Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаціонарної та заочної форм навчанняЧитайте также:
  1. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  2. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  3. Денна форма навчання
  4. Для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання
  5. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. Для студентів денної форми навчання
Теми змістових модулів Кількість годин, відведених на:
лекції практич-ні заняття самостій-на робота Індиві-дуальна робота (РР)
         
Вступдо дисципліни "Статистика" -/-* -/- 1,0 4,0 -/-
Змістовий модуль 1.Теоретичні основи статистики автомобільного транспорту
Тема 1.Предмет, метод і організація статистики автомобільного транспорту 1,0 0,5 -   1,0 10,0 1,0 1,0
Тема 2.Статистика автомобільних перевезень. 5,0 0,5 3,0 0,5 2,0 10,0 2,0 2,0
Тема 3. Статистика рухомого складу. 8,0 0,5 3,0 1,0 2,0 10,0 2,0 2,0
Змістовий модуль 2.Аналіз адміністративної та господарської діяльності автотранспортних підприємств
Тема 4. Статистика продукції підпри-ємств автомобільного транспорту. 3,0 1,0 3,0 1,0 2,0 10,0 2,0 1,0
Тема 5.Статистика основних фондів. 3,0 1,0 3,0 0,5 2,0 10,0 2,0 1,0
Тема 6. Статистика трудових ресурсів, продуктивності праці та її оплати. 3,0 0,5 3,0 1,0 1,0 10,0 1,0 1,0

Продовження табл. 2.1

         
Змістовий модуль 3.Статистика використання палива і матеріалів, собівартості продукції. Аналіз результатів фінансової діяльності автотранспортних підприємств
Тема 7. Статистика оборотного капіта-лу на підприємствах автотранспорту. 2,0 0,5 1,0 0,5 1,0 5,0 0,5 0,5
Тема 8. Статистика палива, матеріалів та собівартості перевезень. 1,0 0,5 2,0 0,5 1,0 5,0 0,5 0,5
Тема 9. Статистика основних фінансових результатів. 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 5,0 0,5 0,5
Тема 10. Статистика охорони праці на автомобільному транспорті. 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 5,0 0,5 0,5
Усього годин 28,0 6,0 20,0 6,0 15,0* 84,0 12,0 12,0

Примітка: у чисельнику табл. 2.4 – дані для студентів денної форми навчання, у знаменнику – для заочної форми навчання.

* Самостійна робота студентів: 24 год. – аудиторних, 21 год. – контрольні заходи, 6 год. – підготовка до екзамену, 15 год. – на самостійну роботу.

 

 

У табл. 2.2 наведено зміст практичних занять із дисципліни "Статистика" за окремими темами.

Таблиця 2.2


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)