Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль № 2Читайте также:
 1. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок
 2. Глава 54. Модуль вечности
 3. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
 4. Для підсумкового модульного контролю
 5. Завдання до модульного контролю № 2
 6. Завдання до модульного контролю № 3
 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

Тема 4. Основні види внутрішньої торгівлі.

Тема 5. Основні договори в сфері торгівлі.

Тема 6. Правове регулювання роздрібної торгівлі продовольчих товарів.

Тема 7. Правове регулювання роздрібної торгівлі непродовольчих товарів.

Тема 8. Захист прав споживачів.

Тема 9. Правове регулювання обліку торгових угод.

Тема 10. Правове регулювання зовнішньої торгівлі.

 

 


 
МОДУЛЬ № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОРГОВОГО ПРАВА

Всього годин __20__, у т.ч. лекції __6__, практичні заняття __2__, семінарські заняття __2__, самостійна робота __10__.

 
 
 


ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ТОРГОВОГО ПРАВА

Всього годин __6__, у т.ч. лекції __2__, семінарські заняття __2__, самостійна робота __2__.

Лекція № 1. (2 год.)

1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. Поняття та предмет торгового права. Місце торгового права в системі права. Цивільне право та торгове право. Система торгового права. Співвідношення торговельної та підприємницької діяльності. Ознаки торговельної діяльності.

2. Торгівля, промисел та торговельна діяльність. Торгівля в широкому розуміння та вузькому розумінні. Право на заняття торговельною діяльністю. Промисел як різновид торгівлі. Платники податку на промисел. Суб’єкти торговельної діяльності. Види торгівлі.

3. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність. Незаконна торговельна діяльність, її ознаки. Доходи, одержані від незаконної торговельної діяльності. Адміністративна відповідальність за незаконну торговельну діяльність. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність. Відповідальність за здійснення незаконної торговельної діяльності, що підлягає ліцензуванню. Органи, які можуть притягати до відповідальності за здійснення незаконної торговельної діяльності.

4. Державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності. Поняття легалізації торговельної діяльності. Реєстрація фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстрація юридичних осіб. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Основний вид діяльності, його значення.

5. Джерела торгового права. Конституція України (ст. 42). Цивільний та Господарський кодекси України. Протиріччя між ними в регулюванні торговельної діяльності. Закони України „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, „Про рекламу” та інші. Укази Президента України. Постанови Кабінету Міністрів України. Накази та інструкції центральних органів виконавчої влади України. Рішення органів місцевої державної влади. Судова практика та її значення.


Семінарське заняття:

Навчальні питання:

 1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки.
 2. Торгівля, промисел та торговельна діяльність.
 3. Державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності.
 4. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність.
 5. Джерела торгового права.

 

Навчальними цілями семінарського заняття за цією темою є здобуття студентами теоретичних знань стосовно основних понять торгового права, правового регулювання реєстрації суб’єктів торговельної діяльності.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення торгових правовідносин.

2. Чи є торгове право самостійною галуззю права?

3. Що таке незаконна торговельна діяльність? Чи є її визначення в чинному законодавстві?

4. Назвіть види торгових підприємств.

5. В чому полягає державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності?

6. Якими нормативними актами регламентується торговельна діяльність?

7. При виникненні колізії норм в яких випадках слід застосовувати Цивільний кодекс, а в яких Господарський кодекс України?

 

Теми для рефератів:

1. Органи державного управління в сфері торговельної діяльності.

2. Звичаї, їх значення та застосування при здійсненні торговельної діяльності.

3. Підприємницька та торговельна діяльність: порівняльний аналіз.

4. Правовий аналіз діяльності господарських товариств у торгівлі.

Література:

1. Господарський кодекс України. Закон України від 16.01.03 р.

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р.

3. Закон України «Про підтримку малого підприємництва» від 19.10.00 р.

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.03 р.

5. Декрет КМУ «Про податок на промисел» від 17.03.93 р. № 24-93

6. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Затверджено постановою КМУ від 15.06.06 р. № 833.

7. Правила торгівлі на ринках. Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 р. № 57/188/84/105.

8. Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять. (ДСТУ 4303:2004) Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 08.06.04 р. № 130.

9. Порядок справляння податку на промисел з фізичних осіб, які здійснюють продаж власних автотранспортних засобів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Головної державної податкової інспекції України від 22.09.95 р. № 73.

 

Юридична література: 63-66, 69, 71, 72, 80, 84, 85.

 

ТЕМА №2. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Всього годин __7__, у т.ч. лекції __2__, практичні заняття __1__, самостійна робота __4__.

Лекція № 2 (2 год.)

1. Поняття ліцензії. Види ліцензій. Ліцензія як документ. Види ліцензій. Правове регулювання ліцензування торговельної діяльності. Ліцензійні умови. Порядок отримання ліцензій. Відмова у видачі ліцензії. Копії ліцензії. Анулювання ліцензії. Сертифікати відповідності.

2. Ліцензування окремих видів торгівлі. Ліцензування виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Ліцензування торговельної діяльності алкогольними напоями та тютюновими виробами. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами. Ліцензування торгівлі виробами із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Інші види торгівлі, що підлягають ліцензуванню.

3. Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування. Органи, що здійснюють нагляд та контроль у сфері ліцензування. Фінансові санкції за відсутність ліцензії на право торгівлі. Кримінальна відповідальність за здійснення торговельної діяльності без ліцензії. Суб’єкти кримінальної відповідальності.

 

Практичне заняття:

Навчальні питання:

1. Правове регулювання ліцензування торговельної діяльності.

2. Види ліцензій.

3. Ліцензування окремих видів торгівлі.

4. Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування.

 

Навчальними цілями практичного заняття за цією темою є здобуття студентами не тільки теоретичних знань стосовно основних правових механізмів ліцензування торговельної діяльності, а й навики розв’язання практичних ситуацій, що виникають в сфері ліцензування.

 

Питання для самоконтролю

1. На торгівлю якими видами товарів необхідно придбати ліцензію в даний час?

2. Скільки повинно бути ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і громадського харчування у разі провадження зазначених видів діяльності за однією адресою, але у різних приміщеннях?

3. Де можна отримати ліцензію на торгівлю піротехнікою та які документи слід надавати для її отримання?

4. Які підстави відмови у видачі ліцензії передбачені законодавством?

5. В яких випадках ліцензія підлягає переоформленню?

 

Теми для рефератів:

1. Органи ліцензування торговельної діяльності.

2. Правоздатність торговельного підприємства.

3. Власний ювелірний магазин: від реєстрації до початку діяльності (правовий аспект).

 

Практичні завдання містяться у відповідному розділі Методичних рекомендацій до проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Торгове право».

Література:

1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.00

2. Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.95

3. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 p. N 854

4. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України від 24.07.02 p. N 218

5. Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів. Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України N 1649

 

Юридична література: 63-66, 71, 74, 80, 81, 84, 85.

 

ТЕМА № 3. ПАТЕНТУВАННЯ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Всього годин __7__, у т.ч. лекції __2__, практичні заняття __1__, самостійна робота __4__.

Лекція № 1. (2 год.)

1. Поняття торгового патенту та його види. Визначення торгового патенту. Види діяльності, які можна здійснювати при наявності торгового патенту. Суб’єкти торгового патентування. Вид торгового патенту: звичайний торговий патент, пільговий торговий патент, короткостроковий.

2. Порядок придбання та використання торгового патенту. Правове значення придбання торгового патенту. Розміщення торгового патенту. Територія дії патенту. Відповідальність суб’єктів торговельної діяльності за здійснення торгівлі без патенту. Штрафні санкції.

 

Практичне заняття:

Навчальні питання:

1. Поняття торгового патенту та його види.

2. Порядок придбання торгового патенту.

3. Порядок використання торгового патенту.

 

Навчальними цілями практичного заняття за цією темою є здобуття студентами не тільки теоретичних знань стосовно основних правових механізмів торгового патентування, а й навики розв’язання практичних ситуацій, що виникають в цій сфері.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке звичайний торговий патент?

2. Що таке короткостроковий торговий патент?

3. Хто придбає пільговий та спеціальний торгові патенти?

4. Торгівля якими видами товарів здійснюється без придбання патенту?

 

Теми для рефератів:

1. Значення торгового патенту як форми податку.

2. Особи, які не придбають торгові патенти.

3. Фіксований податок та торговий патент.

 

Практичні завдання містяться у відповідному розділі Методичних рекомендацій до проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни «Торгове право».

 

Література:

1. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.00 р.

2. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Указ Президента України від 03.07.98 р. № 727/98.

3. Порядок заповнення торгового патенту. Затверджено наказом Державної головної податкової інспекції України від 25.04.96 р. № 33.

4. П и с ь м о Государственной налоговой администрации Украины от 17.02.05 р. № 1403/6/15-1216 Относительно патентования отдельных видов предпринимательской деятельности

5. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про надання роз’яснень з порядку патентування» від 27.07.04 р. № 5087

6. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо необхідності отримання торгового патенту та ліцензії» № 4-451-743/2866 від 24.05.02 р.

7. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо придбання торгового патенту при здійсненні ломбардних операцій» № 1-532/2285 від 23.04.02 р.

 

Юридична література: 63-66, 70, 71, 80, 81, 84, 85.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.025 сек.)