Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дослідження особливостей самотності в підлітковому віці.

РОЗДІЛ І .Теоретичний аналіз проблеми самотності в зарубіжній і вітчизняній літературі. | Визначення поняття самотності. | Соціальні та індивідуально-психологічні передумови виникнення самотності | Особливості самотності на різних етапах людського життя | Дослідження особливостей самотності в юнацькому віці. | Дослідження особливостей самотності в зрілому віці | Форми і методи соціально-педагогічної роботи та психолого-педагогічні рекомендації із запобігання самотності у різні вікові періоди. | Висновки | Загальні висновки | Список використаних джерел. |


Читайте также:
  1. А. Дослідження питань аграрної політики Директорії УНР
  2. Актуальність дослідження
  3. Алгоритм дослідження математичної моделі
  4. ані лабораторних методів дослідження.
  5. арактеристика особливостей основних соціотипів.
  6. ас, у який було проведено внутрішнє акушерське дослідження, слід також перенести та розташувати зліва від вертикалі на якій знаходиться перенесений на Лінію уваги Х.
  7. Визначення поняття самотності.

Для визначення самотності істотним моментом є включення прямого запитання до респондента: «Самотні Ви?». Дана процедура буде критерієм валідності, так як просить респондентів самим дати самооцінку власної самотності.

З метою виявлення та вивчення почуття самотності підлітків ми провели ряд досліджень. Для цього використовувалися такі методи дослідження:

- пошук, аналіз, зіставлення і узагальнення літературних даних;

- експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. Рассел і М. Фергюссон);

- діагностичний опитувальник «Самотність» С.Г. Корчагиной;

- методи статистичної обробки та інтерпретації результатів дослідження;

База проведення емпіричного дослідження: м. Київ, школа № 206. Усього в дослідженні взяли участь 40 учнів 10-х класів у віці від 14 до 16 років.

Респондентам були запропоновані методики, що дозволяють виявити і визначити рівень, глибину переживання почуття самотності.

Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. Рассел і М. Фергюссон) використовувалася для виявлення підлітків, що зазнають почуття самотності.

Методика включає 20 тверджень, прочитавши які випробуваному необхідно оціните з точки зору частоти прояву у своєму житті представлених подій за допомогою чотирьох варіантів відповідей:

«Часто» (3 бали),

«Іноді» (2 бали),

«Рідко» (1 бал),

«Ніколи» (0 балів) (див. Додаток 1).

При інтерпретації отриманих даних традиційно використовуються такі критерії: випробуваний, який набрав до 20 балів, характеризується низьким ступенем вираженості соціальної ізольованості; від 21 до 40 балів середнім ступенем вираженості соціальної ізольованості; від 41 до 60 балів, характеризується високим ступенем вираженості соціальної ізольованості.

Обробка результатів передбачає підрахунок отриманих даних з метою визначення індексу соціальної ізольованості, як показника ступеня самотності підлітків. Загальний час обстеження - близько 7 хвилин.Завдання дослідження полягала в порівнянні індивідуальних показників двох груп підлітків.

Діагностичний опитувальник «Самотність» С.Г. Корчагіной являє собою тест, спрямований на визначення глибини переживання самотності. Складається з 12 питань або тверджень і чотирьох варіантів відповідей на них. Даний тест може пред'являтися випробуваному або списком, або як набір карток з твердженнями. В рамках даного дослідження використовувався перший варіант. Відповідям випробуваного приписують такі бали: завжди - 4, часто - 3, іноді - 2, ніколи - 1. Оцінка результатів включає підрахунок кількості відповідей випробуваного. Кількість балів підсумовується.

При інтерпретації отриманих даних використовуються такі критерії: випробуваний, який набрав 12-16 балів - не переймається зараз самотність; від 17 до 27 балів - виявлено неглибоке переживання можливого стану самотності; від 28 до 38 - виявлено глибоке переживання актуального стану самотності; від 39 до 48 - виявлено дуже глибоке переживання самотності, заглибленість в цей стан. Загальний час обстеження - близько 7 хвилин (див. Додаток 2).

Етапи організації і проведення емпіричного дослідження:

Етап - попередній: аналіз проблем дослідження, підбір діагностичних методик.

Етап - основний (дослідний): інструктування піддослідних, тестування. Етап - узагальнюючий: обробка отриманих результатів, інтерпретація результатів дослідження.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Висновки| Результати проведеного дослідження.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)