Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чзаг. — загальна чисельність населення.

Читайте также:
  1. Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ.
  2. Загальна кількість поїздів і тривалість їх знаходження в кожному парку
  3. Загальна методика силового розрахунку
  4. Загальна психологічна характеристика судового процесу при розгляді кримінальних справ.
  5. Загальна соціальна ефективність державного управління.
  6. Загальна структура
  7. Загальна структура файлу
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Або:

Qp = Σn · Нi · Чi,

де і = 1;

Нi — норма споживання на одного жителя і-ої групи;

Чi — чисельність населення і-ої групи.

6. Розрахуйте місткість ринку на основі частоти купівель, якщо відомо, що частота звернення до товару - 2 рази а місяць, обсяг споживання товару при одному зверненні до нього 3 рази, доля реальних покупців серед їх загальної чисельності – 28 %, загальна чисельність покупців – 1250000 чол.

Місткість ринку на основі частоти купівель та стандартних норм витрачання товарів розраховується за формулою:

,

де — загальна чисельність покупців і-ої групи;

— доля реальних покупців серед загальної чисельності їх;

С — обсяг споживання товару при одному зверненні до нього;

Т — (споживання товару) в місяць.

7. Визначити місткость ринку на основі додавання первинних, повторних та додаткових продаж, якщо відомо, що первинні продажі – 245600 од., вторинні – 345809 од., додаткові – 23400 од.

Визначення місткості ринку на основі додавання первинних (Пп), повторних (Ппов) та додаткових продаж (Пд):

Qp = Пп + Ппов + Пд.

При цьому первинні продажі — купівля товарів споживачами вперше, вторинні — купівля товарів замість використаних, додаткові — купівля товарів додатково до наявних у споживача.

 

8. Об'єкт дослідження - цукровий завод.

За класичною формулою місткості ринку (Мрс* Кni m) визначи­ти середню ціну товару, якщо відомо: Мр = 950 г/т; Пс = 27 (кількість по­тенційних покупців (споживачів)); Кni = 27,8 тис. грн. (кількість продукції, закупленої одним покупцем в середньому за рік);

9. Об'єкт дослідження — Львівський молококомбінат.

За формулою місткості реального ринку (Мрроззl) визначити обсяг місткості, якщо відомо: То = 34 (індивідуальні, роздрібні та гуртові організа­ції); Кз = 15 (середня кількість закупівель одним споживачем за місяць); Озl= 30,6 тис. грн. (середній обсяг закупівель товару одним споживачем за рік).

10. Визначити показники за даними звітів статистики і підприємств.

Частку маркетингових витрат на дослідження товарного ринку за формулою:

де Ов.м. — витрати на маркетинг окремої фірми (грн.);Σ Ов.м. — сукупні ви­трати на маркетинг основних конкурентів (тис. грн.),

 

11. Визначити ціну споживання придбаного конвейєра для складання автомобі­ля КАМАЗ за формулою

Цс = Цв д.р. н,

 

якщо відомими є наступні дані:

Цв = 129 тис. грн. — ціна відпускна, роздрібна; Вд. = 18,5 тис. грн. — витра­ти на доставку, встановлення та налагодження; Bр. = 9,8 тис. гри. — ви­трати на поточний ремонт, обслуговування; Вн = 11,3 тис. грн. — витрати коштів на навчання персоналу та оплату праці, інші витрати.

12. Визначити загальний обсяг витрат на товаропросування (ВТп) за формулою

ВТп = Т + Сп + Сз + Г + Вдод

якщо відомо Т (транспортні витрати) —7,8 тис. гри.; Сп (складські пост. витрати) — 2,7 тис. грн.; Сз (складські змінні (сортування)) —0,6 тис. грн.; Г (вартість замовлень і недотримання гарантійного зобов'язання) — 0,3 тис. гри.; Вдод (вартість адміністративних та інших заходів) - 0,2 тис. гри.

Для того, щоб надати відповіді на наступні запитання необхідно користуватися конспектом лекції (надано лектором) та науковою літературою з дисципліни (список літератури надано лектором).

1. Згідно із сучасною концепцією маркетингу придбання товару спожива­чем здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від використання товару. За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити виробники такої продукції:

№ п/п Підприємства Продукція
1. Компанія «Apple» iPhone
2. «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» Порошок «Ушастый нянь»
3. „RIA" газета
4. Фірма „Оріфлейм" зволожувальний крем
5. КЕІ ДВНЗ КНУ навчання за програмою .Магістр з менеджменту і адміністрування
6. ВКФ„Рошен" цукерки „Пташине молоко"

 

2. Керівництво фірми „Інтертоп" прийняло рішення про частковий перегляд програми маркетингу у зв'язку зі зниженням обсягів реалізації продукції фір­ми. Проведені дослідження показали, що були допущені помилки при виборі цільового сегмента. Фірма прийняла рішення перейти від сегментації на ос­нові демографічних критеріїв до сегментації на основі психологічних критері­їв. У такій ситуації підприємству доцільно використати критерії:

а) кліматичні, територіальні;

б) статево-вікові; соціально-економічні; релігійні; етапи ЖЦ сім'ї;

в) приналежність до певного соціального класу;

г) тип особистості, стиль життя.

3. В одному з обласних центрів України протягом п’ятнадцяти років фармацевтичному ринку функціонує аптека „Панацея" (останні три роки вигляді товариства з обмеженою відповідальністю). Аптека ця недалеко від центра міста і завжди має широкий асортимент вітчизняних і зарубіжних лікарських засобів та виробів медичного призначення. Високий рівень обслуговування та кваліфікації персоналу приваблює клієнтів. Керівництво аптеки планує налагодити модемний зв'язок з основними постачальниками, що уможливить оперативність замовлення і постачання товару. Режим роботи аптеки з 8°° до 2000 год. Ціни на препарати в аптеці доволі високі, що пов'язано із значними витратами на фонд оплати праці, оскільки після роздержавлення з аптеки не було звільнено жодного члена колективу. Відсутня диференціація цін стосовно попиту на лікарські засоби, рекламної активності фармацевтич­них виробників тощо.

На ринку відчувається суттєва конкуренція, загострення якої фахівці прогнозують і надалі. Основними конкурентами є приватні аптеки й ап­течні кіоски, які внаслідок оптимальної кількості фахівців можуть встанов­лювати досить низькі ціни на лікарські засоби. Деякі з них працюють ціло­добово. Ускладнює ситуацію також той факт, що наступного року плануєть­ся відкриття нової аптеки неподалік від аптеки „Панацея". Конкуренти роз­ширюють коло послуг, що їх пропонують споживачам, зокрема вимірюван­ня тиску, консультування лікарями, доставку препаратів додому.

Керівництву аптеки стало відомо, що знана зарубіжна фармацевтична фірма веде пошук аптеки для укладання угоди про використання фірмової товарної марки. Крім того, ураховуючи заяви урядовців у засобах масової інформації, керівництво аптеки прогнозує подальше розширення переліку лікарських засобів, ціни на які підлягають державному регулюванню.

Допоможіть аптеці „Панацея" провести SWOT-аналіз, дані якого по­дайте у вигляді таблиці:

 

Внутрішні фактори Сильні сторони: Слабкі сторони:
Зовнішні фактори Можливості: Загрози:

4.Вітчизняний виробник електропобутового обладнання для кухні, зок­рема електроплит, холодильників, морозильних камер та посудомийних машин, відчуває значний тиск з боку чужоземних конкурентів, таких як „Samsung"та „Bosch". Щоб бути конкурентоспроможним з якими відомими у світі фірмами, підприємство змушене насамперед удосконалити власну то­варну політику. Які заходи Ви зможете йому запропонувати щодо:

1) товарної політики загалом?

2) асортиментної політики зокрема?

5. Розмістити у правильній послідовності наступні етапи планування нової товар­ної продукції: відбір ідей, аналіз комерційної можливості, розробка товарів, ге­нерація ідей, перевірка задуму, випробування на ринку, комерційне виробництво.

6. Назвати стадії ЖЦТ, дати їх характеристику. Пояснити «поведінку» усіх факторів ЖЦТ (товар, ціна, рівень конкуренції, обсяги продажу і прибут­ків, покупці) на усіх стадіях появи і функціонування на ринку товарів: мо­локо, овочі відкритого грунту, м'ясо яловичини, яйця курячі, м'ясо курей, ди­тяче взуття, товари парфумерії, спортивний одяг.

7. Перелічені нижче показники та ознаки згрупувати за якісними та економіч­ними критеріями: роздрібна ціна —39 тис. грн., збереженість — 87%, витра­ти на доставку — 1,7 тис. грн., забрудненість середовища — 5,0 %; витрати на встановлення — 0,5 тис. грн.; виробничий травматизм —1,2%, податок — 0,3 тис. гри.; виконання замовлення -100%; страхові платежі — 0,25 тис. гри.; випадків порушення техніки безпеки під час роботи - 12,2%, витрати гарантійного обслуговування — 1,2 тис. гри.; підписано угод-контрактів — 27; витрати на ремонт — 1,7 тис. гри., кількість авторських розробок — 12.

8. Здійснити опис позитивних і негативних рис та ознак засобів стимулюван­ня збуту (табл. 1).

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика особливостей засобів стимулювання збуту

 

Позитивні ознаки Засоби стимулювання збуту Негативні ознаки
  Премії  
  Дарунки зразків, безкоштовно  
  Знижки ціп  
  Купони  
  Упаковка з пільгою  
  Конкуренти-акціонери  
  Гарантії поверненим грошей  
  Кредитування закупівель  
  Випробування і дегустування, безкоштовно  

 

9. Впорядкувати етапи розробки рекламних звернень щодо послідовності:

Ø розробка реклами (підготовка текстів, оформлення ескізів, виробництво);

Ø тактика рекламної роботи (кошторис витрат,вибір засобів поширення, розробка графіків виходу реклами, контроль),

Ø стратегічне планування (відбір цілей, бюджетнірозрахунки, розробкапрограми рекламування);

Ø дослідження (вивчення споживачів, товарів, аналіз ринкової ситуації).

10. Оформити рекламне звернення (текст) на наступні товари:

молочні товари (молоко в упаковці «Тетра Пак»; кефір в упаковці скля­ній, сметана у целофановій упаковці); м'ясо бройлерів (грудинки, чет­вертинки, курячий бульйон);гречка в целофановій та паперовій упаков­ках;дитячі іграшки; електроміксер; тощо

11. Сформулювати правильну послідовність процедури опрацювання маркетингового плану з наступних елементів: побудова теоретичної основи плану, відбір цільо­вого ринку, контроль реалізації стратегії, побудова маркетингової стратегії, визначення маркетингових цілей, реалізація маркетингових планів,формуваннябюджету маркетингу, дослідження середовища та сегментація ринку.

12.Приватне Підприємство «Калчаківці» планує відкрити продуктовий магазин у новому мікрорайоні «Поділля» міста Вінниці. Менеджер з маркетингу підприємства вирішив провести опитування мешканців мікрорайону, маючи на меті виявити їхні потреби та уподобання. Розробіть анкету, яку можна було б запропонувати підприємству для проведення такого дослідження. Попередньо визначиться із способом зв`язку з аудиторією (особисте, поштове, чи телефонне опитування)

13. Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільо­вого ринку товару, що рекламується (його потенційними споживачами). Оха­рактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів:

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінґу й аеробіки.

 

14. Порівняйте в табличній формі переваги й недоліки реклами в газеті і на телебаченні.

Засоби розповсюдження реклами   Характе- ристики     Газети Телебачення
Переваги    
Недоліки    

 

15. Аналіз господарського „портфеля" підприємства.

Підприємство „Керамік" здійснює свою діяльність за трьома напрямами, які представлені такими стратегічними господарськими підрозділами (СГП): СГП „А" — виробництво цегли; СГП „Б" — виробництво майолікових виробів; СГП „В" — виробництво черепиці. Дані про обсяги продажів цих СГП підприємства та їх конкурентів наве дені у таблиці.

СГП Обсяги продажів (тис. грн.) Кількість конкурентів Обсяги продажів трьох головних конкурентів (тис. грн.) Темпи зростання ринку{%)
,А" 3000 / 2400 / 650
„Б" 2700/2100/1370
,JB" 1500/ 1090/780

Проаналізуйте господарський „портфель" видів діяльності методом „Бостон Консалтинг груп" і запропонуйте свою оцінку стану підприємства. Що Ви можете порекомендувати підприємству за результатами Вашого аналізу? Яку стратегію слід обрати для кожного з СГП?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 463 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Завантажувальна | Методичне забезпечення | Завантажувальна | Заважування тари | Варіанти для самостійного виконання | Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення | ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні рекомендації| Система трудових показників, їх взаємозв'язок

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.058 сек.)