Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік фінансових результатів малих підприємств

Читайте также:
  1. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  2. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  4. Аналіз можливостей та загроз підприємства
  5. Аналіз результатів проведеного дослідження
  6. Аналіз руху робочої сили підприємств водного транспорту
  7. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

В умовах ринкових відносин в економіці України змінюється завдання бухгалтерського обліку, а саме посилюється його орієнтація на задоволення інформаційних потреб власника та інвесторів. Питання бухгалтерського обліку, його організації, формування показників звітності залишаються надзвичайно актуальними для підприємств різних форм власності, розмірів і видів діяльності. Серед них на особливу увагу заслуговують малі підприємства України, розвиток яких є складовою соціально-економічної політики держави. В умовах ринкової економіки зростає роль визначення фінансових результатів, оскільки вони віддзеркалюють усі сторони діяльності підприємства: ефективність системи управління та контролю, рівень технології й організації виробництва.

В останні роки проводилась активна законодавчо-нормативна робота зі спрощення системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. Проте, нормативні документи з обліку та фінансової звітності мають певні недоліки та вимагають доопрацювання, не враховують особливості обліку на малих підприємствах [3].

Значний внесок у розвиток і вдосконалення обліку й аналізу фінансових результатів в Україні зробили провідні вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Герасимович А.М., Гуцайлюк З.В., Давидов Г.М., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Зубілевич С.Я., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Коцупатрий М.М., Линник В.Г., Мних Є.В., Пархоменко В.М., Рудницький В.С., Сопко В.В., Чумаченко М.Г. Питання методики й організації обліку на малих підприємствах розглядалися у працях Бабіча В.В., Ластовецького В.О., Свідерського Є.І., Трофімової Т.В.

Віддаючи належне дослідженням вчених, слід зазначити, що методика формування й обліку фінансових результатів на малих підприємствах потребує подальшого вдосконалення. Актуальність зазначених проблемних питань, їх недостатня теоретична розробка та практичне значення зумовили вибір теми дослідження.Метою даної статті є вдосконалення порядку формування інформації про фінансові результати малих підприємств з метою удосконалення облікового процесу та інтеграції чинних нормативно-правових актів з обліку.

Для ведення обліку суб’єкт малого підприємництва відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва [1]. Згідно з цим наказом суб’єкти малого підприємництва застосовують спрощений План рахунків лише у разі складання ними фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові результати відповідно до вимог П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [2].

Для обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності суб’єкти малого підприємництва використовують рахунки класів 7 «Доходи і результати діяльності» та 8 «Витрати за елементами». Обороти по рахунках класів 7 та 8 призначено для ведення обліку господарських процесів та заповнення показників Звіту про фінансові результати (форма № 2-м).

У зв’язку з тим, що бухгалтерський облік відіграє важливу роль у прийнятті рішень, слід урахувати вимоги, які ставлять до нього різні користувачі облікової інформації. Співставлення потреб у обліковій інформації зовнішніх та внутрішніх користувачів дає можливість виявити певні відмінності. До основних відмінностей у складі зовнішніх користувачів звітності малих підприємств на противагу іншим належать:

- обмежена кількість юридичних і фізичних осіб, залучених до процесу інвестування малих підприємств;

- обмежений ступінь участі цих підприємств у міжнародному бізнесі;

На малих підприємствах акцент робиться на внутрішньому використанні облікової інформації. Тому, система бухгалтерського обліку цих підприємств повинна, перш за все, орієнтуватися на задоволення внутрішніх потреб для прийняття управлінських рішень.

Аналізуючи Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва (форма 2-м), можна виявити певні невідповідності між назвами статей звіту та назвами рахунків Плану рахунків активів, капіталу та зобов’язань для малого підприємства. Наприклад, для узагальнення інформації про доходи підприємства Планом рахунків передбачено один єдиний рахунок – рахунок 70 «Доходи». Дані, що накопичуються на цьому рахунку необхідно розподілити по декільком статтям звіту. Така невідповідність ускладнює процес заповнення звітності і тим самим вимагає або відкриття додаткових субрахунків до запропонованого синтетичного рахунку, або застосування загального Плану рахунків.

Для накопичення інформації про витрати від операційної діяльності передбачено рахунок 84 «Витрати операційної діяльності», на якому узагальнюється інформація про матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати. Для заповнення Звіту про фінансові результати ця інформація повинна бути деталізована та віднесена на відповідні статті звіту, що вимагає відкриття додаткових субрахунків до рахунку 84.

Таким чином, можна стверджувати, що План рахунків суб’єктів малого підприємництва по суті не дає бажаного спрощення облікового процесу, оскільки все одно необхідно відкривати додаткові субрахунки до запропонованих синтетичних рахунків.

Для усунення протиріч між Звітом про фінансові результати та Планом рахунків суб’єкта малого підприємництва пропонується у План рахунків внести додаткові рахунки для накопичення інформації про доходи та витрати, призначення яких буде співпадати зі змістом статей Звіту.

Запропоновані удосконалення не тільки сприятимуть спрощенню роботи облікового персоналу під час складання звітності, а й дають змогу проводити аналіз фінансових результатів діяльності на малих підприємствах за основними показниками, що підвищить обґрунтованість управлінських рішень.


 

Самостійна робота № 10


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Комментарий | Задание 2. | Облік основних засобів та нематеріальних активів, їх зносу | Як в податковому обліку відображається амортизація малоцінних необоротних активів? | Облік розрахунків із заробітною платою на малому підприємстві | Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками | Облік розрахунків з покупцями і замовниками | Особливості спрощеної системи обліку та звітності юридичних осіб | Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку | Питома вага кредитів, наданих банками України малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості обліку незавершеного виробництва на малих підприємствах| Фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)