Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"?

Читайте также:
  1. Господарські товариства: поняття та види
  2. Динаміка та тенденції розвитку Інтернет-економіки. Основні поняття та терміни.
  3. Загальні поняття і визначення
  4. Загальні поняття і визначення
  5. Загальні поняття і визначення
  6. Загальні поняття про лексикографію
  7. Закон оберненого співвідношення між змістом та обсягом поняття.

1. Так, перше поняття більш вузьке.

2. Так, друге поняття більш вузьке.

3. Ні, ці поняття ідентичні.

4. Ці поняття не мають зв'язку.

70. Коефіцієнт фондовіддачі основних фондів за обсягом реалізованої продукції характеризує:

1. Обсяг реалізованої продукції, що припадає на одну гривню вартості основних фондів.

2. Загальний обсяг реалізації, що припадає на одиницю обігових фондів підприємства.

3. Загальну вартість фондів, що приходиться на одиницю товарної продукції.

4. Загальну вартість фондів, що припадає на одного працюючого.

71. Основні фонди під час зарахування їх на баланс підпри­ємства в результаті придбання будівництва оцінюються за:

1. Повною первісною вартістю.

2.Ринковою вартістю.

3. Відновлювальною вартістю.

4. Залишковою вартість.

72. Рівень прогресивності основних фондів залежить від:

1. Рівня технічної оснащеності.

2. Рівня співвідношення виробничих і невиробничих основних фондів.

3. Терміну експлуатації основних фондів.

4. Співвідношення активної та пасивної частини основних фондів.

73. Показник фондовіддачі основних фондів характеризує:

1. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю середньо­річної вартості основних виробничих фондів.

2. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю середньо­річної вартості основних і оборотних виробничих фондів.

3. Обсяг випуску продукції в розрахунку на одиницю потуж­ності підприємства.

4. Всі відповіді правильні.

74. Характерною особливістю основних виробничих фондів є:

1. Тривалий час функціонування у виробничому процесі.

2. Одночасне перенесення своєї вартості на вартість готової продукції.

3. Повна зміна своєї форми і розмірів після участі у виробничому процесі.

4. Зміна натурально-уречевленої форми у процесі використання.

75. Початкова балансова вартість основних виробничих фондів — це:

1. Вартість основних фондів на момент їх встановлення.

2. Вартість основних фондів на початок року.

3. Вартість відтворення основних фондів у сучасних умовах.

4. Всі відповіді правильні.

76. Коефіцієнт змінності роботи обладнання обчислюється:

1. Як співвідношення кількості відпрацьованих верстато - змін до кількості відпрацьованих верстато - днів.

2. Як співвідношення дійсного і номінального часу роботи обладнання за певний період.

3. Як співвідношення фактично витраченого часу на виготов­лення одиниці продукції до технічно обґрунтованої норми часу на одиницю продукції.

4. Як співвідношення обсягів виробничої продукції до залиш­кової вартості обладнання.

77. Залишкова вартість основних фондів визначається як:

1. Первісна вартість основних фондів з вирахуванням їх зношення.

2. Вартість основних фондів на початок року і сума основних фондів, які вибули за рік.

3. Вартість реалізації зношених і знятих із виробництва основних фондів.4. Відновлювальна вартість основних фондів з вирахуванням вартості їх реалізації.

78. Фондоозброєність праці визначається як співвідношення:

1. Середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності працівників.

2. Середньоспискової чисельності працівників до середньорічної вартості основних фондів.

3. Середньорічної вартості активної частини основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності праців­ників.

4. Середньоспискова чисельність віднесена до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

79. Коефіцієнт інтенсивного навантаження по групі облад­нання розраховується як:

1. Співвідношення дійсного і номінального фонду часу роботи обладнання за певний період.

2. Співвідношення кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпрацьованих верстато-днів.

3. Співвідношення фактично витраченого часу на виготовлення одиниці продукції до норми часу на одиницю продукції.

4. Співвідношення середньоденного обсягу виробничої продукції до номінального фонду часу роботи обладнання.

Загрузка...

80. До показників загальної ефективності основних фондів відносять:

1. Фондоозброєність і фондомісткість.

2. Виробіток і трудомісткість.

3. Коефіцієнт завантаження.

4. Коефіцієнт інтенсивності використання.

81. Нематеріальні ресурси підприємства — це:

1. Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розміру майбутнього прибутку від її використання.

2. Спосіб організації виробничого процесу.

3. Результати організації виробничого процесу.

4. Частина основних фондів, яка формує її основну складову.

82. Нематеріальні активи це:

1. Права на використання об'єктів промислової та інтелек­туальної власності.

2. Створення доброї репутації підприємства за допомогою реклами.

3. Різновид благодійницької діяльності підприємства.

4. Землі, що знаходяться у власності підприємства.

83. Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо:

1. Продуктивність праці зростає більшими темпами ніж середня заробітна плата.

2. Витрати на оплату праці зростають меншими темпами ніж обсяг діяльності.

3. Продуктивність праці зростає меншими темпами ніж середня заробітна.

4. Всі відповіді правильні.

84. Ефективність використання трудових ресурсів на підпри­ємстві можна оцінити за допомогою показника:

1. Продуктивності праці.

2. Фондоозброєності праці.

3. Трудомісткості праці.

4. Рентабельності виробництва.

85. До показників руху трудових ресурсів належать:

1. Коефіцієнти прийому, звільнення загального обороту робочої сили та плинності.

2. Явочна та спискова чисельність.

3. Корисний фонд робочого часу, продуктивність праці робіт­ників.

4. Коефіцієнт плинності, чисельності працюючих.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 598 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИСНОВКИ | Людина чи група людей, якими управляють. | Потребах та винагородах. | Регулювання. | Г) контрольна. | а) одновидова система перевезень; | Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства? | Дохід підприємства характеризує. | До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ? | Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства?| Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)