Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 1. Функції мови

Читайте также:
  1. Документ та його функції. Загальні вимоги до його укладання й оформлення. Ознаки та групи класифікації документів
  2. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  3. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  4. Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку
  5. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  6. Національний банк України та його функції.
  7. Основні функції заробітної плати

 

№ пор. Запитання і завдання
  Номінативна функція – це...
  Комунікативна функція – це...
  Когнітивна (мислеоформлююча) функція – це...
  Суть пізнавальної, художньої (естетичної), емоційної, самовиражальної функцій – у...
  Конституція України для вільного функціонування та розвитку мов в Україні гарантує...
  Основні положення “Закону про мови в Українській РСР” такі:...
  Значення понять “державна мова”, “офіційна мова”, “мова міжнаціонального спілкування”, “національна мова”, “мова національних меншин”, “сучасна літературна мова” та їхні функції такі:...
  Існують такі шляхи удосконалення чинного законодавства в царині мовної політики:...

 

Тема 2. Поняття мовної норми в науковому і офіційно-діловому стилях

 

№ пор. Запитання і завдання
  Існують такі типи мовних норм:...
  Офіційно-діловий стиль характеризується...
  Науковий стиль характеризується...
  Я знаю такі стилістичні вимоги до тексту документа:...

Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній формах

 

№ пор. Запитання і завдання
  Професійна комунікація – це...
  Писемне ділове мовлення – це...
  Одиниця писемного мовлення – це...
  Писемне мовлення передається такими способами:...
  Усне ділове мовлення – це...
  Для усного мовлення характерна така лексика:...
  В усному мовленні частіше вживаються такі речення:...
  В усному мовленні використовуються такі допоміжні засоби висловлення:...
  Характерною ознакою усного мовлення є...
  Слова В.Сухомлинського: „…мовна культура – це живодайний корінь культури розумової…” я розумію так:...
  Можна виділити такі групи професіоналізмів:...
  Мовна норма і професіоналізми співвідносяться так:...
  Я можу навести такі приклади професіоналізмів мого майбутнього фаху:...
  Я можу навести такі приклади мовних засобів для висловлення згоди, заперечення, підтвердження:...

 

Тема 4. Специфіка терміносистем

 

№ пор. Запитання і завдання
  Термін – це...
  В українській мові можна виділити такі групи термінологічної лексики:...
  Нові терміни утворюються так:...
  У моєму професійному спілкуванні найчастіше використовуються такі терміни:...
  Джерелом збагачення української термінології слугує...
  Найбільше термінів мого фаху запозичені з таких мов:...
  Поняття книжні слова я розумію так:...
  Синоніми і пароніми у діловому мовленні – це...
  Не рекомендується вживати іншомовні слова в ділових паперах у таких випадках:...
  Терміни іншомовне слово, інтернаціоналізм означають:...

 

Тема 5. Особливості морфології та синтаксису як основи документа

 

 

№ пор. Запитання і завдання
  Слово – це...
  Словосполучення – це...
  Речення – це...
  Конструкція – це...
  Вставними називаються слова і словосполучення, які...
  Вставні слова і словосполучення у діловій мові мають таке значення:...
  Приклади речень з ділових документів мого фаху зі вставними словосполученнями:
  Географічні назви, що складаються з двох чи більше слів пишуться так:...
  Назви станцій пишуться так:...
  Географічні назви, що перекладаються з російської мови, відтворюються і пишуться так:...
  Географічні назви, що складаються з двох і більше слів, відмінюються так:...
  Наводжу приклади правил чергування голосних звуків в українській мові:...
  Наводжу приклади правил чергування приголосних звуків:...
  Наводжу приклади спрощення в групах приголосних:...
  Подвоєння букв на позначення подовження і збігу приголосних відбувається тоді, коли...
  Наводжу приклади, коли пишеться м’який знак, а коли ні для пом’якшення приголосних:...
  Наводжу приклади, коли ставиться, а коли ні апостроф:...
  Наводжу приклади написання префіксів роз-, без-, при-, пре-, прі-, пред-, перед-, пере-, від-, під-, між-, ви-:...
  Наводжу приклади (на всі правила) того, як вимовляються і пишуться українські прізвища:...
  Наводжу приклади написання прізвищ слов’янського походження в українській мові:...
  Наводжу приклади утворення і відмінювання чоловічих і жіночих імен та імен по батькові:...
  Наводжу приклади того, що таке звертання і як воно оформлюється на письмі:...
  Наводжу приклади того, які є особливості правопису слів іншомовного походження:...

 

 

Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи документа

 

№ пор. Запитання і завдання
  Наводжу приклади правил вживання збірних іменників та зі значенням речовинності у ділових документах:...
  Наводжу приклади особливостей правопису закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни:...
  Наводжу приклади правопису складних іменників:...
  Наводжу приклади того, як узгоджуються залежні слова з назвами офіційних осіб:...
  Наводжу приклади того, які форми ступенів порівняння використовуються в документах:...
  Наводжу приклади того, як пишуться складні прикметники:...
  Наводжу приклади того, які форми дієслова найчастіше вживаються в ділових документах:...
  Пояснюю на прикладах, що таке дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти і яка їхня роль у діловому мовленні:...
  Пояснюю на прикладах, як можуть писатися прислівники і яка їхня роль в оформленні ділових паперів:...
  Пояснюю на прикладах, яку роль відіграють числівники в ділових документах:...
  Наводжу приклади того, наголошення яких числівників слід запам’ятати:...
  Пояснюю на прикладах, як записуються та відмінюються складні, складені та дробові числівники:...
  Пояснюю на прикладах роль займенника в оформленні ділових документів:...
  Наводжу приклади того, як пишуться частки зі словами і пояснюю, як часто можна їх використовувати у справочинстві:...
  Наводжу приклади того, як пишуться складні і складені сполучники і пояснюю, яка їхня роль у складанні ділових паперів:...
  Наводжу приклади того, які є варіанти перекладу прийменника по з російської на українську мову і як пишуться складні і складені прийменники:...
  Пояснюю на прикладах, що таке фразеологізми і яка їхня роль у діловому спілкуванні:...
  Пояснюю на прикладах, який порядок слів переважає в ділових документах:...
  Пояснюю на прикладах, яку роль відіграють інфінітивні конструкції в ділових паперах:...
  Пояснюю на прикладах роль віддієслівних іменників у ділових паперах:...
  Наводжу приклади того, як часто можна вживати складносурядні та складнопідрядні речення у справочинстві:...
  Пояснюю на прикладах, які існують правила написання складноскорочених слів, графічних скорочень і абревіатури в ділових документах:...

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа | Тема 9. Класифікація документів | Тема 10. Особливості оформлення деяких документів та роботи | Та роботи з ними |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На українську| Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки й оформлення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)