Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Морфологічні засоби української мови за професійним спрямуванням

Читайте также:
  1. АНТИАНГІНАЛЬНІ ЗАСОБИ
  2. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  3. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  4. ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ. ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ.
  5. Засоби сигналізації та зв'язку в умовах руху поїздів
  6. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОРГАНИ ДИХАННЯ
  7. ЗАСОБИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ

Загальні особливості вживання граматичних засобів в офіційно-ділових текстах.

Особливості словозміни іменників. Труднощі з визначенням роду іменників.

Особливості формотворення прикметників.

Особливості уживання та словозміни займенників.

 

Офіційно-діловим текстам властиві такі загальні особливості щодо вживання граматичних засобів:

висока частотність уживання абстрактних, віддієслівних іменників;

перевага імені над дієсловом;

використання безособових дієслівних форм на -но, -то;

відсутність займенниково-дієслівних форм 1–2 особи і частотність форм 3 особи;

уживання похідних відіменних прийменників, складених сполучників;

мінімальне вживання прислівників, особових займенників, вигуків, часток;

велика кількість простих поширених речень (часто ускладнених однорідними членами речення, зворотами); прямий порядок слів;

широко використовуються односкладні речення, зокрема безособові, інфінітивні;

крім складних речень із сурядним чи підрядним зв’язком, часто використовуються безсполучникові конструкції;

активне вживання кліше (стандартних, типових висловів).

У більшості випадків вибір відмінкового закінчення для носіїв української мови не становить великих труднощів. Однак інколи постає питання про те, яка саме форма іменника є нормативною. Труднощі часто пов’язані з визначенням закінчення іменників чоловічого роду другої відміни.

Давальний відмінок іменників чоловічого роду другої відміни має паралельні флексії -ові, -еві (-єві) та -у (-ю).

У визначенні роду іменників не завжди можна орієнтуватись на флексії. Інколи відбувається під впливом російської мови іменники неправильно відносять до певного роду і, відповідно, неправильно змінюють. Іменники на означення статусу, професії, посади, звання, переконань (у більшості випадків) належать до чоловічого роду й позначають осіб чоловічої та жіночої статі.

У словозміні прикметників на особливу увагу заслуговує творення ступенів порівняння прикметників та уживання прикметників на позначення більш або менш інтенсивної ознаки.

Не можна утворювати форму найвищого ступеня порівняння за допомогою слів самий, сама, саме: самий близький товариш, самий головний, самий найвищий.

Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов’язково узгоджувати з родом і числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенники допомагають пов’язати речення в тексті.

Щодо відмінювання слід звернути особливу увагу на займенники мій, моя, та, ця.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 299 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Массы и центровки | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА | РАСШИФРОВКА МЕТЕОИНФОРМАЦИИ | РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА ДЛЯ ПОЛЕТА. | Українська літературна мова | Офіційно-діловий стиль та його різновиди. Реалізація офіційно-ділового стилю в ділових паперах | Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні | Культура усного професійного спілкування. | Суть і види усного професійного мовлення | Особливості публічного мовлення. Жанри публічних виступів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лексичні засоби української мови за професійним спрямуванням. Термінологічна і виробничо-технічна лексика| Синтаксичні засоби української мови у професійному мовленні

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.015 сек.)