Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заочна форма навчанняЧитайте также:
  1. Chernyakov@yandex.ru ТЕМА: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
  2. Dow предоставляет информацию о своей продукции и деятельности.
  3. I. Источник получения информации для выпускной
  4. I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  5. I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  6. II. Генезис принципа бинера и его различные виды в разуме Природа частности. Угол зрения и уровень синтеза. О трех формах восприятия бинеров.
  7. II. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады
Курс: 2 Підготовка бакалаврів Галузь знань, нап-рям, освітньо-квалі-фікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 3,5 Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108   Напрям підготов-ки 6.070101 “Транс-портні технології (автомобільний)”   Освітньо-кваліфі-каційний рівень: бакалавр За вибором ВНЗ Рік підготовки: 2 Семестр: 3 Лекції: 6год. Практичні: 6 год. Індивідуальна робота: 12 год. Самостійна робота: 84 год. Вид контролю: екзамен

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та самостійної роботи студентів становить: 11,1 % до 88,9 %.

1.2. Мета та завдання викладання дисципліни "Статистика"

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів післядипломної освіти.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Основною метою викладання дисципліни "Статистика" є формування системи базових знань з теорії функціонування автомобільного транспорту, ознайомлення студентів з методикою розрахунку основних статистичних показників, які характеризують діяльність автомобільного транспорту: вантажні автомобільні перевезення та автобусні перевезення, а також теорією і практикою здійснення адміністративної та фінансово-господарської діяльності автотранспортних підприємств.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів дисципліни "Статистика";

- вивчення основник статистичних показників, що характеризують стан та результати господарської діяльності автомобільного транспорту;

- набуття практичних навичок розв'язання практичних задач у сфері аналізу діяльності підприємств автомобільного транспорту;

- формування у студентів умінь творчого пошуку резервів поліпшення показників роботи автотранспортних підприємств.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- принципи організації статистики автомобільного транспорту України;

- методику вивчення та аналізу динаміки статистичних показників роботи підприємств автомобільного транспорту;

- показники обліку наявності та складу, технічного стану, використання автомобільного парку;

- показники дослідження продукції промислових підприємств автомобільного транспорту, собівартості продукції,

- показники стану та використання основних фондів та оборотного капіталу на автотранспортних підприємствах;

- статистичні показники стану та використання трудових ресурсів, продуктивності праці та її оплати на автомобільному транспорті.

Студенти повинні уміти:

- розраховувати статистичні показники, що характеризують стан та діяльність автомобільного транспорту;

- складати первинну документацію по обліку перевезень;

- визначати та аналізувати результати господарсько-фінансової діяльності автотранспортних підприємств.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)