Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальне уявлення про виробничу структуру заводу

Читайте также:
  1. Влияние массовой доли углерода на структуру и механические свойства стали.
  2. Влияние углерода и примесей на структуру и свойства стали
  3. Легированные стали. Основные легирующие элементы в сталях, их влияние на структуру и свойства. Промышленные стали. Их назначение, требуемые свойства, термическая обработка.
  4. На структуру основного метала
  5. Прочитайте розмову Онєгіна з Тетяною (р. ІV-ХІ). Випишіть слова, словосполучення, які дають уявлення про характер Онєгіна, ставлення до героїні.
  6. Р. Мертон про соціальну структуру суспільства і аномію, її різновиди

 

Виробничою структурою підприємства називається склад всіх цехів і дільниць, органів управління, обслуговуючих господарств і служб, які прямо або побічно беруть участь у виробничому процесі підприємства й перебувають між собою в певному взаємозв'язку (кооперації). Від правильного вибору виробничої структури підприємства залежить забезпечення її високої й стійкої економічності.

Раціональність і економічність прийнятої структури підприємства характеризуються наступними найважливішими факторами:

пропорційністю виробничої потужності всіх цехів і служб підприємства, необхідною для виконання плану ремонту вагонів;

спеціалізацією й кооперуванням цехів і дільниць заводу для забезпечення росту продуктивності праці;

безперервністю виробничого процесу;

оптимальною керованістю всіх цехів і дільниць підприємства.

Характер і розгалуженість виробничої структури підприємства залежать від багатьох факторів: складу та конструктивних особливостей продукції; плану випуску й трудомісткості виробів; рівня розвитку техніки й технології виробництва; особливостей виробничого процесу й технології; форми організації виробництва; рівня спеціалізації підприємства й характеру його кооперування з іншими підприємствами.

Основним елементом промислово-виробничої структури вагоноремонтного підприємства є цех або самостійна виробнича дільниця.

Цехом називається уособлена в адміністративно-виробничому й господарському відношенні спеціалізована частина підприємства, призначена для виготовлення або ремонту певної продукції (заготівок, деталей, вузлів, виробів) або для виконання однорідних технологічних процесів (наприклад, ливарних, термічних, фарбувальних і т.п.). Багато цехів працюють на засадах внутрішньозаводського господарського розрахунку.

Цехи підрозділяються на дільниці. Поряд з виробничими дільницями, де виконуються основні роботи, у складі цехів є допоміжні, наприклад склади матеріалів і заготівок, інструментально-роздавальна комора, дільниця механіка цеху з ремонту обладнання, а також службового й побутового приміщення.

Виробничі дільниці спеціалізуються по виготовленню або ремонту певних предметів - деталей, заготівок, вузлів (предметна дільниця), або по виконанню однорідних робіт - токарських, фрезерних (технологічна дільниця).

Предметний принцип побудови виробничих дільниць більш прогресивний. Він забезпечує поліпшення керівництва виробництвом, підвищення відповідальності колективу дільниці за роботу, зменшення операцій по транспортуванню матеріалів і напівфабрикатів, підвищення продуктивності праці й зниження собівартості продукції. Виробнича дільниця складається із групи робочих місць і є найменшим адміністративно-виробничим підрозділом вагоноремонтного підприємства.

Робочим місцем називається первинна ланка виробництва, на якому здійснюється процес труда по виконанню певних технологічних і допоміжних операцій.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. | Спектры сигналов с частотной модуляцией. | Угловая манипуляция. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Выполнение лабораторной работы. | Загальні відомості ПРО ВАГОНОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО | СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАГОНОРЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ | Основні форми спеціалізації | Основні види кооперування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА| Склад цехів та служб вагоноремонтного заводу

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)