Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шкала оцінювання в КМСОНП та ЕСТSЧитайте также:
  1. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2. Абсолютная температурная шкала
  3. Абсолютная шкала оценок
  4. АПГАР шкаласы бойынша баға беру
  5. БИНЕ—СИМОНА УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКАЛА
  6. ВЕКСЛЕРА ПАМЯТИ ШКАЛА
  7. Вербальная шкала.

 

Кількість набраних балів студентом Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою
     
90-100 балів А відмінно
82-89 балів В дуже добре
74-81 балів С добре

Продовження табл. 1.5

     
64-73 балів D задовільно
60-63 балів Е достатньо
35-59 балів FX незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балів F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу

 

Якщо студент за поточним контролем вивчення дисципліни "Статистика"набрав понад 60 балів, це означає, що екзамен складено, якщо менше 60 балів – потрібно повторно вивчати дисципліну та складати екзамен.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура залікового кредиту

Відповідно до "Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямом 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний)" на вивчення дисципліни "Статистика" передбачено
126 годин для студентів стаціонарної форми навчання та 108 год. – для заочної. Із врахуванням зменшення аудиторного навантаження на студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний план та розподіл навчального часу для студентів стаціонарної та заочної форми навчання наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Тематичний план та розподіл робочого часу для студентів


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.033 сек.)