Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лексичні засоби української мови за професійним спрямуванням. Термінологічна і виробничо-технічна лексика

Читайте также:
  1. АНТИАНГІНАЛЬНІ ЗАСОБИ
  2. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  3. Власне українська та іншомовна лексика
  4. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  5. ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ. ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ.
  6. Диалектная лексика
  7. Жаргонная и арготическая лексика

1. Загальні вимоги до відбору лексики у професійному мовленні. Особливості вживання іншомовної лексики.

2. Синоніми та евфемізми у діловій мові. Особливості вживання паронімів.

3. Термін та його ознаки. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

4. Способи творення термінів.

5. Особливості термінології обраного фаху.

Необхідно дотримуватися певних вимог до професійної мови, зокрема мови документів, які випливають з норм літературної мови:

Вимога зрозумілості мови ділового документа передбачає вживання загально відомих, зрозумілих усім мовцям слів.

Вибір слова має бути вмотивованим.

Уживання іншомовних слів повинно бути правильним і доречним.

Слід уникати вживання вузькоспеціальних термінів, термінів-новотворів.

Слід уникати кальок з російської мови або перенесення російських слів в українську мову, коли в останній існують слова з цим значенням.

Слід уникати зайвих слів, які несуть надлишкову інформацію.

Має бути широко використана синонімія української мови.

Іншомовні слова вимагають до себе критичного ставлення. Їх слід вживати у разі потреби, коли немає відповідного еквівалента в українській мові, або вони дістали міжнародне визнання. Добір, і вживання іншомовного слова в професійному тексті диктуються кількома обставинами й мають вирішуватися кожного разу з урахуванням конкретного тексту.

Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути неоднозначного тлумачення висловлення та зберегти нейтральний тон. При складанні документів потрібно зважати на такі правила функціонування синонімів:

1) не допускається взаємодія абсолютних синонімів;

2) слова слід використовувати з точним урахуванням відтінків значень.

Досить активно у діловому мовленні вживають евфемізми – описові вислови, які пом'якшено передають те чи інше висловлення.

Явище паронімії – досить велика небезпека. Уникнути її можна лише тоді, коли людина відчуваючи її, перевіряє себе за словником

Термін – це слово або словосполучення, яке зіставляється з чітко окресленим поняттям певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя. Основні ознаки терміна: системність, точність, тенденція до однозначності в межах своєї терміносистеми, наявність дефініції тощо.

Залежно від ступеня спеціалізації значення терміни можна поділити натри основні групи. Загальнонаукові терміни – це терміни, які вживаються майже в усіх галузевих термінологіях, Міжгалузеві терміни – це терміни, які використовуються в кількох споріднених або й віддалених галузях. Вузькогалузеві терміни – це терміни, характерні лише для певної галузі.

Вирізняють кілька шляхів поповнення фонду термінів. Вторинна номінація (термінологізація загальновживаних слів) – використання наявного в мові слова для називання наукового поняття. Словотвірний – утворення термінів за допомогою префіксів, суфіксів, префіксів і суфіксів одночасно, складанням слів і основ, скороченням слів. Цей спосіб термінотворення – один з найпродуктивніших на всіх етапах становлення термінології, зокрема й сучасному. Синтаксичний – використання словосполучень для називання наукових понять. Запозичення – називання наукового поняття іншомовним словом. 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 525 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Массы и центровки | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА | РАСШИФРОВКА МЕТЕОИНФОРМАЦИИ | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА ДЛЯ ПОЛЕТА. | Українська літературна мова | Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах | Синтаксичні засоби української мови у професійному мовленні | Культура усного професійного спілкування. | Суть і види усного професійного мовлення | Особливості публічного мовлення. Жанри публічних виступів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні| Морфологічні засоби української мови за професійним спрямуванням

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)