Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які вміння формуються в процесі навчання?

Читайте также:
  1. Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.
  2. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.
  3. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
  4. Перенесення кивота завіту 1-15; співаки й сторожі дверей 16-24; урочиста процесія 25-29
  5. Практичне заняття 9 (№ зан. 23) – Задачі з оцінки екологічних процесів у ґрунтах
  6. Система контролювання виробничих процесів
  7. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

1.Уміння планування навчальної праці:

· Усвідомлення навчального завдання;

· Визначення мети;

· Вибір раціонального і оптимального шляху її досягнення;

· Визначення послідовності і тривалості етапів діяльності;

· Побудова моделі (алгоритму) діяльності;

· Планування на день, тиждень, місяць.

2.Уміння організації своєї навчальної діяльності:

· Організація робочого місця - наявність і стан навчальних засобів, їх раціональні розміщення, створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов;

· Організація режиму роботи;

· Організація домашньої самостійної роботи, визначення порядку і способів розумових дій.

3.Уміння сприйняття інформації, робота з різними джерелами інформації (комунікативні):

· Читання, робота з книгою, конспектування;

· Бібліографічний пошук, робота з довідниками, словниками;

· Слухання, запис почутого;

· Уважне сприйняття інформації, управління увагою;

· Спостереження;

· Запам'ятовування;

· Уміння роботи з комп'ютером.

4.Уміння розумової діяльності:

· Осмислення навчального матеріалу, виділення головного;

· Аналіз і синтез;

· Абстрагування і конкретизація;

· Індукція - дедукція;

· Класифікація, узагальнення, систематизація доказів;

· Побудова розповіді, відповіді, доповіді, аргументація;

· Формулювання висновків;

· Написання історичних творів;

· Вирішення проблемних задач.

5.Уміння оцінки і осмислення наслідків своїх дій:

· Самоконтроль і взаємоконтроль результатів навчальної діяльності;

· Оцінка правильності викладу, рішення;

· Оцінка різних сторін явищ: економічної, екологічної, естетичної, етичної;

· Уміння перевірити вірність і міцність теоретичних знань, практичних навичок;

· Рефлексивний аналіз.

Велике значення при вивченні учбового матеріалу і проблематики курсів за вибором відіграє самостійна робота студентів. Мета ії – формування стійкого інтересу до науки, глибоких і міцних знань із обраної тематики. Необхідно скласти список літератури та зробити записи прочитаного. Найбільш поширеними формами таких записів є конспекти, тези, цитати .

Конспектом являється огляд прочитаного, у якому послідовно описаний основний зміст книги, розділу, глави чи статті. Записи мають бути стислими, короткими. При конспектуванні слід уважно ставитись до формулювань, підбору слів і висловлювань.

Цитати- це дослівні уривки оригінального тексту книги чи статті. Такі уривки корисні для посилань на висловлювання різних науковців, авторів публікацій при необхідності обґрунтування і підкріплення своїх власних суджень, чи для критики положень, які містяться в друкованих джерелах. Цитата має містити чітко висловлену думку автора. Слід застерегти від надмірного цитування виучуваної літератури.

Риторика – це наука про закони управління мисленномєвленнєвою діяльністю, тобто про закони, які визначають ефективність цієї діяльності. Виділяють чотири етапи підготовки публічного виступу, які можна визначити як розділи риторики :§Інвенція

§Диспозиція

§Єлокуція

§Меморія
Першим етапом є інвенція (лат. винахід, вигадка) формування гіпотез майбутнього виступу.
Диспозиція- мистецтво розміщення матеріалу і оформлення структури промови. Для кожної промови необхідно спланувати (буквально до слова) її початок і закінчення.

Єлокуція (лат. висловлюсь, викладаю) безпосередній зміст викладу матеріалу, виступ перед аудиторією.
Меморія (лат. пам’ять, згадка) методика запам’ятовування структури і змісту виступу.
Перша умова запам'ятовування — це глибоке і яскраве враження від того, що ви хочете запам'ятати. Для цього треба зосередитись, краще деякі тексти читати вголос, бо це допомагає запам'ятовуванню, записати нову інформацію: номер телефону, план доповіді, план роботи на наступний день.

 

Контрольні питання:

1.Які вміння формуються в процесі навчання?

2.Назвати основні відмінності конспекту від цитати.

3.Які ви знаєте розділи риторики? Назвати їх та охарактеризувати.

Список використаної літератури:

1.Зубков М.С. «Сучасна українська ділова мова». – Харків: «Тогрін», 2005 р.;

2.Коваль А.П. «Ділове спілкування: навчальний посібник». – К.: «Либідь», 1992 р.;

3.Максименко В.Ф. «Сучасна ділова українська мова». – Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2006 р.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Проведение проверки и оценки производства | Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции | Порядок работ по признанию результатов сертификации импортируемой продукции (приложение Б стандарта) | Тема 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення. | Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час ведення дискусії. | Тема 8. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Тема 9. Спеціальна термінологія та професіоналізми. | Тема 10. Типи термінологічних словників. | Тема 11. Складні випадки слововживання. Вибір синонімів. Пароніми та омоніми. | Орфографічні норми СУЛМ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 3. Специфіка мовлення фахівця.| Тема 5. Етика ділового спілкування. Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.039 сек.)