Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організаційно-методичні вказівкиЧитайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. Вказівки до виконання
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Вказівки до виконання заняття
  6. Вказівки до виконання заняття
  7. Вказівки до виконання заняття

 

На вивчення навчальної дисципліни „Торгове право” для денної форми навчання навчальним планом відведено: лекцій – 16 годин, семінарських/практичних занять – 12 годин, самостійної роботи – 24 годин.

На вивчення навчальної дисципліни „Торгове право” для заочної форми навчання навчальним планом відведено: лекцій – 8 годин, семінарських/практичних занять – 6 години, самостійної роботи – 30годин.

Формами опанування навчальної дисципліни „Торгове право” є лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.

Семінарське заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених робочою програмою тем. Основними формами семінарських занять з курсу „Торгове право” є бесіди, обговорення доповідей, дискусії, реферативні доповіді. Практичне заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує уміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань..На семінарські та практичні заняття виносяться вузлові питання, актуальні проблеми митного права. Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Засобами поточного контролю знань студентів денної форми навчання є усне опитування під час проведення семінарських та практичних занять, перевірка правильності вирішення студентами практичних завдань під час проведення практичних занять, написання контрольних робіт, проведення тестових перевірок знань. Основними формами контролю є усне опитування та виконання письмових робіт. Вивчення дисципліни закінчується проведенням заліку. Для студентів заочної форми навчання заліку передує написання та зарахування контрольної роботи з навчальної дисципліни.

Семінарські та практичні заняття проводяться з метою кращого засвоєння студентами матеріалу, який пропонується їм на лекціях. Кожна тема методичних вказівок відповідає темі лекції. Для виконання завдань, наведених в Методичних рекомендаціях, необхідно напередодні семінарського чи практичного заняття опрацювати матеріали лекцій, підручників, законодавчих актів, перелік яких подається після кожної теми. Завдання виконуються безпосередньо на практичному занятті в усній чи письмовій формі, з розподілом чи без розподілу на варіанти на розсуд викладача. Питання семінарських занять можуть розкриватися в усній формі – у вигляді доповіді, або письмово – у вигляді реферату. Студент повинен ретельно вивчити зміст питань та завдань, звернути увагу на питання для самоконтролю знань та дати відповіді на них, при наданні відповіді обов’язково посилатися на використані літературні та нормативні джерела. Викладач контролює правильність відповідей та оцінює їх. Перелік літературних та нормативних джерел наводиться до кожної теми.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)