Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Орфографічні норми СУЛМ.

Читайте также:
  1. Вопрос 2. Нормирование оборотных средств и определение их потребности
  2. Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
  3. Граматичні норми текстів документів.
  4. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ
  5. Коррекция или нормирование?
  6. Культура усного ділового мовлення. Орфоепічні норми сучасної української мови
  7. Л6. Нормирование и проектирование цвета

Орфографічна норма –це орієнтація в написанні на останнє видання «Українського правопису» та на нормативні словники.

Орфографія визначає правильне написання звуків літерами,написання слів разом ,окремо і з дефісом, вживання великої літери ,правила переносу частини слова з рядка в рядок ,окрім того,орфографія регулює написання афіксів і закінчень відмінювання слів.

Орфографічні правила ,як складова частина системи письмових норм літературної мови ,єдині для всіх ,хто користується даною мовою,єдність і обов’язковість орфографії для всіх полегшує спілкування людей за допомогою літературної мови,ефективніше сприяє піднесенню мовної культури народів.Уоснові орфографії лежить графіка ,водночас вона ґрунтується на певних принципах, які зумовлені фонетичною і граматичною будовою мови й віддзеркалюють шляхи формування та розвитку її правописної системи. Сучасна орфографія вибудувана на двох основних принципах – фонетичному і морфологічному. Певне застосування має також і смисловий або семантично-диференційний принципи письма. Так, за смисловим розрізненням слів вживаємо велику й малу літеру.

Варто з особливою уважністю дотримуватися таких орфографічних норм СУЛМ:

1. Написання складних слів (півгодини, напівприбутковий, піваркуша; жиробанк, ціноутворення; член-кореспондент, купівля-продаж, кіловат-година,людина-день, пів-Києва, пів-Європи; інтервалютний, самоокупний; суспільно корисний, безстроково відпускний; кількамільйонний, двохсотий; о п’ятій годині, десять хвилин на четверту; абищо, хтозна-який; раз у раз, кінець кінцем, одним одна; по-нашому, ні з ким та ін..)

2. Правопису географічних назв (Сімферополь, Кемберленд, Середземне море, село Івана Франка, Івано-Франківськ, Франкфурт-на-Майні та ін.)

3. Написання слів іншомовного походження (бланк, альтруїзм, сума, маса, тонна, голландський, контрреволюція, іпотека, консорціум, бар’єр, феєрверк та ін..)

Контрольні питання:

1.Дати визначення орфоепічної норми СУЛМ.

2.Дати визначення орфографічної норми СУЛМ.

3.Назвати складні випадки слововживання у орфоепії та орфографії.

 

Список використаної літератури:

1.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. «Мова ділових паперів: практичний посібник». – К.: «Либідь», 2000 р.;

2.Зубков М.С. «Сучасна українська ділова мова». – Харків: «Тогрін», 2005 р.;

3.Коваль А.П. «Ділове спілкування: навчальний посібник». – К.: «Либідь», 1992 р.;

4.Максименко В.Ф. «Сучасна ділова українська мова». – Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2006 р.;

5.Плонтицька І.М. «Ділова українська мова. Навчальник посібник. 3-тє видання». – К.: «Центр учбової літератури», 2008 р.;

6.Дорошенко С.І., Басенко Г.Т., Садівнича Н.О. «Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації». – Суми: «Собор», 2001 р.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 1164 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции | Порядок работ по признанию результатов сертификации импортируемой продукции (приложение Б стандарта) | Тема 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення. | Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час ведення дискусії. | Тема 3. Специфіка мовлення фахівця. | Які вміння формуються в процесі навчання? | Тема 5. Етика ділового спілкування. Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. | Тема 8. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Тема 9. Спеціальна термінологія та професіоналізми. | Тема 10. Типи термінологічних словників. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 11. Складні випадки слововживання. Вибір синонімів. Пароніми та омоніми.| Особливості використання іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів та прийменників, сполучників часток у ділових папера

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)