Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пошук теми та постановка мети роботи

Читайте также:
  1. I. Постановка согревающего компресса
  2. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
  3. Актуальность проекта. Постановка проблемы.
  4. АРХЕТИПЫ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
  5. Будівельні роботи по спорудженню контактної мережі
  6. Будова та принцип роботи відцентрового просіювача МПП-ІІ.
  7. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

На початку наукового дослідження необхідно, обравши тему, обгрунтувати її актуальність. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) чітко, аргументовано обгрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Отже, тема наукового дослідження має бути актуальною, мати наукову новизну, тобто повинна вносити щось нове в науку, бути економічно ефективною для народного господарства.

Важливою характеристикою теми є можливість швидкого впровадження одержаних результатів у виробництво. Особливо важливо забезпечити широке впровадження результатів у масштабах, наприклад, галузі, а не лише на одному підприємстві. При впровадженні теми потрібно враховувати, що в процесі дослідження можливі і деякі зміни в тематиці. Відомо багато випадків, коли тема дослідження ставиться перед дослідником або колективом з огляду на обставини чи технічної необхідності. Наприклад, при закупці імпортного обладнання ставиться питання про розробку вітчизняних матеріалів та режимів їх застосування на даному обладнанні. Кращих успіхів досягають ті дослідники, які розробляють свої ідеї, що виникли в результаті виробничої або наукової діяльності.

В тому випадку, коли немає ні завдання на розробку, ні власної задачі, виникає стадія пошуку теми. Як правило, дослідник цікавиться певною проблемою і в нього виникає багато запитань. Таким чином, постановка задачі починається з виявлення і окреслення неясності. При цьому необхідно зосередити увагу на таких питаннях, вирішення яких допоможуть з’ясувати суть явища, а не зафіксувати окремі факти.

Існує декілька прийомів пошуку теми дослідження. Перший з них можна висловити словами академіка Курнакова, який радить взяти будь-яку стару працю і повторити її з початку до кінця, але застосовуючи при цьому нові методи, прилади і тоді знайдеться не одна, а декілька нових тем.

Другий прийом полягає в тому, що починають розробку будь-якої прикладної проблеми без певної мети, а сам хід наукового дослідження наштовхує на нові можливості, які стимулюють продовження роботи. Метою НДР є набуття нових знань про предмет дослідження, визначення окремих його характеристик або характеру явища в цілому. Метою дослідження в галузі технічних наук є, наприклад, підвищення ефективності процесу створення нового матеріалу. Чітка постановка мети дозволяє в багатьох випадках скоротити об’єм наукового дослідження, допомагає відсіяти задачі, вирішення яких не спрямовані на досягнення мети.

Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення, а не на неї саму. Мета роботи чітко переплітається з назвою НДР і повинна чітко вказувати, що саме розв’язується.Досягненню мети часто допомагає поділ роботи на ряд етапів, в кожному з яких може бути сформульована самостійна, так звана проміжна, мета. Такий підхід прискорює просування до кінцевої мети і впорядковує проведення роботи. Кожна проміжна мета називається завданням дослідження.

Приклад. З метою розширення сировинної бази виробництва деревностружкових плит та раціонального використання лісосічних відходів на кафедрі технології виробів з деревини виконана тема „Розробка технології використання пневої та кореневої деревини у виробництві деревностружкових плит”. Задачами дослідження визначені:

- вивчення структури та анатомічної будови пневої та кореневої деревини, хімічного складу;

- розробка раціональних методів подрібнення її на стружку;

- визначення оптимального вмісту такої стружки в поверхневих та середньому шарах плити;

- розробка режиму пресування плити;

- розрахунок техніко-економічної ефективності від впровадження у виробництво результатів роботи.

Загрузка...

Потрібно відмітити, що початково визначені мета та задачі дослідження можуть навіть суттєво змінюватися у процесі виконання роботи. Часто аналіз наукових робіт попередників – вчених, які раніше працювали над вирішенням даної проблеми, або близької до неї – показує, що деякі питання вже вирішені, і змушує дослідника шукати способи вирішення проблеми із застосуванням інших підходів. У деяких випадках уже в ході виконання дослідження з’являються більш раціональні рішення, змінюються попередньо заплановані методи і напрямки роботи. В таких випадках доцільно оперативно змінювати програму і методику дослідження.

При проведенні НДР, слід зауважити, що правильно визначений об’єкт і предмет дослідження мають дуже важливе значення. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове. В об’єкті виділяється його частина, котра є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему НДР.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦІЇ 1, 2. Основні положення | Поняття науки | Види наук | Наукові дослідження | Робота з науковою літературою | Вибір типу моделі | Методи дослідження теоретичних моделей | Теорія масового обслуговування | Поняття експерименту та його мета | Сфера експерименту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок розробки та структура наукового дослідження| Джерела інформації

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)