Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура програми навчальної дисципліниЧитайте также:
  1. II. ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА И ЕЕ СТРУКТУРА
  2. II.Структура характера
  3. III. Зміст програми
  4. IV. Структура психодиагностического процесса.
  5. V3: Функциональная структура психодиагностического обследования
  6. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  7. Активным детям требуется подготовка и структура

ВСТУП

 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) – українського варіанту ЕСТS, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів та використання тестового контролю знань. Для завершення економічних реформ в країні, інтеграції української економіки в світову необхідні знання основ та закономірностей функціонування транспортної системи України, основних показників роботи транспорту в цілому та автомобільного транспорту зокрема. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Статистика" створений з метою допомоги студентам в засвоєнні знань з цієї дисципліни, яка закладає базу для набуття студентами теоретичних основ та практичних навиків у сфері автомобільного транспорту.

У сучасних ринкових умовах господарювання в Україні особливого значення набуває підвищення ефективності функціонування транспортної системи, вивчення можливостей її розвитку для задоволення потреб суспільства та підвищення якості обслуговування народногосподарського комплексу. Тому детальне вивчення статистичних показників, що характеризують роботу автомобільного транспорту, дозволить окреслити основні шляхи ефективного розвитку транспорту України з метою підвищення якості та надійності його роботи, зменшення собівартості перевезень, оновлення рухомого складу, запровадження інноваційних технологій, дотримання безпеки транспортного процесу та вимог охорони довкілля.

Вивчення методики розрахунку та ознайомлення із елементами аналізу статистичних показників, які характеризують роботу автомобільного транспорту, має важливе теоретичне та практичне значення у процесі підготовки фахівців за напрямом
6.070101 "Транспортні технології (автомобільний)".

Запропонований вашій увазі інтерактивний комплекс з курсу "Статистика" може бути корисним студентам, аспірантам, магістрам, підготовка яких здійснюється за напрямом "Транспортні технології", а також науковим, інженерно-технічним працівникам автотранспортних підприємств, державним службовцям органів місцевого самоврядування та регіонального управління, робота яких пов'язана із діяльністю автотранспорту.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

" СТАТИСТИКА "

1.1. Опис предмета навчальної дисципліни "Статистика"

 

Опис предмета навчальної дисципліни "Статистика" для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний)" стаціонарної форми навчання представлено у табл. 1.1, для заочної – табл. 1.2.

Таблиця 1.1

Стаціонарна форма навчання

Курс: 2 Підготовка бакалаврів Галузь знань, нап-рям, освітньо-квалі-фікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 3,5 Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 126 Тижневих: Аудиторних годин: 3,0 Самостійна робота: 3,0 Напрям підготов-ки 6.070101 “Транс-портні технології (автомобільний)”   Освітньо-кваліфі-каційний рівень: бакалавр За вибором ВНЗ Рік підготовки: 2 Семестр: 3 Лекції: 28год. Практичні: 20год. Індивідуальна робота: 12 год. Самостійна робота: 66год. Вид контролю: екзамен

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та самостійної роботи студентів становить: 38,1% до 61,9%.

Таблиця 1.2


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 71 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)