Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА. В умовах переходу до ринкових відносин розширю­ється і вдосконалюється сфераЧитайте также:
  1. I. Цільова настанова
  2. I. Цільова настанова
  3. І. Цільова настанова
  4. Цільова настанова
  5. Цільова настанова
  6. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
  7. Цільова настанова

 

В умовах переходу до ринкових відносин розширю­ється і вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із підприємницькою діяльністю. З огляду на це підвищуються вимоги до майбутніх фахівців з правознавства: на­явність ґрунтовних знань з торгового права та практи­чних навичок застосування правових норм при здійсненні торговельної діяльності суб'єктами господарювання.

Значення торгівлі в господарському житті визначається тим, що вона забезпечує рух товару і цим стимулює виробництво, завдаючи йому певні параметри. Як обов’язковий елемент ринкової економіки торгівля істотно впливає на її ефективність.

Головна мета дисципліни "Торгове право" - сформувати у студентів систему правових знань з торгового права, базуючись на знаннях з основ правознавства, основ цивільного права та ін­ших галузевих та міжгалузевих правових дисциплін.

Мета вивчення цієї дисципліни - ознайомитися з основними принципами та інститутами торгового права, особливостями правового регулювання відносин між уповноваженою і зо­бов'язальною особами у ринковій економіці; набути навичок робо­ти з нормативними документами, а також умінь розв'язувати конк­ретні правові ситуації, що виникають у підприємницькій діяльнос­ті, а також непідприємницькій, але пов’язаній з торговельною, діяльності на основі національного та міжнародного законодавства; усві­домити відповідальність при здійсненні юридично значущих дій.

Висвітлення правових категорій та конструкцій торгового (комерційного) законодавства, сучасних проблем, основних тенденцій його розви­тку і застосування є головним напрямком у викладанні дисципліни. Вивчення комерційного законодавства передбачає вміння майбут­ніх фахівців на практиці застосовувати набуті знання, вміння та навички, що може бути досягнуто шляхом збалансованої методики, яка поєднує в собі вивчення теоретичних аспектів права та їх прак­тичне застосування на семінарських та практичних заняттях за допомогою вирі­шення конкретних ситуацій з урахуванням практики господарчих та судів загальної юрисдикції України, контрольних питань та усних опитувань студентів.Вивчення навчальної дисципліни закінчується прийняттям заліку.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1.Поняття та система торгового права.

Тема 2. Ліцензування торгової діяльності.

Тема 3. Патентування торгової діяльності.

Тема 4. Основні види внутрішньої торгівлі.

Тема 5. Основні договори в сфері торгівлі.

Тема 6. Правове регулювання роздрібної торгівлі продовольчих товарів.

Тема 7. Правове регулювання роздрібної торгівлі непродовольчих товарів.

Тема 8. Захист прав споживачів.

Тема 9. Правове регулювання обліку торгових угод.

Тема 10. Правове регулювання зовнішньої торгівлі.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)