Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Специфіка мовлення фахівця.

Читайте также:
  1. Культура ділового писемного мовлення
  2. Культура писемного ділового мовлення .
  3. Культура усного ділового мовлення. Орфоепічні норми сучасної української мови
  4. НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ
  5. Нормативність писемного ділового мовлення
  6. Нормативність писемного мовлення
  7. Орфоепічні норми української мови. Культура усного ділового мовлення

План:

1.Термінологія.

2.Основні ознаки терміна.

3.Професіоналізми в мовленні фахівців.

 

Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається з системи загальних і професійних знань, тобто опанування фахівцем "наукового дискурсу професії", або професійного мовлення – галузевої фразеології та термінології, що допоможе при навчанні у ВНЗ, а також у подальшій професійній діяльності, котра вимагає застосування у виробничій сфері української мови."Для вільного володіння усною та писемною формами професійного спілкування треба мати чималий активний лексичний запас фахової термінології", бо мовленнєва специфіка даного стилю спілкування визначається насамперед великою кількістю термінів, що активно обслуговують сферу професійно-виробничої діяльності.

Продуктивність засвоєння термінів та їх активне використання в усному та писемному українському фаховому мовленні багато в чому залежить від відповідної системи підготовчих вправ, послідовно спрямованих як на переклад та вдумливе засвоєння термінології, так і на активізацію вмінь говоріння та слухання.

Термінологія ( це не хаотична множина слів, а організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв.

Основні ознаки терміна:

1. Системність. Кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми термін може мати зовсім інше значення, пор: ножиці цін “розбіжність рівнів і динаміка цін у сфері міжнародної торгівлі на окремі групи товарів” і значення загальновживаного слова ножиці.

2. Точність. Термін повинен якнайповніше й найточніше передавати суть поняття, яке він позначає: поверхневий іригаційний стік, короткотерміновий кредит, чекодавець. Неточний термін може бути джерелом непорозумінь між фахівцями, тому іноді говорять, що науковці спершу домовляються про терміни, а вже потім приступають до дискусії.

3. Наявність дефініції. Кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його значення. Так, дефініцією терміна аудиторський висновок є вислів “документ, що містить результати аудиторської перевірки”.

Проте, в мовленні фахівців, крім термінів, широко побутують і інші спеціальні одиниці : професіоналізми та номенклатурні назви.

Професіоналізми – це слова або вислови, притаманні мові людей певної професійної групи. Суттєва різниця між термінами і професіоналізмами полягає в тому, що терміни (це офіційні наукові назви поняття, а професіоналізми виникають як розмовні, неофіційні замінники термінів (платіжка – платіжне доручення; вишка – вища математика, пара – дві академічні години) або коли та чи інша професія, рід занять не має розвиненої термінології (наприклад, рибальство, гончарство і т. д.). Професіоналізми, на відміну від термінів, як правило, емоційно забарвлені, є переосмисленими словами загального вжитку.

Мова професіїце лексика і фразеологія мови конкретної галузі науки, культури, виробництва. Знати мову професії – це вільно володіти лексикою свого фаху, легко нею користуватися. Мовні знання – основний компонент професійної підготовки. Правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися у складній професійній ситуації та успішно контактувати з представниками своєї професії. 

 

Контрольні питання:

1.Від чого залежить продуктивність засвоєння термінів?

2.Назвати та охарактеризувати основні ознаки терміну.

3.Розповісти про професіоналізми та мову професії.

4.Навести приклади термінів та професіоналізмів, що стосуються обраної професії.

Список використаної літератури:

1.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. «Мова ділових паперів: практичний посібник». – К.: «Либідь», 2000 р.;

2.Максименко В.Ф. «Сучасна ділова українська мова». – Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2006 р.;

3.Дорошенко С.І., Басенко Г.Т., Садівнича Н.О. «Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації». – Суми: «Собор», 2001 р.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 1435 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Проведение проверки и оценки производства | Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции | Порядок работ по признанию результатов сертификации импортируемой продукции (приложение Б стандарта) | Тема 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення. | Тема 5. Етика ділового спілкування. Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. | Тема 8. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Тема 9. Спеціальна термінологія та професіоналізми. | Тема 10. Типи термінологічних словників. | Тема 11. Складні випадки слововживання. Вибір синонімів. Пароніми та омоніми. | Орфографічні норми СУЛМ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час ведення дискусії.| Які вміння формуються в процесі навчання?

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)