Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендовано до друкуЧитайте также:
  1. Протестировано/Одобрено/Рекомендовано
  2. Рекомендовано кафедрой современного русского языка Казанского (Приволжского) федерального университета.
  3. Список використаної та рекомендованої літератури
  4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Методичною Радою Національного університету внутрішніх справ

від “___” ________________ 2007 р.

протокол №___

Розробники: Садикова Яна Михайлівна, викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Рецензенти:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Торгове право” / Садикова Я.М. – Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 р.

 

 

Обговорено на засіданні кафедри юридичних дисциплін

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

“28”серпня 2007 р.

протокол №1

зав. кафедри ______________ Ж.В. Завальна

 


ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 


Вступ

Навчально-методичний комплекс створено відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог, структурними елементами якого є навчальна програма, робоча навчальна програма, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних завдань, методичні вказівки до самостійної роботи, методичні вказівки щодо підготовки і оформлення завдань контрольних робіт.

В умовах переходу до ринкових відносин розширю­ється і вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із підприємницькою діяльністю. З огляду на це підвищуються вимоги до майбутніх фахівців з правознавства: на­явність ґрунтовних знань з торгового права та практи­чних навичок застосування правових норм при здійсненні торговельної діяльності суб'єктами господарювання.

Значення торгівлі в господарському житті визначається тим, що вона забезпечує рух товару і цим стимулює виробництво, завдаючи йому певні параметри. Як обов’язковий елемент ринкової економіки торгівля істотно впливає на її ефективність.

Головна мета дисципліни "Торгове право" - сформувати у студентів систему правових знань з торгового права, базуючись на знаннях з основ правознавства, основ цивільного права та ін­ших галузевих та міжгалузевих правових дисциплін.

Мета вивчення цієї дисципліни - ознайомитися з основними принципами та інститутами торгового права, особливостями правового регулювання відносин між уповноваженою і зо­бов'язальною особами у ринковій економіці; набути навичок робо­ти з нормативними документами, а також умінь розв'язувати конк­ретні правові ситуації, що виникають у підприємницькій діяльнос­ті, а також непідприємницькій, але пов’язаній з торговельною, діяльності на основі національного та міжнародного законодавства; усві­домити відповідальність при здійсненні юридично значущих дій.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)