 б.
7. Пидкасистый П.И. Педагогика. -М.: Высшее образование, 2007.
8. Ситаров В.А. Дидактика. –М., 2002.
9. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Гардарики, 2007
  Қосымша әдебиеттер:  
1. Әбиев Ж. Педагогика тарихы. – А, 2006.
2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., т.б. Педагогика. Уч. пособие.- М., 2002.
3. Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. Қазақ тәлім-тәрбиесі. –Алматы. 1990.
4. Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы. - Алматы: Рауан, 1995.
5. Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы. –Алматы, 1984.
6. Құлшанова С. Мектеп педагогикасы. –Алматы, 2005.
7. Сұлтанова Ғ. Педагогика. –Алматы, 2007.
8. Бегалиев Т. Педагогика. -Тараз. 2001.
9. Қалиев С.Майғаранова Ш.Нысанбаева Г. Тәрбие хрестоматиясы.-А, 2001.
10. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование. 2007.
11. Сейталиев Қ. Педагогика тарихы. –Алматы, 2008.
12. Бекмагамбетова Р.К. Дидактика. –Алматы, 2010.
13. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы, 2004.
14. Хмель Н.Д. Біртұтас педагогикалық процесс негіздері. - Алматы, 1998.
15. Вайндорф-Сысоева М., Крившенко Л. Педагогика.-М.: Юрайт, 2004. -254 б.
16. Байжанова З. Педагогика. – А.: Таймас, 2008. -168 б.
17. Дүйсембекова Ш. Педагогика. – Семей, 2012. -246 б.
18. Мұхамбетова С. Педагогика. – Ақтөбе, 1999.
19. Бұзаубақова К.Ж. 12 жылдық мектеп мұғалімінің креактивтік қабілетін қалыптастыру: теория және практика. -Тараз, 2013. -164 б.
20. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа тұрпатты мұғалімнің креативтік қабілетін қалыптастыру: теория және практика. -Тараз: ТарМПИ, 2013. -164 б.
21. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. -М.: Педагогика, 1989. -192
22. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. -М.: Народное образование, 1998. -255 с.
23. Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: от теории к практике. -Алматы: Алем, 2000. -381 с.
24. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. -М.: Ростов-на- Дону: 2000.
25. Қабдықайырұлы Қ., Монахов В.М. Оқытудың педагогикалық технологиясы. - Алматы, 1999. - 146 б.
       

7. КУРС КОМПОНЕНТТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Білімгерлер пәнді белсенді және қызықты түрде оқулары тиіс. Сіздерге тапсырмалар алдын-ала беріледі. Лекция өткеннен соң, сіздер сол тақырыптарға байланысты дәптерлеріңізге конспект жасауларыңыз тиіс. Конспектілер әр апта сайын оқытушымен тексеріледі. Білімгер рефераттар тақырыбымен танысқаннан соң, олардың ішінен тақырыпты таңдап, модульдің соңына таман оларды дайындап, қорғаулары тиіс. Сабақта оқушылардың белсенділігі мен қызығушылықтары мадақталады. Білімгердің белсенділігі қосымша баллдармен саналады. Білімгерлер, сонымен қатар қызығушылықтары бар тақырыптар аясында эссе, глоссарий жасай алады. Олар кейін сабақтарда қорғалып, қосымша баллдармен есептеледі. Кейбір жағдайларда оқытушы сіздердің білімдеріңізді тексеру мақсатында экспресс-сауалнамалар, тест тапсырмаларын, карточкаларды қолданады.

 

7.1. БӨЖ түрлері және білімгерлердің білімін бағалау критерийі

1. Материалды ауызша баяндау. Білімгер берілген тақырып бойынша сұрақтарға өзі дайындалады. Уақыты 10-15 минут.

2. Бағалау критериі – тақырып қаншалықты ашылды және қаншалықты қызығушылық туғызды, әдебиет пен қосымша әдебиеттердің қолданылуы.

3. Жазбаша жұмыс (конспект, эссе - әрбір модульдің соңында алынады. Жазбаша жұмыс 1-2 беттен, эссе 0,5 беттен тұрады.Сұраққа жауап толығымен берілуі керек.

4. Тестәр модульдің соңында өткізіледі және оқытуыныњ ескертусіз тақырып бойынша 5 минуттық тест алуына болады. Барлық дұрыс жауапқа 5 балл.

5. Реферат және баяндама – білімгердің таңдауымен ( әр модульдан бір реферат) әзірленеді.Топ болып әзірлеуге де болады. Реферат жауаптың мәнін ашуы, өзіндік қорытынды ұстануы қажет.Білімгер презентациясы мен рефератына бір-бірлерінің пікірі.Пікір қысқаша талдау жасауды ұстанады.

6. Тақырып бойынша шолу – ұсынылған тақырыпқа 1-2 беттік қысқаша жазбаша әдеби шолу жасау. Материалды Интернет пен баспасөзден қамту.

7. Іскерлік ойын – білімгердің болашақ кәсіби қызметіне қажет іскерлігін оятатын жеке және командалық ойын. Кейде үйде дайындалуды, кітапханада аяқталуды талап етеді.

8. Кроссворд пен тапсырма құрау. Барлық тапсырмалар өз уақытында өткізілуі тиіс. Кешіктіріліп өткізілген тапсырманы бағалау төмендетіледі.(Әр күнге әр тапсырмадан 0,5 балл алынады).

9. Семинар (лат сeminarium рассадник) – білімгердің баяндамалары тыңдалып, талқыланатын, курс бойынша өтілген материалды бекітуде тереңдетілген білімді қамтамасыз ететін практикалық сабағы.

10. Конспект (лат. Conсpectuс шолу)- курстың негізгі компоненті, бағалау үшін апта сайын тексерілуге өткізілетін лекцияның немесе әдебиеттің қысқаша мазмұны. Егер білімгер талқыланатын тақырып бойнша шолу немесе глоссарий әзірлесе, онда конспект жазудан босатылады.

11. Глоссарий (лат qloccarium жиналыс)- тақырып категориясы мен негізгі түсініктері бойынша қысқаша жинақталған сөздік.

12. Реферат және баяндама - өзекті және күрделі жағдаяттың мәнін білімгердің шығармашыл өзіндік жұмыс түрінде ашуы. Бір білімгер бір модульде бір рефераттан өткізуі тиіс.Реферат тақырыптары мен әзірлеу әдістемесі қосымша - -де көрсетілген.

13. ЭССЕ- (ғылыми очерк) – нақты бір тақырып бойынша жазбаша тапсырма түрінде орындалып, сабақта презентация түрінде өтіледі.

14. Материалды ауызша баяндау. Презентация (лат. Preсentatio, көрсету)- нақты жағдаят немесе берілген тақырып бойынша аудиторияға ұсынылған баяндама. Уақыты 10-15 минут. Тақырыптың өзі қызығушылық тудырып, қосымша әдебиеттер кеңінен пайдаланып, қоршаған ортаны қызықтыруы қажет.Бір сабақтағы жу-ауап берушілердің ең жоғары саны – 6.

15. Бақылау жұмысы - рубеждік бақылау және өтілген материал бойынша білімгердің білімін анықтау, бекіту мақсатында жазбаша формада қорытынды аттестацияның өтілуі.

16. Еркін пікірлесу, сұхбаттасу –"сұрақ-жауап" түріндегі нақты тақырып немесе жағдаят бойынша ауызша пікірлесу. Берілген сабақ формасы өзінің мәні бойынша ой бөлісу (дискуссияға) жақын. Білімгер немесе"кіші топтың" өкілі "эксперт" ретінде аудиторияның сұрақтарына жауап беріп, өзінің позициясын ұстануына болады.

17. Жеке жоба. Дайындығы жоғары білімгер таңдауымен орындалады.Жұмыс тақырыптың белсенділігімен және зерттеу сипаттамасымен ерекшеленеді.

8. «Педагогика» пәні бойынша реферат тақырыптары

1. Қазақстанда педагогика ғылымының пайда болуы және дамуы

2. Қазақстанда дидактиканың ғылым ретінде пайда болуы

3. Я.А.Коменский – педагогика ғылымының негізін салушы

4. Білім берудегі құзырлылық тұғыр

5. Педагог мамандығы және оның қазіргі қоғамдағы рөлі

6. Педагогтың кәсіби дамуы және өзін-өзі тәрбиелеуі

7. Гумандық идеялар – қазіргі педагогиканың негізі

8. Педагогикалық құбылыстарды оқып үйренуде аксиоллогиялық тұғыр

9. Құрбылар ортасы – әлеуметтендіру факторы

10. Білім берудің жаһандану перспективалары

11. Шығармашылық – адамдардың іс-әрекетінің жоғары формасы

12. Дарынды балалармен жұмыстың стратегиясы

13. Ынтымақтастық педагогикасының ғылыми-педагогикалық негіздері

14. Мақсатты анықтау мәселесі – Қазақстан білім беру стратегиясының негізі

15. Оқытуда жекелік тұрғыдан қарауды тиімді жүзеге асырудың шарттары

16. Тұлғаға бағдарлап оқыту үрдісінде оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту

17. Тұлғаға бағдарлап оқыту үрдісінде оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру

18. Тұлғаға бағдарлап оқыту жағдайында оқушылардың жеке-типологиялық ерекшеліктерін есепке алу

19. Тұлғаға бағдарлап білім беру қазіргі қазақстандық мектептегі педагогикалық мәселе

20. Отбасындағы балалардың адамгершілік тәрбиесі

21. Қазақстандық қоғамдағы жастардың интеллектуалдық даму мәселелері

22. Педагогикалық технологиялардың эволюциясы

23. Дифференциялап оқыту жағдайындағы сабақ

25. Тұлғаны қалыптастырудағы ұжымның рөлі

26. Қазақстандағы инновациялық мектептердің дамуы

27. Оқыту үрдісінде қазіргі пед-қ технологияларды қолданудың ерекшеліктері

28. Балалар ұжымы және оның тәрбиелік мүмкіндіктері

29. Отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері

30. Компьютер – оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі техникалық құралы

31. Қазіргі мектептегі педагогикалық үрдісті ұйымдастыру

32. Тұлғаның азаматтық мәдениетін қалыптастыру тәсілдері

33. Тұлғаның экологиялық мәдениетін қалыптастырудың жолдары, құралдары

34. Абай Құнанбаев жастардың адамгершілік тәрбиесі туралы

35. Шағын жинақты мектептегі оқыту үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері

36. Тұлғаның оқыту үрдісінде тұтастай дамуы

37. Экскурсия – оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың бір формасы

38. Қазіргі мектептің оқыту үрдісінде қазақ балалар ойынын пайдаланудың ерекшеліктері

39. Үй жұмысы - оқушыларды оқытудың тиімділігін көтеру құралы

40. Оқушылардың білік және дағдыларын қалыптастыру үрдісінде жаттығуларды тиімді пайдаланудың педагогикалық шарттары

41. Қазіргі мектепте оқыту үрдісін оптимизациялау

42. Қазіргі мектептегі оқулық және оны жетілдіру жолдары

43. Оқушылардың экономикалық тәрбиесі

44. Оқушылардың эстетикалық тәрбиесі

45. Балалардың жас және дара ерекшеліктерін тәрбелеу үрдісінде есепке алу

46. Оқыту үрдісінде тұлғаның дамуы

47. Тәрбиеленушіде ғылыми көзқарасты қалыптастыру

48. Тұлғаны тәрбиелеудегі ойынның рөлі

49. Еңбек тәрбие құралы ретінде

50. Тұлғаның дамуы мен қалыптасуындағы өзін-өзі тәрбиелеудің рөлі

8.1. Білімгерлердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

Білімгер әр сабаққа өз конспектісін, және де сол тақырып аясында орындалуға тиіс барлық тапсырмаларды орындауы тиіс. Барлық жеке, рейтингтік, реферативті және т.б. тапсырмалар бекітілген бір уақытта өткізілуі тиіс. Білімгер семинар сабақтарда өз білім деңгейін әр түрде көрсете алуы тиіс: баяндау, толықтыру, басқа білімгерлер орындаған тапсырмаларды рецензиялау және т.б. жұмыстар. Оқытушымен айып түрлері беріледі:

- конспект болмағаны үшін- минус 40 балл

- семинар сабағына орындалған тапсырмалардың болмауы – минус 30балл

- оқытушы тапсырған тапсырмаларды уақытынан кейін тапсырғаны үшін – минус 40 балл

8.2. Білімгерлерді мадақтау:

Сіздерге өз бетінен табылған материал, қызықты ғылыми жаңалық үшін, практикалық сабақтағы ең жақсы проблемалық сұрақ, дискуссияда ең белсенді білімгер болсаңыз 2 балл қосылады. Практикалық сабақтардағы белсенді жұмыс үшін - 20 балл қосылады.Үй жұмыстарын бірінші тапсырған 5 білімгерлерге 20 баллдан қосылады. Рефераттың сапалы орындалуы үшін, оның уақытында тапсырылуы және қорғалуы үшін 40 балл қосылады.

8.3. БӨЖ-ді орындауға қойылатын талаптар:

Бір триместр ішінде сіздер 5 БӨЖ тапсырмасын орындауларыңыз тиіс.Олардың әрқайсысы үшін 100 балл беріледі. БӨЖ үшін қорытынды баға 0-ден 500 баллға дейін болады.

8.4. Әр бақылаудың талаптары

Рубеждік бақылаудың талаптары:Әр рубеждік бақылау 100 баллмен бағаланады. Қорытынды баға 0-ден 200-баллды құрайды.

Аралық бақылауға қойылатын талаптар:Аралық бақылау емтихан түрінде өтеді, оның жалпы бағадағы үлес салмағы 40%- ды құрайды. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі.

Білімгерлерге емтихан сұрақтары алдын-ала беріледі. Емтихан өтілген материалды құрайды. Емтиханда білімгер курс жоспарын қолдана алады, бірақ ол глоссарий, анықтамалықтарды, т.б. қолданбауы тиіс. Егер де ол рұқсат берілмеген көмекші құралдарды қолданса, онда емтиханнан шығарылып жіберіледі.

9. БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ БІЛІМІН РЕЙТИНГТІК БАҚЫЛАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

9.1 Баға қою саясаты

Бақылаудың 3 түрі қолданылады:

- Ағымдық (семинар сабақ және ОБӨЖ негізінде өтіледі);

- Рубеждік (деканат кестесі бойынша өтіледі);

- Аралық (академиялық кезеңнің соңында бір рет өтіледі);

Балл төмендегідей бөлінеді:

- ағымдық бақылауға – 1500 балл;

- рубеждік бақылауға – 200 балл;

- аралық бақылауға – 100 балл.

- барлығы 1800 балл

9.2. Рубеждік бақылауды жүргізудің графигі:

Жүргізу формасы уақыты Макс балл Тақырыптар
Жазбаша бақылау (ауызша бақылау) 7 апта Лек 1-7; сем 1-7
Жазбаша бақылау (ауызша бақылау) 14 апта Лек 8-15; сем 8-15

1 Рубеждік тапсырмалар:

1. Педагогика - тәрбие туралы ғылым

2. Қазіргі педагогиканың философиялық негіздері

3. Адам-тәрбие пәні

4. Әлеуметтендіру және тәрбие

5. Педагогикалық үрдіс – жүйе және тұтас құбылыс

6. Педагогиканың әдіснамалық негіздері

7. Педагогиканың аксиологиялық негіздері

8. Тәрбиенің пайда болуы – қоғамдық құбылыс

9. Тәрбие үрдісіндегі бала тұлғасы

10. Педагогикалық ойлардың тарихындағы тәрбие мақсаттары

11. Балалық шақ кезеңдері, әртүрлі жастағы балалар тобының даму ерекшелігі

12. Тәрбие, өзін-өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу

13. Бала дарындылығы

14. Жағдайсыз отбасылар

15. Гумандық тәрбиенің әдістері

16. Ұлттық тәрбиенің тұжырымдамасы

17. Отбасындағы бала тәрбиесі

15. Бала тәрбиесіндегі мадақтау мен жазалау

16. Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие

17. Тұлғаның базалық мәдениеті және оны тәрбиелеу жолдары

18. Балалар ұжымын және тұлғаны ұжымда тәрбиелеу

19. Қазіргі педагогикадағы тәрбиенің әдістері, құралдары және формалары

20. Оқушылардың ұжымдық танымдық әрекетін ұйымдастыру

2 Рубеждік тапсырмалар:

21. Білім берудің парадигмалары

22. Үздіксіз білі беру

23. Қосымша білім беру.

24. Шет елдердегі білім беру жүйесі дамуының негізгі тенденциялары

25. Қазақстандағы білім беру жүйесі және оның перспективалары

26. Қазақстандағы инновациялық мектептер

27. Білім берудің жаһандануы

28. Қазіргі дидактикалық тұжырымдар

29. Оқудың мотивтері

30. Оқудың құралдары

31. Сабақ – тұтас жүйенің элементі

32. Оқытудың қосымша формалары

33. Қазақстандағы дидактиканың даму тарихы

34. Жалпы орта білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар

35. Оқытудың әдіснамалық негіздері

36. Оқыту түрлері және оларға сипаттама

37. Оқушылардың сабақтағы өзіндік жұмыстары

38. Қазіргі мектепте проблемалық оқытуды ұйымдастыру

39. Оқыту мен тәрбиенің жаңа педагогикалық технологиялары

40. Ойын арқылы оқыту

9. 3 Білімгердің оқу әрекетінің нәтижесін бағалау (баллмен)

Ағымдық және аралық бақылауды бағалау келесі категориялар негізінде анықталады.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: КУРС САЯСАТЫ 1 страница | КУРС САЯСАТЫ 2 страница | КУРС САЯСАТЫ 3 страница | КУРС САЯСАТЫ 4 страница | КУРС САЯСАТЫ 5 страница | Баланы жетектеу. | Гегель. | Акселерация. | Принцип. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Деканы М.П.Оспанбаева| КУРС САЯСАТЫ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.205 сек.)