Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 10.

Читайте также:
  1. VІІ. Рефлексія. Творчі та пошукові завдання.
  2. ЗАВДАННЯ
  3. Завдання
  4. Завдання
  5. Завдання
  6. Завдання
  7. Завдання

1. Виправте помилки та відредагуйте поданий документ.

Доручення.

Я, Комар Кирил Кузьміч, зав.кафедрой хіміч. Факультета Львівського Державного Політехнічного Університета, доручаю В’ячеславову П.Р.получить на центральном складі реактиви для лабораторії.

Дорученя є дійсно до кінця грудня місяця цього року.

(підпис) Комар К.К.

 

Підпис Комар К.К. засвітчую

Завідуючий кафедри:

(підпис) Д’яков В.Т.

 

Завдання 11.Складіть доручення на отримання грошей.

Завдання 12. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.

Розписка

Я, Бірюкова Ольга Петрівна, отримала у завідуючої бібліотекою О.В.Гуменюк на тимчасове користування під час канікул 2 підручника з історії України.

00.00.00 (підпис)

Завдання 13. Укладіть службову розписку про отримання Вами обладнання для проведення навчальної практики.

Завдання 14. Будьте уважними, перекладаючи словосполучення.

Первоначальная стоимость - …

Объект, подлежащий ликвидации - …

Объём товарной массы - …

Перечень документов - …

Акт о несчастном случае - …

Материальный ущерб - …

Определённые качества продукции - …

Цель и задачи комиссии - …

Акт обследования санитарно-гигиенических условий - …

Проявить халатность - …

 

Завдання 15. Дайте відповіді на запитання. Не повторюйте помилок, які є в запитаннях.

· Вам доводилося приймати участь в актуванні встановлених фактів фінансового порушення?

· Ви вважали необхідним об’єктивно провірити роботу бухгалтерії КСП?

· Кого Ви познайомили як голова комісії з матеріалом акта?

· Чи вірно велись справи розрахункової частини бухгалтерії?

 

 

Завдання 16. Перепишіть текст, знімаючи риски та вставляючи пропущені розділові знаки й букви.

1.Список це ре...страція осіб предметів документів. 2. Найпоширенішим є алфавітний список що являє собою перелік кого / небудь або чого / небудь за алфавітом. 3. Якщо пишуть список осіб то ім’я та по / батькові пишуться після пр...звища. 4. Документи розрізняють ще / й за структурними ознаками вони можуть бути стандартними й не / стандартними що залежить від багатьох суб...єктивних і об...єктивних факторів (З підручника).

 

Завдання 17. Складіть таблицю успішності студентів вашої академічної групи з фахових дисциплін. Дайте визначення цього документа та з’ясуйте правила його оформлення.

 

Завдання 18. Дотримуючись правил оформлення, складіть алфавітний список: а) студентів вашої групи, які мешкають у гуртожитку; б) рекомендованої літератури для однієї з фахових дисциплін (на вибір).

 

Завдання 19. Заповніть формуляр-зразок накладної.

НАКЛАДНА №.....................”.......”............................................................2000....р.

Від кого.............................................................................................................................................

Кому..................................................................................................................................................Підстава............................................................................................................................................

 

№ пор. Найменування Один.вим. Кільк. Ціна Сума,грн
           
           
  Усього:        
  Податок на додану вартість        
  Загальна сума з ПДВ          
  Загальна сума (прописом)        

 

Керівник............................................................... Гол.бухгалтер..............................................

Відпустив............................................................ Прийняв......................................................

М.П. М.П.

 

 

Вправи і завдання до практичного заняття № 4

Господарсько-договірні документи

Вправа 1.З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення.

1. Документ, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

Загрузка...

2. Договір, який укладається між двома і більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємства.

3. Договір, за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

4. Договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку.

 

Вправа 2. Пронумеруйте реквізити договору.

----Місце укладання договору; -----дата; ---- заголовок; --- назва документа; ----- відомості сторін; ---- юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб; ---текст договору; ---- повні назви сторін, їх представників ( прізвище, ім.’я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють; --- печатка однієї або всіх установ, які укладають договір; --- підписи сторін.

 

Вправа 3. Погрупуйте парами назви сторін, які беруть участь в укладенні договору.

Постачальник, Продавець, Виконавець, Клієнт, Підприємство, Орендодавець, Брокер, Покупець, Адміністрація, Виробник, Банк, Генпідрядчик, Орендатор, Посередник, Працівник.

 

Вправа 4.Відредагуйте текст, поясніть, які норми літературної мови порушено в ньому.

Договір вважається заключеним тоді, коли сторони досягли згоди по всіх пунктах і оформили відповідну документацію.

Договір має відповідати закону і по змісту, і по формі.

Цей документ заключають на підставі діючого законодавства.

Поскільки договір являється юридичним документом, то кожен його пункт потрібно сформулювати чітко, уникаючи двозначності.

Договір складається в кількох екземплярах.

 

Вправа 5. Відредагуйте уривок з тексту договору. Запишіть правильно.

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. Київ 17 квітня 2007р.

 

Акціонерне товариство „Електроприлад” у лиці комерційного директора Бойка О.М., що діє на підставі Статуту акціонерного товариства „Електроприлад”, затвердженого 23 лютого 1999р., назване далі „Поставщик”, з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю „Аркада” в особі директора Луценка М.Ю, що діє на підставі Положення про товариство з обмеженою відповідальністю, затвердженого 21 лютого 2000 р., назване далі „Покупець”, з другого боку, уклали цей договір про подане нижче:

 

1. Предмет договору

1. Поставник зобов’язується виготовити й поставити продукцію .........., а Покупець прийняти її й оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору сертифікації, яка є невід’ємною частиною даного договору.

 

Вправа 6. Складіть договір про проведення занять з ділової англійської ( німецької ) мови для працівників підприємства.

 

Вправа 7. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Сторонами в контракті є :

а) приватні особи й організації та організації;

б) підприємство в особі керівника та працівник;

в) організація-замовник та виконавець.

2. Контракт укладають:

а) тільки на певний термін;

б) на період виконання певної роботи;

в) на невизначений термін.

 

Вправа 8. Розмістіть реквізити контракту в правильній послідовності.

1. Посада, прізвище, ім’я, по батькові того, кого наймають.

2. Підписи сторін – укладачів контракту.

3. Текст.

4. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення ( на виконання обов’язків..., на управління підприємством тощо).

5. Печатка.

6. Дата й місце укладання.

7. Орган, що наймає працівника.

 

Вправа 9. Складіть формуляр-зразок контракту.

 

Вправа 10. Напишіть трудову угоду за поданим зразком.

 

Вправа 11.Відредагуйте текст документа, правильний варіант запишіть. Визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) походженням; в) призначенням.

Професіонально-технічне училище № 3, що даліє назване Орендар, в лиці Фещенко Леоніда Петровича, який дєйствує на основі Статуту, з однієї сторони і Товариство з ограниченною відповідальністю „Берест” , що даліє назване Орендодавець в лиці Кравчук Василія Івановича, який дєйствує на основі решенія загального собранія, з другої сторони, домовилися про слідуючи:

Орендодавець обязан передати Орендареві в тимчасове пользованіє помещеніє на 1 етажі.

 

Вправа 12. Дотримуючись правил оформлення, допишіть текст документа. Поставте пропущені розділові знаки.


Професійно-технічне училище № 43

 

Трудова угода

 

Професійно-технічне училище № 43 в особі директора Кравченко В.О., що далі іменується „Замовник” з одного боку і викладач української мови Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова Харчук С.Д., що далі іменується „Виконавець” з другого боку уклали угоду про таке:

 

1. Предмет угоди

1.1.

1.2.

2. Розмір і порядок оплати

2.1.

2.2.

 

Вправа 13. Подані словосполучення відредагуйте відповідно до літературних норм. З виділеними складіть речення.

Заключити договір, у відповідності до угоди, акціонерне общество, підприємство в лиці керівника, роботодатель зобов’язаний, договір поставки, приймати участь у створенні підприємства, відгрузити вироби, сплачувати виконану роботу.

 

Завдання 14. Поміркуйте, яке зі слів, що в дужках, допоможе Вам грамотно висловити думку.

Ми (заключили, уклали) договір.

(Договорилися, домовилися) про додаткові умови.

Ми (подовжили, продовжили) термін (дії, чинності) договору.

Договір (вступає в силу, набирає чинності, набуває чинності) з моменту (підписання його, його підписання).

 

Завдання 15.Складіть договір найму обладнання.

 

Завдання 16. Відредагуйте речення і запишіть їх у правильному вигляді.

Договір підписали: з однієї сторони „Господарство”, з другої сторони – „Заготівник”.

Ми заключили договір 12 травня 2006 року.

У випадку невиконання умов договора одна із сторін вправі розторгнути його.

Цей договір складений у трьох екземплярах.

„Замовник” дає висновки про якість виконаної роботи згідно до умов договору.

Сторони заключили цей договір про слідуюче.

„Замовник” на протязі 10 днів з дня отримання акту зобов’язаний вислати виконавцеві підписаний акт.

 

Завдання 17. Перекладіть усталені словосполучення, що вживаються в тексті договору.

Заключать договор - …

Расторгнуть договор - …

Договориться - …

По договору - …

Согласно договору - …

По договорённости - …

Настоящий договор - …

С одной стороны - …

С другой стороны - …

Договор вступает в силу - …

Трудовые споры - …

Обязательства сторон - …

Срок действия договора - …

Завдання 18. У запропонованих реченнях є слова, взяті в дужки. Підкресліть те слово, яке відповідає лексичним нормам літературної мови.

Брокер (бере, приймає) на себе зобов’язання (пред’являти, представляти) інтереси Клієнта.

(Протягом, на протязі, впродовж) чинності договору Клієнт направляє Брокерові доручення.

Договір може бути (розторгнений, розірваний) достроково.

Усі (суперечки, спори) між сторонами розглядаються згідно з (діючим, чинним) законодавством.

Сторони (договорилися, домовилися) створити на добровільних (засадах, началах) асоціацію.

Для (утворення, створення) Комерційного банку кожна із сторін зобов’язується (переказати, перерахувати) зазначену суму.

 

Завдання19. Поясніть значення поданих нижче термінів.

Ф’ючерсна угода -...

Лізингова угода -...

Давальна угода -...

Консорціум -...

Чартер -...

Пролонгація -...

Кредит -...

Лот -...

Пеня -...

Квота -...

 

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

Варіант 1

1. Документ – це:

а) основний вид ділової мови, який широко використовується в повсякденній діяльності як джерело та носій інформації;

б) регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носієві;

в) дотримання встановлених правил і запису інформації.

2. Документ може фіксуватися:

а) на папері, магнітному чи іншому носіях;

б) на папері;

в) на будь-якому носієві.

3.Поява слова „документ” в українській мові пов’язана з діяльністю:

а) Богдана Хмельницького;

б) Петра 1;

в) Катерини 11.

4. Документ, як правило, створюється за певними:

а) формуляром-зразком;

б) стандартом;

в) реквізитами.

5. Усі документи, де б і ким вони не укладалися, мають відповідати таким вимогам (вкажіть усі варіанти):

а) правовим;

б) законодавчим;

в) лінгвістичним;

г) технічним.

6. Серед функцій документа виділяють:

а) загальні і спеціальні;

б) загальні і специфічні;

в) спеціальні та юридичні.

7. Класифікація документів – це:

а) сукупність певних документів, взаємопов’язаних за ознаками походження, призначення, виду, діяльності та єдиних вимог до їх укладання;

б) розподіл документів на класи за узагальненими ознаками споріднення та відмінності;

в) властивість офіційного документа, яка надається йому чинним законодавством, компетенцією органу, що його видав.

8. Мета класифікації полягає в:

а) підвищенні оперативності роботи апарату управління та відповідальності виконавців;

б) у здійсненні оперативних дій;

в) в необхідності зафіксувати будь-яку інформацію.

9. Які ви знаєте документи за юридичною силою (вкажіть усі варіанти):

а) таємні;

б) цілком таємні;

в) справжні;

г) офіційні;

ґ) фальшиві.

10. Які ви знаєте документи за джерелом виникнення (вкажіть усі варіанти):

а) первинні;

б) ініціативні;

в) вторинні;

г) друковані.

11. Які ви знаєте документи за стадією виготовлення (назвіть усі варіанти):

а) первинні;

б) оригінали;

в) вторинні;

г) копії.

12. Що таке оригінал документа:

а) документ, що відображає роботу автора над текстом;

б) документ, створений вперше індивідуальним чи колективним автором і має єдиний примірник;

в) документ, завірений у встановленому порядку.

13. За терміном виконання документи є (вкажіть усі варіанти):

а) дуже термінові;

б) звичайні;

в) термінові;

г) нетермінові.

14. За складністю документи бувають:

а) вхідні та вихідні;

б) прості та складні;

в) внутрішні та зовнішні.

15. За терміном зберігання документи розрізняють (вкажіть усі варіанти):

а) термінового зберігання;

б) постійного зберігання;

в) тривалого зберігання;

г) тимчасового зберігання.

16. Реквізит – це:

а) необхідна інформація;

б) обов’язковий елемент;

в) змінна інформація.

17. Реквізити розрізняють:

а) прості і складні;

б) постійні та змінні.

18. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається:

а) стандарт;

б) трафарет;

в) формуляр.

19. Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами називається:

а) бланк;

б) формуляр;

в) трафарет.

20. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається:

а) зразок;

б) штамп;

в) формуляр.

21. Державні стандарти передбачають розміщення реквізитів (вкажіть усі варіанти):

а) кутове;

б) поздовжнє;

в) прямолінійне.

22. При складанні якого документа не зазначають реквізит „назва”:

а) позовна заява;

б) лист- запит;

в) вказівка;

г) доповідна записка.

23. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом:

а) погодження;

б) резолюція;

в) заголовок;

г) віза.

24. Печатка прикладається до документів, що вимагають особливого засвідчення. Печатки є:

а) гербові;

б) звичайні;

в) прості.

25. Дату підписання документа ставлять:

а) під текстом зліва;

б) під текстом справа;

в) у лівій верхній частині;

г) у правій верхній частині.

26. Позначка, зроблена посадовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність або надає йому юридичної сили:

а) заголовок;

б) підпис;

в) текст.

27. Відтворення частини документа:

а) абзац;

б) витяг;

в) текст.

28. Особа, що відправляє документ – це:

а) адресат;

б) адресант;

в) відправник

 

Варіант 2

 

1. При складанні документів реалізується:

а) науковий;

б) офіційно-діловий;

в) публіцистичний стиль.

2. Офіційно-діловий стиль – це:

а) стиль ділових паперів;

б) стиль літературної мови;

в) повноправний стиль.

3. Основна функція офіційно-ділового стилю:

а) комунікативна;

б) інформативна;

в) управлінська.

4. Функція ОДС полягає в тому, що він надає висловлюванню:

а) лаконічності;

б) офіційно-ділового забарвлення;

в) характеру документа.

5. Основною одиницею офіційно-ділового стилю є:

а) текст;

б) підстилі;

в) документ.

6. Офіційно-діловий стиль реалізується в підстилях:

а) законодавчому;

б) науково-навчальному;

в) адміністративно-канцелярському;

г) дипломатичному.

7. Офіційно-діловому стилю притаманне використання слів, традиційне для ділових документів:

а) абревіатури;

б) складноскорочення;

в) кліше.

8. Мовні одиниці, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та звичність звучання, - це:

а) кліше;

б) юридичні терміни;

в) терміносполуки.

9. У різноманітних документах застосовуються певні типи скорочень:

а) абревіатура;

б) цифрова інформація;

в) графічні скорочення.

10. Текст документа має такі логічні частини:

а) вступ, головна частина, закінчення;

б) вступ, докази, заключна частина;

в) початок, основна частина, кінець.

 

Варіант 3

 

1. Документи, що відправляються з установ, організацій, закладів та направляються до них і містять інформацію про фактичний стан справ, який є підставою для прийняття розпорядчих документів – це:

а) інформаційні документи;

б) управлінські документи;

в) інформаційно-довідкові документи.

2. Узагальнена назва різнотипних за змістом документів, які слугують засобом спілкування між установами, закладами, організаціями і приватними особами, повідомлення чи оповіщення про щось і надсилається поштою, називається:

а) повідомлення;

б) лист;

в) службовий лист.

3. Залежно від типу листа і його змісту текст може бути:

а) простим;

б) складним;

в) ускладненим.

4. Текст листа має бути:

а) індивідуальним;

б) особистим;

в) інформативним.

5. Лист, що оформляється на бланку формату А4, повинен містити такі реквізити:

а) дата, номер, адресат, заголовок, додатки, підпис, виконавець;

б) дата, місце складання, номер, текст, підпис, виконавець;

в) назва документа, дата, номер, заголовок, текст, підпис, виконавець.

6. Головна мета службового листа:

а) чітко викласти інформацію, пояснити;

б) спонукати до дії, переконати, нагадати;

в) інформувати про факт, подію чи явище.

7. Виклад змісту повинен бути:

а) лаконічним;

б) аргументованим;

в) доступно зрозумілим

8. Письмове повідомлення, у якому фіксується обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях – це:

а) ухвала;

б) звіт;

в) протокол.

9. Протоколи бувають:

а) стислі, повні, стенографічні;

б) лаконічні, широковизначені, машинописні;

в) розгорнуті, стислі, рукописні.

10. Службовий документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств:

а) автобіографія;

б) довідка;

в) пояснення.

11. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи:

а) звіт;

б) лист-інформація;

в) повідомлення

12. Документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події:

а) лист-підтвердження;

б) акт;

в) звіт.

13. Звіти бувають:

а) прості й складні;

б) короткі й довгі;

в) стислі й повні.

14. Довідки можуть бути:

а) службові;

б) особисті;

в) індивідуальні.

15. Писемне повідомлення, що встановлює точний перелік намічених робіт, які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові координати керівників і конкретних виконавців:

а) план роботи;

б) план;

в) зобов’язання.

16. Плани робіт бувають:

а) перспективні, річні, піврічні;

б) квартальні, місячні, тижневі.

Варіант 4

1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

Договір, контракт, трудова угода – це:

а) обліково-фінансові документи;

б) організаційні;

в) інформаційні;

г) щодо особового складу;

ґ) з господарсько-договірної діяльності.

Між організацією й особою, яка не працює в цій організації, укладається :

а) договір;

б) трудова угода;

в) контракт.

Вкажіть реквізити, які, на Вашу думку, є найважливішими в цих документах:

а) строки виконання умов договору, угоди;

б) дата і місце складання їх;

в) порядок розрахунків між сторонами;

г) підписи сторін;

ґ) ціна робіт;

д) юридичні адреси сторін;

е) назва документа;

є) печатка установи або обох сторін..

Договір, трудова угода, контракт складаються:

а) у двох примірниках;

б) у двох екземплярах;

в) у кількох примірниках;

г) у кількох екземплярах;

ґ) в одному примірникові;

д) в одному екземплярі.

Найменування сторін, які укладають договір, пишемо:

а) з великої літери;

б) з малої літери;

в) беруться в лапки;

г) не беруться в лапки.

 

Варіант 5

1. Вкажіть правильний варіант відповіді із запропонованих варіантів.

Звіт – це:

а) обліково-фінансовий документ;

б) щодо особового складу;

в) організаційний;

г) з господарсько-договірної діяльності.

ґ) інформаційний

Звіти бувають:

а) текстові;

б) цифрові;

в) статистичні.

Матеріал звіту охоплює:

а) точно визначений період часу;

б) точно визначений період;

в) точно визначений час.

У звіті мають бути визначені:

а) перспективи на майбутнє;

б) плани на майбутнє.

На спеціальних бланках пишуться:

а) статистичні звіти;

б) цифрові;

в) текстові.

На звичайному папері:

а) статистичні;

б) цифрові;

в) текстові.

Звіт має характеризуватися:

а) чіткістю побудови;

б) чіткістю будови;

в) лаконічністю викладу матеріалу;

г) лаконічністю викладення матеріалу.

2. Перевірте теоретичні знання про звіт як документ, продовжуючи думку або вставляючи замість крапок пропущені слова.

Звіт – це письмове....про...якоїсь....

Звіти бувають.....

Звіт має характеризуватися.....

Звіт допомагає перевірити...., зробити...., намітити... на майбутнє.

Якщо звіт дуже великий за...., частини його матимуть....

3.Визначте правильний варіант перекладу.

На протяжении шести недель:

а) на протязі шести неділь;

б) на протязі шести тижнів;

в) протягом шести неділь;

г) протягом шести тижнів.

Разработать следующие мероприятия:

а) розробити слідуючі міроприємства;

б) розробити слідуючі заходи;

в) розробити такі заходи.

Приложить все усилия:

а) докласти всі зусилля;

б) докласти всіх зусиль;

в) прикласти всіх зусиль;

г) прикласти всі зусилля.

В результате проверки:

а) у результаті перевірки;

б) в результаті перевірки;

в) внаслідок перевірки.

Выполнить большой объем работ:

а) виконати великий обсяг робіт;

б) виконати великий об’єм робіт.

Отчет о ходе уборки урожая:

а) звіт про хід збору врожаю;

б) звіт про хід збирання врожаю.

В соответствии с планом:

а) у відповідності з планом;

б) у відповідності до плану;

в) відповідно з планом;

г) відповідно до плану.

Представлять отчет:

а) представляти звіт;

б) подавати звіт.

Подотчетное лицо:

а) підзвітне лице;

б) підзвітна особа.

4.Зробіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово, що в дужках.

Звіт про підготовку (жилового, житлового) фонду до зими.

Звіт про виконання (завдань, задач) з (запровадження, використання) передових методів (керування, керівництва).

Звіт про (стан, становище, положення) техніки і надходження (палива, пального).

Звіт про (закупку, закупівлю) (лишків, надлишків, залишків) молочної продукції.

Звіт про хід (збирання, збору) врожаю, про стан (посівів, сівби) озимих культур.

5. Визначте варіанти, в яких правильно узгоджено підмети зі словами більшість, багато з присудками.

а) Більшість господарств виконала річний план.

б) Більшість господарств виконало річний план.

в) Більшість господарств виконали річний план.

 

а) Багато фермерів, які брали участь в обговоренні договору, не погодилися з деякими його пунктами.

б) Багато фермерів, які брали участь в обговоренні договору, не погодилася з деякими його пунктами.

 

6. Запишіть цифрові позначення словами.

З 583 га кормового клину 14 га займають багаторічні трави.

На 150 га налагоджено полив овочевих культур.

Цього року пересіяли озимину на 59 га площі.

За господарством закріплено близько 2 380 га землі.

 

Варіант 6

1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

Акт – це документ:

а) щодо особового складу;

б) організаційний;

в) обліково-фінансовий;

г) з господарсько-договірної діяльності;

ґ) інформаційний.

Акти бувають:

а) законодавчі;

б) адміністраторські;

в) адміністративні.

Текст акта має:

а) вступну частину;

б) основну;

в) констатуючу.

У кінці документа зазначаться:

а) кількість екземплярів акта;

б) кількість примірників акту;

в) кількість примірників акта.

2. Рівень Ваших знань буде залежати від того, як Ви доповните початок фрази.

Акти оформляються (ким?)....

Акти складаються з різних причин...

Текст акта мусить мати (скільки частин?)...

Акт підписують....

Акт набуває юридичної сили...

2. Визначте правильний варіант перекладу синтаксичних конструкцій.

Заключение комиссии:

а) заключення комісії;

б) висновок комісії.

На основании акта:

а) на основі акту;

б) на підставі акту;

в) на основі акта;

г) на підставі акта.

Непригодные для дальнейшей эксплуатации:

а) непригодні для дальнішої експлуатації;

б) непридатні для дальнішої експлуатації;

в) непридатні для дальшої експлуатації;

г) непридатні для подальшої експлуатації.

Показатели прироста:

а) показники приросту;

б) покажчики приросту.

Объем выполненных работ:

а) обсяг виконаних робіт;

б) об’єм виконаних робіт.

Приёмочный акт:

а) прийомний акт;

б) приймальний акт;

в) прийомочний акт.

Остаток составляет 45 тыс. грн.:

а) залишок складає 45 тис. грн.;

б) залишок становить 45 тис. грн.

Согласно акта:

а) згідно акта;

б) згідно до акта;

в) згідно з актом.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

 

Тема: Документи в професійній діяльності

І.Відредагуйте документи відповідно до чинних вимог. Виправте помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 656 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Протокол № 1 | Додатки | СПИСОК № 4 | ТАБЛИЦЯ № 6 | Контракт | КОНТРАКТ | РОБОЧИЙ ЧАС | ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ | Формуляр-зразок | ПРАВИЛА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Щодо особового складу| МОДУЛЬ 4

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.189 сек.)