Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Читайте также:
  1. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
  2. Будівельні роботи по спорудженню контактної мережі
  3. Будова та принцип роботи відцентрового просіювача МПП-ІІ.
  4. Варіанти
  5. Варіанти для самостійного виконання
  6. Варіанти завдань
  7. Варіанти завдань

Варіант 1

1. Розкрийте поняття літературноїмови та літературноїнорми.Наведіть приклади літературних норм.

2. До якого стилю належить поданий нижче текст? Чому?

Особа — це людина, з одного боку, як істота біологічна, як індивід з його природними благами (життя, фізичне і психічне здоров'я, воля, честь та гідність), а з другого — як найвища соціальна цінність, як носій суспільних відносин, як виробник матеріальних цінностей, як громадянин у відносинах з державою.

Під правами та свободами громадян слід розуміти ті, які закріплені в Конституції України (економічні, політичні, соціальні, культурні, релігійні та особисті), а також ті, які передбачені в інших законах України (право на приватну власність та її недоторканність, на підприємницьку діяльність, на страйки, на екологічно безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, на свободу думки, свободу переконання, свободу совісті, свободу листування і вибір місця проживання) (Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України).

3. Напишіть автобіографію. Назвіть основні реквізити автобіографії.

4. Поясніть значення поданих слів.

Акциз, валюта, кон'юнктура, маркетинг.

 

Варіант 2

1. Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

2. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Поліщук Павло Опанасович отримав у магазині "Канцтовари" приладдя на суму 150 гривень 18 квітня 1997 p. Назвіть реквізити цього документа.

3. Прочитайте вислеви і пригада'йте ситуацію, коли ви вчинили несправедливо у ставленні до своїх знайомих, родичів. Напишіть текст вибачення.

Вибачте мені. Даруйте, що я завдав Вам стільки клопоту. Забудьте про ту подію. Я повинен просити вибачення. Перепрошую. Мені дуже шкода, що я засмутив Вас. Пробач, я був несправедливий до тебе. Я розумію, що помилився. Прошу пробачення.

4. Розкрийте значення поданих слів.

Депозит, акціонер, баланс, консенсус.

 

Варіант З

1. Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються: а) за найменуванням; б) за походженням; в) за місцем виникнення; г) за призначенням; г) за напрямком; д) за формою; е) за строками виконання; є) за ступенем гласності; ж) за стадіями створення; з) за складністю; й) за строками зберігання; і) за технікою відтворецня.

2. Напишіть характеристику на учня 11-го класу. Назвіть реквізити характеристики та Їх розміщення.

3. Наведіть приклади стійких (трафаретних) сполучень, що найчастіше вживаються в діловодстві.

4. Поясніть значення поданих слів.

Банко, дилер, інсайдер, матрикул.

 

Варіант 4

1. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.

2. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити службових листів.

3. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою.

Прийти по делу; по закону; по указанию; по заказу; по всем правилам; врач по призванню; по моим сведениям;работать по схемо; речь по вопросу; по возможности; добрий по природе; по истечении времени; по причине.

4. Поясніть значення поданих слів

Метрика, нетто, регламент, пай.

 

Варіант 5

1. Назвіть правила, яких треба дотримуватися при складанні документа,

2. Напишіть наказ про надання відпустки. Назвіть реквізити цього наказу.

3. Утворіть словосполучення, додавши необхідні за змістом слова. З кількома з них складіть речення.

Скористатися, сподіватися, стосуватися, характеристика, характерний, тенденція, тотожний.

4. Поясніть значення поданих слів.

Кворум, імміґрація, дебітор, кодекс.

 

Варіант 6

1. Назвіть основні правила оформлення документів

2. Напишіть заяву на ім'я ректора вашого навчального закладу. Як розташовуються реквізити заяви?

3. До поданих дієслів доберіть відповідні слова й запишіть їх у формі словосполучень. Із кількома з них складіть речення.

Затвердити, підписати, надавати, запобігти, забезпечити, виконати, внести, підкреслити, зазначити, підтримати, наголосити, внести.

Загрузка...

4. Поясніть значення поданих слів.

Емісія, контракт, копія, кур'єр.

 

Варіант 7

1. Назвіть основні способи засвідчення документів.

2. Які документи належать до документації щодо особового складу? Напишіть наказ про переведення на іншу роботу.

3. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами.

Мотив — мотивація, криз — криза, корисливий — корисний, місто — місце, особистий — особовий.

4. Поясніть значення поданих слів.

Менеджер, ломбард, ліцензія, куртьє.

 

Варіант 8

1. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові?

2. Напишіть звіт про виконану роботу під час практики. Які основні реквізити звіту?

3. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення.

Виборний — виборчий, виключно — винятково, покажчик — показник, монополістичний — монопольний.

4. Поясніть значення поданих слів.

Номінал, паритет, рапорт, ремітент.

 

Варіант 9

1. До якого стилю належить поданий нижче текст? Обгрунтуйте, чому?

УКРІНБАНК продовжує передплату акцій другого випуску.

ГАРАНТУЮТЬСЯ:

дивіденди в розмірі не менше 25 % річних;

стабільне зростання курсової вартості акції;

пільги при кредитуванні та обслуговуванні.

Номінальна вартість акцій 500 гривень. Акції реалізуються за ринковим курсом. Акції Укрінбанку — надійний прибуток та захист від інфляції.

Поспішайте! Курс акцій невпинно зростає.

Наша адреса: 01006 МСП, Київ, вул . Інститутська, 12-а Тел. 291-54-78, 291-65-722. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого факультету з таким порядком данним:1. Про успішність та трудову дисципліну.2. Про рекомендацію студентів для поїздки до США на стажування.

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення.

Дипломат — дипломант — дипломник, додержувати — додержуватися, згодний, згоден — згідний.4. Поясніть значення поданих слів.Ремітент, статут, рекомендація, субсидія.

 

Варіант 10

1. Із поданого тексту випишіть орфографічні, пунктуаційні, лексичні та синтаксичні норми.

Стаття 2. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1) особи, які на момент набрання чинності цим Законом проживали в Україні, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які не є громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття громадянства України;

2) особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами України або виїхали на законних підставах на постійне проживання до іншої країни за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через п'ять років після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України (Закон України про громадянство).2. Напишіть довідку про те, що ви навчаєтеся на ІІІ-му курсі ... факультету ...університету й працюєте на 0,25 ставки лаборантом кафедри 3. Запишіть подані прізвища українською мовою. Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Ильяш, Зьявин, Йовенко, Крушельницкий, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Пидьяркив, Петришин, Недилько, Басалаев, Арефьев, Воробьев, Горячев, Елкин, Кручених, Леонтьев, Мясоедов, Почтарев, Щавелев, Шмелев.

4. Поясніть значення поданих слів.

Супермаркет, табель, статут, тариф, акт.

Варіант 11

1. Напишіть оголошення про вечір, присвячений дню народження Тараса Шевченка.

2. Перепишіть текст,вставляючи замість крапок потрібні літери.

Д..кларац..я

про державний сув..р..нітет ..країни, при..йнята ..ерхов-ною ..адою ..країни 16 липня 1990 p. Громадяни ..еспубліки всіх націонал..ностей становлят..

народ ..країни.

Народ ..країни є єдиним ..ерелом державної влади в ..еспубліці.

Повновла..я народу ..країни реалізується на основі ,.онституції ..еспубліки як бе..посередн..о, так і через ..ародних ..епутатів, обраних до ..ерховної і місцевих ..ад ..країни.

Від ім..ні вс..го народу може виступати виключно ..ерховна ..ада ..країни. Жодна пол..т..чна ..артія, громадська організація, інше угрупова.я чи окрема особа не можут.. виступати від ім..ні вс..го народу ..країни.

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення.

Суспільний — громадський, тепер — зараз — нині — сьогодні, замісник — заступник.

4. Поясніть значення поданих слів.

Наказ, фондова біржа, формуляр, ультиматум, характеристика.

 

Варіант 12

1. Перепишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Стаття 21

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою за якою працівник зобов'язується виконувати роботу визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові а власник підприємства установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці необхідні для виконання роботи передбачені законодавством про працю колективним договором і угодою сторін...

Особливою формою трудового договору є контракт в якому строк його дії права обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна) умови матеріального забезпечення і організації праці працівника умови розірвання договору в тому числі дострокового можуть встановлюватися угодою сторін (Кодекс законів про працю України).

2. Напишіть доручення на одержання вкладу з ощадного банку.

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у речення.

Положення — становище — стан, запитання — питання, спиратися — опиратися.

4. Поясніть значення поданих слів.

Протокол, тираж, бланк, фактотум, розписка.

 

Варіант 13

1. Поясніть орфограми та пунктограми в поданому тексті. Стаття 24. Укладення трудового договору

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я (Кодекс законів про працю України).

2. Напишіть накладну на одержання у магазині комп'ютерів "Пентіум" та "Пошук" для вузу.

3. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення.

Лікувати — лічити, корисливий — корисний, мотив — мотивація, криза — криз.

4. Поясніть значення поданих слів.

Депонент, вексель, юрисдикція, сертифікат.

 

Варіант 14

1. Оформити, документ, у якому йдеться про те, що:

Поліщукук Павло Опанасовяч 17 вересня 1996 р отримав у магазині '"Канцтовари" товарів на суму 150 гривень.

2. Поставте, де потрібно, м 'який знак або апостроф:

Автопавіл..йон, ал..янс, барел..єф, вал..юта, вар..єте, н..юанс, мад..яр, кон..юнкгура, В..стнам, фаміл..ярний, Х..юстон, Севіл..я, л..юкс, дос..є, м..юзикхол.

3. Знайдіть власне українські відповідники до слів:Спікер, кур'єр, презентація, репрезентація, турне, круїз, авторитет, менталітет, інтер'єр,

асортимент.

Варіант 15

1. Оформити, документ, у якому йдеться про те, що:

Студенти та викладачі запрошуються на лекцію професора Бостонського університету (США) Дена Макгіла "Світ сьогодні: перспектива співробітництва", яка відбудеться 20 листопада 1996 р. о 15 -й годині в актовому залі УДПУ ім. М.П. Драгоманова.

2. Написати, де потрібно, велику літеру.(К,к)иївський (Д,д)ержавний (П,п)едагогічний (І,і)нститут (І,і)мені М.П.Драгоманова; (Н,н)аціональний (Т,т)ехнічний (У,у)ніверситет (У,у)країни; (Н,Національна (А,а)кадемія (Н,н)аук (У,у)краіни; (Г,г)оловне (У,у)правління (0,о)світи (М.,м.) (К,к)иєва. (А,а)сканія-(Н,н)ова; (Б,б)ілий (Дд)ім, (К,к)онституція — (0,о)сновний (3,з)акон (У,у)краіни; (В,в)сесвітній (Д,д)ень (3,з)доров'я.

3. Перекладіть наведені словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення.

Шести книг. Пятью машинами. Двумстам пятидесяти восьми рабочим.

Варіант 16

1. Оформити, документ, у якому йдеться про те, що:

На зборах профспілки вчителів школи № 190 5 березня 1995 р. заслухали звітну доповідь голови профспілкового комітету п. Гринчук В. О. за 1994 р. і ухвалили затвердити звіт ПК.

2. Поставте, де потрібно, м 'який знак або апостроф:

Автопавіл..йон, ал..янс, барел..єф, вал..юта, вар..єте, н..юанс, мад..яр, кон..юнкгура, В..стнам, фаміл..ярний, Х..юстон, Севіл..я, л..юкс, дос..є, м..юзикхол.

3. Перекладіть подані слова та словосполучення українською мовою. Поставте їх у родовому, орудному та місцевому відмінках:

Госкредит, государственный деятель, госбанк, госбюджет, госконтроль, госзаказ, государство, страна.

Варіант 17

1. Визначити вид документа:

Я, Самійленко Ганна Петрівна, доручаю Петровій Ірині Вадимівні отримати належну мені зарплату за січень 1996 р.

2. Поставте, де потрібно, м 'який знак або апостроф:

Кс..ондз, п..єдестал, порт..єра, медал..йон, авен..ю, міл..йонер, комп..ютер, ін..єкція, ад..юнкт, диз..юнкція, ескадрил.. я, син..йор, транс..європейський, М..юнхен, Водоп..янов.

3. Переписати речення. Виправити, помилки.

1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Необхідно додержуватись регламента. 3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги.

Варіант 18

1. Визначити вид документа:

Прошу надати мені відпустку з 10 по 20 вересня 1996 р. у зв'язку з сімейними обставинами.

2. Утворити форму родового відмінка однини. Розкрити дужки, вибравши написання разом, окремо чи через дефіс:Протокол, документ, прапор, (авто)реферат, ступінь, візит, міністр, президент, актив, засіб, (альбом) буклет.

3. Переписати речення. Виправити, помилки.1. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни. 2. Ще одна стаття розходів нашого об'єднання — охорона оточуючого середовища. 3. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 4. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних результатів. 5. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.

Варіант 19

1. Визначити вид документа.

Провести генеральне прибирання кабінетів — до 20 вересня. Відповідальні — класні керівники.

2. Утворити форму родового відмінка однини. Розкрити дужки, вибравши написання разом, окремо чи через дефіс:

Аналіз, аналог, форум, магістр, бакалавр, банкнот, механізм, (бухгалтер)ревізор, (виставка)ярмарок, ринок. оптимізм.

3. Утворити сполучення "прийменник + іменник", де це можливо, за допомогою прийменників: по, на, за, від, в(у), через, після, з. Визначити відмінок іменників.

Ім'я, професія, замовлення, адреса, народження, вимога, час, освіта, потреба.

Варіант 20

1. Виправити помилки в оформленні документа:

Витяг

з протоколу засідання правління

КСП "Нива".

СЛУХАЛИ: голову правління Марчука Ю.І. про надання матеріальної допомоги

Семенцовій Н.П.

УХВАЛИЛИ: надати матеріальну допомогу Семенцовій Н.П.

2. Утворити кличну форму:

Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, високоповажний суддя, засновник фірми, редактор.

3. Утворити сполучення "прийменник + іменник", де це можливо, за допомогою прийменників: по, на, за, від, в(у), через, після, з. Визначити відмінок іменників.

Зразок, обставини, автор, використання, доказ, бажання, справи, список, думка, закон.

Варіант 21

1. Скласти ділового листа, використавши в ньому прикмемники з Н та НН :

(Не) скінче..ий, осі..їй, півде... .ий, завтраш..ій, бездога.. ий, безпідстав.. ий, сторо.. ій, (нс)вимуше ..ий.

2. Написати, де потрібно, велику літеру.

(Д,д)екларація (П,п)рав (Л,л)юдини і (Г,г)ромадянина; (Дд)ень (У,у)чителя; (М,м)іністерство (0,о)хорони (3,з)доров'я; (А,а)кціонерний (К,к)омерційний (Б,б)анк "(У,у)краіна"; (В,в)елика (В,в)ітчизняна (В,в)ійна; (0,о)рден (Б,б)огдана (Х,х)мельницького; (0,о)рганізація (0,о)б'єднаних (Н,н)ащй з (П,п)итань (0,о)світи, (Н,н)ауки і (К,к)ультури.

3. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть з ними словосполучення, які не втратили б термінологічного значення (наприклад: податок — податковий; податкова інспекція):

Премія, галузь, кошторис, кредит, холдинг, брокер, суспільство, якість, готівка, дилер, план.

Варіант 22

1. Скласти ділового листа, використавши в ньому прикмемники з Н та НН :

(Не)оціне. .нй, ефектив.. ий, розч... ий, (не)замі... ий, впевне... ий, твари..ий, штуч.. .ий.

2. Утворити кличну форму:

Поетеса, вчителька, секретар, референт, перекладач, вахтерка, уповноважена особа, посередник, економіст, громада.

3. Перекладіть словосполучення українською мовою. У тих випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу:

По прибытию на место; переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; комитет по экономике и контролю; по исполнению желаний; передать по рации;

огромный по своим масштабам; культура, национальная по форме; реализовать по безналичному расчету; работать по программе; получить по подписке; работать по учебнику; сообщить по телефону; старший по возрасту.

Варіант 23

1. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми:

Доверенность

г.Киев, первое апреля, тысяча девятьсот девяносто шестого года

Я, Артёменко Василий Петрович, проживающий по адресу:

ул. Большая Житомирская, 15, кв. 82, паспорт Х1 - РО № 712234, выданный 08.05.95 ОВД Подольского района г. Киева, настоящей доверенностью уполномачиваю Воробьёва Игоря Ильича, проживающего по адресу: бул. Строителей, 7, кв. 4., получить в специализированном центре "Прайс"

г. Киева автомобиль марки ВАЗ - 2109, согласно справке-счёту Б Р № 37241, выданной 15.06.92 комиссионным магазином № 1 г. Киева.

Для этого предоставляю ему право расписаться за меня в получении автомобиля и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на один год и действительна по первое апреля тысяча девятьсот девяносто седьмого года.

Дата Подпись

Удостоверительная

надпись государственного

нотариуса

М. П.

2. Розкрити дужки, поставити слова у потрібному відмінку, пояснити їх написання:

Площа (Тарас Шевченко); пам'ятник (Леся Українка); вулиця (Олександр Бойченко); фонд імені (Василь Симоненко); музей (Олександр Довженко); портрет (Іван Мазепа); вулиця (Герої) (Севастополь).

3. Перекладіть словосполучення українською мовою. У тих випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу:

Оказывать услуги по закупке; подготовить документы по привлечению иностранных инвестиций; работать по принципам рыночной экономики; по его приказу; по собственному желанию; заказы просим высылать по адресу; по просьбам телезрителей; осуществлять мероприятия по регистрации; по свидетельству очевидцев; по профессии; по вашему предложению; по вашим заявкам; комитет по делам разоружения; высылать пакеты документов по малым предприятиям, акционерным обществам, по обществам с ограниченной ответственностью.

Варіант 24

1. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми:

Киевская фирма "Мрия"

Приказ

12.01.2015 № 10-л г. Киев

Принять на должность экономиста фирмы Артемьева Ефрема Афанасьевича с 15 января 1996 г. с трёхмесячным испытательным сроком, установив должностной оклад в размере 170 гривен.

Основание: заявление Артемьева Е.А. и согласие начальника планового отдела Шумова А.А.

Директор фирмы А.М.Бузукин

2. Розкрити дужки, поставити слова у потрібному відмінку, пояснити їх написання:

Панові (Григорій Омельчук), з секретарем (Петро Найда); у бухгалтера (Віра Мотрич); при директорові (Сергій Осика); для уповноваженого (Олексій Музиченко), за участю (Ганна Чубач); відповідального (Савелій Чубенко); заступникові (Михайлина Ярова); від керівника (Семен Горай).

3. Перекладіть словосполучення українською мовою. У тих випадках, де це можливо, подайте кілька варіантів перекладу:

По желанию организации; по рассмотрению вопроса; по получению документов; работать по совместительству; курсы по изучению языка; поссориться по недоразумению; заместитель директора по общим вопросам; консультант по научным вопросам; группа по исследованию; обидеть по невниманию; совершить по ошибке; по скончанию срока действия; комиссия по составлению резолюции; по возвращению из отпуска.

Варіант 25

1. Розкрийте дужки і використайте наведені прислівники в оформленні характеристики. Досить(таки), чи(мало), по(товариськи), по(спіль), не(щодавно).

2. Утворити від поданих імен форми по батькові для осіб чоловічої та жіночої статі, поставити їх у давальному відмінку:

Олексій, Микола, Василь, Сергій, Микита, Данило.

3. Перекласти українською мовою:

Нижеподписавшийся; вышеизложенный; упомянутый; заинтересованный; внедряемый, предотвращенный; первостепенный; непригодный, председательствующий; непредвиденный.

Варіант 26

1. Переписати, вставляючи м 'який знак та апостроф.

Автобіографія

Я, Назаренко В..ячеслав Лук..янович, народився 10 вересня 1968 року в м. Крюківс..ку Кам..янец..-Поділ..с..кого району Хмел..ниц..кої області.

У 1975 році пішов до першого класу сш № 4 м. Крюківс..ка. Після закінчення школи у 1985 році вступив до Київс..кого державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова на історичний факул..тет.

У 1990 році закінчив повний курс названого університету за спеціал..ністю "Історія". По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя історії. З вересня 1990 року працюю вчителем у ПТУ № 12 м. Києва.

Склад сім..ї:

дружина — Назаренко Мар..яна Рудол..фівна, 1969 р. народження, вчитель біології середн..ої школи № 12 м. Києва;

син — Назаренко Леонід В..ячеславович, 1989 p. народження.

12 жовтня 2014 p. В.Л. Назаренко

2. Перекласти українською мовою:

Надлежащим образом, официальные лица, деловые круги; вводить в убыток; быть на хорошем счету; в течение недели; за наличные деньги; изымать из обращения; на общественных началах; наводить справки.

3. Наведіть відповідні за значенням фразеологізми в українській мові:

1. Лучше не досказать, чем пересказать. 2. Больше верь делам, нежели словам. 3. Слухом земля полнится. 4. Торг дружбы не знает.

Варіант 27

1. Переписати, вставляючи м 'який знак та апостроф.

Розписка

Я, Мін..ко Куз..ма Васил..ович, одержав від Стеф..юк Ірини В..ячеславівни дві книжки "П..ят.. тонен..ких пір..їн" та один комп..ютер "Пентіум". Зобов..язуюся вказані речі повернути 10 липня 2015 року.

01.02.2015 К. В. Мін..ко

2. Перекласти українською мовою:

В рассрочку; во вред; по достоинству; но крайней мере; несостоятельность; на усмотрение; по силам; по причине; за неимением; по обоюдному согласию.

3. Пояснити значеннєві відмінності між словами, наведеними в групах. Утворити словосполучення, використовуючи подані слова:

Головний — основний; ділянка — дільниця; договір — угода; економіка — економія; завдання — задача; інформативний — інформаційний; керівництво — керування; кримінальний— карний; об'єм — обсяг; особистий — особовий — особливий.

Варіант 28

1. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть з ними словосполучення, які не втратили б термінологічного значення (наприклад: податок — податковий; податкова інспекція):

Маркетинг, бартер, товар, оренда, спонсор, закупівля, бухгалтер, кошти, акціонер, валюта, фірма.

2. З'ясуйте різницю між поняттями:

Девальвація, деномінація, інтеграція, інвестиція, кон'юнктура, резюме, імпічмент, електорат, плюралізм, рейтинг.

(При виконанні цього завдання використовуйте "Словник іншомовних слів")

3. Перекладіть речення українською мовою:

1. По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий на собрании академик. 2. Товары, принятые от иностранных граждан, продаются по ценам ниже рыночных. 3. Выступающие долго спорили по мерам оказания материальной помощи пострадавшим от аварии на атомной станции. 4. По этой теме принято соответствующее решение. 5. Товары отпускаются по купонам. 6. По окончанию курсов менеджмента вручаются свидетельство и сертификат, который дает право работать за границей. Справки по телефонам.

Варіант 29

1. Разом, окремо, через дефіс?

(Авіа)хімічний, (авіаційно)спортивний, (автомобільно)шляховий, (академік)секретар, (бюджетно)фінансовий, (взаємо)вигідний, (вище)зазначений, (власно)ручний, (директор) розпорядник, (дитячо)юнацький.

2. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть з ними словосполучення, які не втратили б термінологічного значення (наприклад: податок — податковий; податкова інспекція):

Криза, амортизація, лізинг, прибуток, рентабельність, аукціон, факторинг, банк, баланс, демпінг, депозит.

3. Перекладіть речення українською мовою:

1. При подготовке к экзамену преподаватель советовал пользоваться конспектом по математике 2. Остановка транспорта по требованию отменена. 3. Все учебники по экономической географии были розданы студентам. 4. Председатель государственной комиссии по изучению последствий аварии был приглашен на заседание. 5. Вход в здание только по пропускам. 6. Пособие с приложением вы можете получить по почте наложенным платежом, если отправите заявку по адресу.

Варіант 30

1. Разом, окремо, через дефіс?

(Квазі)науковий, (конструкторсько)архітектурний, (контрольно)ревізійний, (мало)ефективний, (матеріально)забезпечений, (мікро)ЕОМ, (навчально)виробничий, (напів)офіційний, (науково)обґрунтований, (правильно)складений.

2. Утворити форму родового відмінка множини:

Видання, галузь, відповідь, суддя, кед (взуття), копалина, поверхня, металопокриття.

3. Виправити стилістичні помилки.

1. Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок в роботі. 2. Звіт керуючого підприємством з обмеженою відповідальністю перед співробітниками був доповіддю тривалістю півгодини і продовжився обговоренням. 3. Підписка на ґазети та журнали почалася для робітників та службовців підприємства "АТЕК" м. Києва. 4. Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. 5. За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти. 6. Це ліки від усяких хвороб.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 568 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант № 3| Тема 1. Система освіти в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.052 сек.)