Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вказівки до виконанняЧитайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. Алгоритм виконання практичної навички
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. Алгоритм виконання практичної навички
  7. Алгоритм виконання практичної навички

Суму умовно-постійних і умовно-змінних витрат в повній собівартості на одиницю продукції та на весь обсяг виробництва рекомендовано навести в вигляді таблиці 2.2.

Умовно-змінні витрати на одиницю (Зод) і на весь обсяг продукції (Зобсяг) розраховуються:

, (2.1)

 

де Сод (обсяг) – сума витрат на одиницю (на весь обсяг) продукції відповідно по окремій статті калькуляції з попереднього завдання, грн;

Чз – частка змінної частини витрат в тієї ж статті калькуляції, % (див. табл. 2.1).

 

Таблиця 2.2 – Розрахунок сум умовно-постійних та умовно-змінних витрат

  Статті витрат Умовно-змінні витрати, грн. Умовно-постійні витрати, грн.
на од. прод. на весь обсяг на од. прод. на весь обсяг
         
1.Сировина, основні та допоміжні матеріали        
2. Транспортно-заготовчі витрати        
3. Витрати на паливо та електроенергію        
4. Основна та додаткова заробітна плата основних виробничих робітників з відрахуваннями        
5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання        
6. Загальновиробничі витрати        
7. Загальногосподарські витрати        
8. Позавиробничі витрати        
Всього        

 

Умовно-постійні витрати на одиницю (Под) і на весь обсяг продукції (Побсяг) розраховуються:

, (2.2)

де Сод (обсяг) – сума витрат на одиницю (на весь обсяг) продукції відповідно по окремій статті калькуляції з попереднього завдання, грн.;

Чп – частка постійної частини витрат в тієї ж статті калькуляції, % (див. табл. 2.1).

Розрахунок собівартості одиниці продукції і всього обсягу при різних рівнях обсягу виробництва та використання потужності навести у таблиці 2.3.

 

 

Таблиця 2.3 – Собівартість продукції при різних рівнях використання

виробничої потужності

% вико-ристання потужності Обсяг вироб-ництва, шт. Витрати на одиницю продукції, грн. Витрати на весь обсяг виробництва, грн.
змінні постійні повна собівар-тість змінні постійні повна собівар-тість
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

При заповненні таблиці 2.3 треба прийняти до уваги таке.

До умовно-змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу виробництва та зменшується з його зниженням.

Умовно-постійні витрати – це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції суттєво не змінюється.

Собівартість одиниці продукції (у) та всього обсягу виробництва (Y) з урахуванням постійної та змінної частин розраховується:

 

; (2.3)

 

, (2.4)

 

де хі – і-й обсяг виробництва.

Обсяг реалізації в вартісному виразі, прибуток (збитки) і рентабельність продукції для різних рівнів обсягу виробництва можна навести в таблиці 2.4.

Вважати, що вся вироблена продукція є реалізованою.

 

 

Таблиця 2.4 – Прибуток і рентабельність продукції при різних рівнях обсягу

виробництва

Обсяг виробництва, шт. Обсяг реалізації, грн. Прибуток на одиницю продукції, грн. Прибуток на весь обсяг, грн. Рента-бельність, %
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

В таблиці 2.4 обсяг виробництва в натуральному виразі переноситься з таблиці 2.3.

Обсяг реалізації в вартісному виразі розраховується як добуток обсягу виробництва в натуральному виразі та ціни продукції.

Прибуток на одиницю продукції визначається як різниця між ціною продукції та собівартістю одиниці продукції.

Прибуток на весь обсяг виробництва розраховується як різниця між обсягом реалізації та собівартістю всього випуску (або як добуток прибутку на одиницю продукції та відповідного обсягу виробництва в натуральному виразі).

Рентабельність продукції розраховується за формулою:

 

, (2.5)

 

де П – прибуток на одиницю або на весь обсяг виробництва, грн.;

с/в – собівартість одиниці або всього обсягу виробництва, грн.

Під точкою беззбитковості розуміється обсяг виробництва, досягнув якого підприємство вже не зазнає збитків, але не отримує прибутку. В точці беззбитковості прибуток та рентабельність дорівнюють нулю.

Обсяг беззбитковості виробництва (Обез) аналітичним способом розраховується за формулою:

 

, (2.6)

 

де Ц – ціна продукції, грн.

Для того, щоб знайти обсяг беззбитковості графічним способом, треба побудувати графіки на весь обсяг виробництва та на одиницю продукції, які наведено на рис. 2.1 і рис.2.2 відповідно.

 

 

 
 

 

 


Рисунок 2.1 – Графік беззбитковості на весь обсяг виробництва

 

 

 
 

 


Рисунок 2.2 – Графік беззбитковості на одиницю продукції


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)