Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)?

Читайте также:
  1. Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства
  2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  3. В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС?
  4. Верифікація економетричної моделі і прогнозування у випадку гетероскедастачності.
  5. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  6. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.
  7. Визначення районів примикання транспортного підприємства

1. Зросте період обороту оборотних активів.

2. Зменшиться період обороту оборотних активів.

3. Зменшиться потреба в оборотних коштах підприємства.

4. Зросте коефіцієнт оборотності оборотних активів.

 

16. При зростанні періоду погашення дебіторської заборгованості на підприємстві буде (за інших рівних умов):

1. Зростати тривалість операційного циклу.

2. Зменшуватись тривалість фінансового циклу.

3. Зменшуватись потреба підприємства в оборотних коштах.

4. Зростати тривалість виробничого циклу.

 

17. Який з наслідків буде мати місце на підприємстві при скороченні періоду обороту кредиторської заборгованості (за інших рівних умов) ?

1. Зросте тривалість фінансового циклу.

2. Зменшиться тривалість виробничого циклу.

3. Зросте тривалість операційного циклу.

4. Правильна відповідь відсутня. І

 

18. До якої групи податків можна віднести акцизний збір?

1. До загальнодержавних непрямих податків.

2. До загальнодержавних прямих податків

3. До місцевих податків.

4. До місцевих зборів.

 

19. Для яких видів податків та платежів джерелом їх сплати є прибуток?

1. Податок з власників транспортних засобів, податок на землю.

2. Податок на додану вартість, мито.

3. Готельний та ринковий збір.

4. Відрахування у фонд зайнятості, мито.

 

20. Яке з визначень "фінанси підприємств " відображає їх суть?

1. Фінанси підприємств - це економічні відношення, пов'язані з формуванням та використанням грошових фондів підприємства.

2. Фінанси підприємств - це грошові та матеріальні засоби, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

3. Фінанси підприємств - це економічний інструмент, що j забезпечує можливість здійснення розрахунків підприємства з партнерами.

4. Правильна відповідь відсутня.

 

21. Зростання коефіцієнта обіговості виробничих запасів позитивно вплине на:

1. Всі вищезазначені відповіді правильні.

2. Рівень платоспроможності підприємства.

3. Рівень рентабельності виробництва.

4. Зміну довжини фінансового циклу.

22. Ліквідність активу характеризує:

1. Кількість разів обороту середньої суми активів підприємства у звітному періоді.

2. Віддачу на одиницю активів підприємства.

3. Здатність активу швидко трансформуватись у грошову форму за своєю ринковою вартістю.

4. Правильної відповіді немає.

 

23. Фінансові ресурси підприємства - це:

1. Грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

2. Дотації, субсидії, субвенції, що надаються підприємству.

3. Прибуток від основного виду діяльності та амортизаційні відрахування.

4. Правильна відповідь відсутня.

 

24. Який з нижченаведених виразів дозволяє обчислити вартість чистих активів підприємства?

1. Підсумок активу балансу - зовнішня заборгованість.

2. Власний капітал + грошові кошти,

3. Основний капітал + оборотний капітал.

4. Основні засоби + затрати, запаси + кредиторська заборгованість.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 434 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Людина чи група людей, якими управляють. | Потребах та винагородах. | Регулювання. | Г) контрольна. | а) одновидова система перевезень; | Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства? | Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства? | Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"? | Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо | Дохід підприємства характеризує. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ?| Яке з наведених визначень найбільш повно відображає економнчий зміст поняття "грошовий потік"?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)