Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яке з наведених визначень найбільш повно відображає економнчий зміст поняття "грошовий потік"?

Читайте также:
  1. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  2. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

1. Сукупність розподілених у часі надходжень та видатків грошових коштів підприємства.

2. Сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань підприємства.

3. Виплати грошових коштів підприємства, пов'язаних з його господарською діяльністю.

4. Надходження грошових коштів підприємства.

 

39. Видатки грошових коштів, спрямовані на погашення відсотків за кредит представляють:

1.Грошовий потік від операційної діяльності.

2. Грошовий потік від фінансової діяльності.

3. Грошовий потік від інвестиційної діяльності.

 

40. Технічне банкрутство підприємства пов 'язане з:

1. Значними обсягами дебіторської заборгованості, що перевищують його зобов'язання.

2. Відставанням у технічному розвитку підприємства.

3. Недостатністю оборотних активів підприємства.

4. Правильної відповіді немає.

 

41. Що з наведеного не відноситься до нормованих оборотних активів?

1. Всі елементи відносяться до ненормованих оборотних активів.

2. Грошові кошти.

3. Поточні фінансові інвестиції.

4. Дебіторська заборгованість.

 

42. Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?

1. Потреба в запасах готової продукції.

2. Потреба в грошових коштах.

3. Потреба в товарній дебіторській заборгованості.

4. Потреба у вексельній дебіторській заборгованості

 

43. Залежно від джерел формування оборотні активи поділяються на:

1. Валові та чисті оборотні активи.

2. Постійні та змінні оборотні активи.

3. Оборотні виробничі фонди та фонди обертання.

4. Нормовані та ненормовані оборотні активи.

 

44. Яким чином зміниться період обороту оборотних активів при зростанні виручки від реалізації продукції (за інших рівних умов)?

1. Зменшиться.

2. Залишиться незмінним.

3. Збільшиться.

4. Правильної відповіді немає.

45. Який з наслідків буде мати місце на підприємстві при зростанні коефіцієнта оборотності оборотних активів підприємства (за інших рівних умов)?

1. Зросте коефіцієнт рентабельності оборотних активів.

2. Зменшиться коефіцієнт рентабельності обороту.

3. Зросте період обороту оборотних активів.

4. Зросте потреба підприємства в оборотних коштах.

 

46. Яке з визначень найбільш точно характеризує поняття "системна частина" оборотних активів підприємства?

1. Це min поточні активи, необхідні для здійснення виробничої діяльності.

2. Це запаси предметів праці та грошові кошти, вкладені в них.

3. Жодне з визначень не підходить.

4. Це додаткові поточні активи, необхідні у пікові періоди або як страховий запас.

 

47. Дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормативного операційного циклу та буде погашена упродовж 12-ти місяців з дати балансу, - це:

1. Поточна дебіторська заборгованість.

2. Довгострокова дебіторська заборгованість.

3. Сумнівна дебіторська заборгованість.4. Безнадійна дебіторська заборгованість.

 

48. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це:

1. Різниця між фактичним обсягом дебіторської заборгованості підприємства за товари, роботи та пошуки і резервом сумнівних боргів.

2. Фактичний обсяг зобов'язань підприємства іншим суб'єктам господарювання.

3. Різниця між сумою дебіторської заборгованості за товари та кредиторською заборгованістю за товари.

4. Фактичний обсяг зобов'язань боржника підприємству.

 

49. Чи входять до складу позикових ресурсів підприємства кошти, отримані за рахунок випуску акцій?

1. Ні, не входять.

2. Входять лише у розмірі привілейованих акцій.

3. Так, входять.

50. Абсолютний розмір фінансових втрат підприємства відризику - це:

1. Сума втрат майна чи недоотриманих доходів від господарської операції при настанні ризикового випадку.

2. Сума страхової премії, що сплачує підприємство при зовнішньому страхуванні.

3. Сума втрат майна, що сталися у результаті ризикового випадку.

4. Сума середньоквадратичного відхилення фактичного потоку доходів від їх середньої величини за певний період.

Загрузка...

 

51. Яка з функцій фінансів передбачає оптимізацію пропорцій у фінансуванні різних видів діяльності підприємства:

1. Розподільча.

2. Ресурсоформуюча.

3. Контрольна.

 

52. Що є об'єктом оподаткування збору у фонд сприяння зайнятості:

1. Балансовий прибуток.

2. Собівартість продукції.

3. Фонд оплати праці.

4. Додана вартість.

 

53. Виберіть найбільш повну та коректну характеристику ПДВ:

1. Загальнодержавний, непрямий податок.

2. Місцевий, непрямий податок.

3. Загальнодержавний, цільовий, прямий податок.

4. Загальнодержавний, непрямий, цільовий податок.

 

54. Якщо підприємство фінансує свою діяльність виключно за рахунок власного капіталу:

1. Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір податкового пресу.

2. Фінансова рентабельність відрізняється від економічної на розмір податкового пресу та диференціалу.

3. Значення показників фінансової та економічної рентабельності рівні.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 626 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Потребах та винагородах. | Регулювання. | Г) контрольна. | а) одновидова система перевезень; | Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства? | Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства? | Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"? | Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо | Дохід підприємства характеризує. | До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)?| До якого виду виплат відноситься сплата дивідендів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)