Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організація статистики автомобільного транспортуЧитайте также:
  1. ВЕДЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ
  2. Гуру продвижения» указывают в коммерческом предложении не точные, а общие цифры частотности запросов из статистики Яндекса. То есть их цифры сильно завышены.
  3. Елементи статистики. Розподіл молекул по швидкостям та енергіям.
  4. Загальні вимоги до відбору, пакування і транспортування матеріалу для
  5. ЗМ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  6. Зміст і організація фольклорної практики
  7. Київська Русь: основні етапи розвитку, політичний устрій та суспільна організація.

Сьогодні особливого значення набуває необхідність удосконалення теорії та практики статистики автомобільного транспорту, зокрема, удосконалення системи статистичних показників, які характеризують ефективність та якість роботи автотранспорту та транспортної системи у цілому. Потрібні теоретична розробка та впровадження у практику системи показників для нових видів транспорту. Статистичні дані наводяться у вигляді взаємопов’язаних показників з групуванням за територіальними, економічними, експлуатаційними і технічними ознаками, що дозволяє аналізувати рівень розвитку автотранспорту. Основною формою отримання первісних даних є неперервна поточна реєстрація, а у окремих випадках = перепис (рухомого складу, палива та ін.) і спеціальні дослідження (доставки вантажів). Статистика автотранспорту поділяється на статистику вантажних автомобільних перевезень та статистику пасажирських автобусних перевезень.

Статистична звітність – це спеціально розроблені та затверджені Державним комітетом статистики України типові та спеціалізовані форми, у які заносять дані про діяльність звітних одиниць. Державний комітет статистики України затверджує табель звітності, а саме список форм звітності, обов’язкових для пред’явлення кожної категорії звітних одиниць, а також порядок пред’явлення і термін відправлення поточних і річних звітів.

Звітність дозволяє отримати за визначений період (місяць, квартал, рік) або на певну дату відомості для контролю виконання планових завдань та аналізу діяльності звітної одиниці. Необхідність проведення спеціально організованого статистичного спостереження пов’язане з тим, що статистика звітності не може розглянути усі сторони діяльності звітних одиниць. Спеціальний орган статистичного спостереження на АТП проводять у вигляді перепису одноразового обліку і вибіркового спостереження. Частіше всього на АТП застосовують вибіркове спостереження з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та для розробки норм та нормативів.

Для організації статистичного спостереження на АТП необхідно визначити одиницю сукупності та одиницю спостереження (звітну одиницю).

Одиниця сукупності – це елемент об’єкту статистичного спостереження, який є носієм ознак, які підлягають реєстрації. Чисельність одиниці сукупності характеризує об’єкт досліджуваних явищ, а зміна цієї чисельності – його розвиток.

Одиниця спостереження (звітна одиниця) – це початкова одиниця, від якої повинні бути отримані необхідні статистичні відомості.

Отже, одиниця сукупності виступає як об’єкт, що досліджують, а одиниця спостереження – як джерело отриманих результатів. Одиниця сукупності іноді може співпадати із одиницею спостереження, але це зустрічається зрідка. У якості одиниці спостереження прийнято автотранспортне або авторемонтне підприємство.

 

Література: [1; 2; 5; 9; 11; 13; 16; 18].

 

Питання контролю знань студентів:

1. Що являє собою дисципліна "Статистика автомобільного транспорту"?

2. Назвіть предмет, об'єкт, метод вивчення дисципліни?

3. Які існують завдання вивчення дисципліни?

4. Як організовується статистичне дослідження автотранспорту в Україні?

 

 

Тема 2. Статистика автомобільних перевезень

 

План

1. Показники обсягу у статистиці автомобільних перевезень.

2. Первинна документація по обліку перевезень.

3. Статистичні зведення за даними первинного обліку.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)