Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. Типова угода №_____

Читайте также:
  1. II. Культурные ценности и особо ценные объекты культурного наследия, как предметы реституции
  2. II. Предметы ведомства и пределы власти волостного суда
  3. II. Предметы ведомства и пределы власти губернского присутствия
  4. III. Практика и перспективы использования предметов Музейного фонда РФ в культовых целях
  5. Items Предметы
  6. V. СУДЬБА СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ. КАКИЕ ПИСАТЕЛИ ЗАНИМАЛИСЬ СИМ ПРЕДМЕТОМ.
  7. VI. МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Типова угода №_____

про працевлаштування молодого фахівця - випускника ХНУБА

м. Харків “_____”_____________20 ___ р.

 

 

Керуючись ст. 56 Закону України "Про вищу освіту" та Положенням про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України, _____________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи)

в особі _______________________________________________________________________________________, діючого

(посада, прізвище та ініціали керівника)

на підставі____________________________________________________________, далі - Роботодавець,з одного боку,

(Статут, Положення, інший установчий документ)

та ___________________________________________________________________19___ року народження, що закінчує

(прізвище, ім'я, по батькові випускника)

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем ______________________________________________________________________

напряму підготовки____________________________________________________________________________________

за спеціальністю ______________________________________________________________________________________

і отримав рівень освіти_________________________________________________________________________________

та кваліфікацію_______________________________________________________________________________________,

далі - Молодий фахівець,з другого боку, за участю Харківського національного університету будівництва та архітектури (ХНУБА) Міністерства освіти і науки України в особі ректора університету Шкодовського Ю.М., діючого на підставі Статуту університету, уклали угоду про таке.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1Роботодавецьбере на себе зобов'язання працевлаштувати Молодого фахівцяна первинну посаду відповідно до чинної освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, напряму підготовки, спеціальності рівня вищої освіти та кваліфікації, а Молодий фахівецьповинен відпрацювати у Роботодавцяне менш ніж три роки на первинній та подальших посадах.

 

2 ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 На підставі цієї угоди та направлення на роботу, виданого ХНУБА, Роботодавецьукладає з Молодим фахівцемтрудовий строковий договір на заміщення первинної посади ________________з розміром заробітної плати ___________ грн на місяць зможливістю подальшого просування по службі. На молодшого фахівця поширюються усі діючі умови праці, соціального забезпечення, преміювання та пільг, встановлені Колективним договором, Галузевою угодою та трудовим законодавством.

2.2 Роботодавецьнадає Молодому фахівцюпісля закінчення ХНУБА місячну відпустку з виплатою за власні кошти допомоги в розмірі __________грн. Ця відпустка не враховується під час надання чергових відпусток, встановлених Законом України ''Про відпустки".

2.3 Роботодавець оплачує Молодому фахівцю вартість проїзду його та членів його сім'ї з міста _________________ до міста ____________________ , вартість провозу вантажу та інші компенсаційні виплати в порядку й розмірах, встановлених Нормами відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон.

2.4 Матеріальна допомога, передбачена п. 2.2., та аванс на переїзд в розмірі ________грн перераховується Роботодавцем на рахунок Молодого фахівця в закладі банку.

2.5 У разі переїзду в іншу місцевість Роботодавець надає Молодому фахівцю кімнату в сімейному гуртожитку з оплатою в установленому порядку. При цьому Роботодавець зберігає за Молодим фахівцем чергу на позачергове одержання житла, незалежно від стажу його роботи, згідно з діючим житловим законодавством.

2.6 Роботодавець не заміщує посаду, яка передбачена заміщенню Молодим фахівцем. У разі виробничої потреби на цю посаду може бути прийнятий інший працівник на термін до призначення на неї Молодого фахівця.

2.7 Звільнення Молодого фахівця допускається лише за наявності підстав, встановлених ст. 40 Кодексу законів про працю.

2.8 Роботодавець повинен надіслати ХНУБА підтвердження про прибуття Молодого фахівця та укладання з ним трудового договору.

 

3 ОБОВ’ЯЗКИ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ

3.1 Молодий фахівець зобов'язаний прибути до Роботодавця у термін до „_____” _________ 20____ р. та укласти трудовий договір на умовах, встановлених п.2.1 цієї угоди.

3.2Молодий фахівець не має права односторонньо розірвати трудовий договір, за винятком випадків, передбачених Положенням про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України.

3.3Молодий фахівець у триденний строк від дня укладання трудового договору надає у встановленому порядку авансовий звіт Роботодавцю за одержані від нього кошти, відповідно до п.2.4.

 

 

4 ОБОВ’ЯЗКИ ХНУБА

4.1 ХНУБА, одержавши заявку Роботодавця на Молодого фахівця, знайомить випускника з умовами працевлаштування, організовує укладання та підписання тристоронньої угоди та вручає кожній із сторін підписаний і скріплений печатками примірник угоди.

 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 У разі неприбуття Молодого фахівця за угодою або відмови без поважних причин приступити до роботи за угодою, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом двох років, він зобов'язаний у встановленому порядку компенсувати Роботодавцю збитки.

5.2Роботодавець у разі відмови від укладання трудового договору за цією угодою компенсує Молодому фахівцю збитки, у тому числі й моральну шкоду.

5.3 У разі відмови у прийнятті на роботу за угодою і звернення Молодого фахівця до центру зайнятості, Роботодавецьвідшкодовує державній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги під час проходження професійної підготовки та перепідготовки.

5.4 У разі відмови Роботодавця укласти трудовий договір Молодий фахівець не повинен повертати кошти, видані йому Роботодавцем при направленні на роботу.

 

 

6 ІНШІ УМОВИ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 У разі порушення умов, передбачених угодою, спори, не врегульовані між Роботодавцемі Молодим фахівцем,вирішуються в судовому порядку за місцем перебування відповідача, відповідно до чинного законодавства України.

8 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Завантажувальна | Методичне забезпечення | Завантажувальна | Заважування тари | Варіанти для самостійного виконання | Методичні рекомендації | Чзаг. — загальна чисельність населення. | Система трудових показників, їх взаємозв'язок |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Звітність і аудит у сфері праці, їх сутність і значення| Организация сексуального воспитания в интернатных учреждениях

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.04 сек.)