Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства?

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. Аналіз складу та структури основних виробничих фондів
  3. Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства
  4. Бенчмаркінг: основні принципи. Використання в Інтернет-маркетингу.
  5. ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  6. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  7. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

1. Зниження серійності випуску продукції.

2. Збільшення змінності роботи устаткування.

3. Підвищення частки активної частини в загальному обсязі основних фондів.

4. Підвищення ступеня оновлення устаткування.

21. Середньорічна потужність підприємства на плановий період розраховується.

1. Як потужність на кінець звітного періоду, відкоригована не тільки на приріст, зменшення потужності, але і строки її введення (вибуття).

2. Як потужність на кінець звітного періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужності за рахунок вибуття.

3. Як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності.

4. Всі відповіді правильні.

22. Вхідна виробнича потужність підприємства характеризує:

1. Виробничу потужність на початок року.

2. Виробничу потужність основного виробництва.

3. Виробничу потужність основного цеху.

4. Середньорічну виробничу потужність.

23. Виробнича програма підприємства визначає:

1. Плановий обсяг випуску продукції, її номенклатуру, кількість та якість виробництва.

2. Плановий обсяг випуску продукції, необхідні виробничі потужності та матеріальні ресурси.

3. Планову виробничу потужність та планову потребу у матеріальних ресурсах.

4. Річні обсяги випуску продукції та необхідних ресурсів.

24. Валова продукція підприємства характеризує:

1. Весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків напівфабрикатів.

2. Товарну продукцію усіх підрозділів підприємства.

3. Весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації.

4. Чисту продукцію, збільшену на обсяги матеріальних витрат.

25. Валовий оборот підприємства характеризує:

1. Загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства незалежно від призначення.

2. Обсяг реалізованої продукції та залишків готової продукції на складах підприємства.

3. Загальний обсяг товарної продукції.

4. Обсяг чистої продукції та внутрішньозаводського обороту.

26. Збільшення залишків готової продукції на складах підприємства у кінці місяця порівняно з початком місяця свідчить про:

1. Зменшення обсягів реалізації.

2. Збільшення обсягів реалізації.

3. Не впливає на обсяги реалізації.

4. Жодної правильної відповіді.

27. Яким чином впливає на обсяг товарної продукції зростання внутрішньозаводського обороту:

1. Зменшує її за умови незмінних обсягів валового обороту.

2. Не впливає.

3. Збільшує її за умови незмінних обсягів валового обороту.

4. Збільшується за умови зростання валової продукції.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 444 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИСНОВКИ | Людина чи група людей, якими управляють. | Потребах та винагородах. | Регулювання. | Г) контрольна. | а) одновидова система перевезень; | Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо | Дохід підприємства характеризує. | До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ? | Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?| Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)