Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щодо особового складу

Читайте также:
 1. Документи щодо особового складу
 2. Документи щодо особового складу
 3. Документи щодо особового складу
 4. Історія формування національного складу населення
 5. Ознаками якого елементу складу злочину є мотив і мета?
 6. Отримання, складування і зберігання устаткування
 7. Оформлення документів щодо особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Григоренко Наталію Юхимівну на посаду асистента ка­федри математичного аналізу з 16 листопада 2008 р., встановити по­садовий згідно зі штатним розкладом..

Підстава: заява Н. Ю. Григоренко з візами завідувача ка­федри математичного аналізу і декана економічного факультету.

НАДАТИ:

2. Олефіренку Ігореві Миколайовичу, доценту кафедри менеджменту, чергову відпустку з 16.11.2008 по 14.12.07.2008 на 24 робочих дні, за період роботи.

Підстава: графік відпусток і заява І.М. Олефіренка.

ЗВІЛЬНИТИ:

3. Ковальчук Олену Василівну, лаборанта кафедри історії України, із посади з 16 липстопада 2008 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява О.В. Ковальчук.

Ректор (підпис) Ф.М. Васильєв

...........................................................................................................................................................

Постанова - цим терміном називають два види документів.

1. Заключна частина протоколу засідання зборів, прав­ління, президії та ін. Ця постанова входить у протокол чи додається до нього, за потреби може оформлятися як витяг із протоколу.

2. Правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління та сто­сується кардинальних проблем.

Постанова оформляється на бланку.

Реквізити:

1. Державний Герб України.

2. Назва установи.

3 . Назва виду документа.

4. Дата.

5. Індекс.

6. Місце видання.

7. Заголовок.

8. Текст, що складається із таких частин:

констатувальної (викладаються мотиви дій, дається оцінка становища, по­силання на розпорядчий документ вищого органу );

розпорядчої ( наводяться запропоновані постановою заходи, визначаються виконавці і термін виконання; текст викладається в наказовій формі).

7. Підписи.

8. Візи.

9. Гриф узгодження.

У кожному пункті постанови перераховуються дії, вико­навці (організація, підрозділ або особа) і термін виконання. Датою постанови є дата засідання, на якому її прийнято. Підписують постанову голова і секретар.

........................................................................................................................................................

Зразок:

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА № 750

від 21.09.95 м. Київ

Про затвердження переліку шляхів і напрямків

транзиту товарів через територію України

На виконання Указу Президента України від 14.07.95 №614 "Про заходи щодо забезпечення контролю за пере­міщенням транзитом товарів через територію України" Кабінет Міністрів України

Постановляє:

Затвердити перелік шляхів і напрямків транзиту товарів через територію України та пункти на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення в Україну та ви­везення з України товарів.

 

Прем'єр-міністр України (підпис) Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України (підпис) В.Пустовойтенко

...........................................................................................................................................................

Розпорядження - це правовий акт, що видається керівником або коле­гіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола орга­нізацій, посадових осіб і громадян — виконавців розпоряд­ження.Реквізити:

1. Назва структурного підрозділу.

2. Коди.

3. Назва виду документа.

4. Дата.

5. Індекс.

6. Місце видання.

7. Заголовок до тексту.

8. Текст, що містить такі частини:

— констатувальну (вказуються мета або причини видання);

— розпорядчу (вказуються дії, які треба виконати, та особи, відповідальні за виконання).

9. Підпис.

.................................................................................................................................................

Зразок

Ватутінська районна державна адміністрація м.Києва

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.11.95 №923 м. Київ

Про надання шефської допомоги установам освіти

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району ПРОПОНУЮ:

1. Закріпити підприємства, установи, організації, зареєстровані у Ватутінському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

2. Вважати рішення виконавчого комітету Ватутінської районної Ради народних депутатів від 18.11.92 № 1417 "Про надання шефської допомоги установам освіти" таким, що втратило чинність.

Загрузка...

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по­класти на заступника голови районної держадміністрації Шевчука О.К. та завідувача відділу освіти Зайченко О.І.

Голова Ватутінської

держадміністрації (підпис) С. Головач

...........................................................................................................................................................

Отже, організаційно-розпорядчі документи, які були розглянуті в даній лекції, відіграють провідну роль в управлінській діяльності. Не існує таких підприємств, установ, організацій, закладів, де не використовуються статути, інструкції, правила, де не приймаються рішення, вказівки, де не укладаються накази. Щоб правильно скласти той чи інший організаційно-розпорядчий документ, треба не лише знати формуляри-зразки цих документів, але й досконало володіти словом, всіма нормами сучасної української літературної мови.

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Які документи називаються організаційними? Назвіть їх види.
 2. Що таке статут? З яких реквізитів складається?
 3. Охарактеризуйте положення як документ. Назвіть його реквізити.
 4. Що таке правила? З яких елементів складаються?
 5. Охарактеризуйте інструкцію як документ. Назвіть її реквізити.
 6. Які документи називаються розпорядчими? Назвіть їх види.
 7. Що таке вказівка як документ?
 8. Який діловий документ називається наказом?
 9. Що регламентують накази щодо особового складу?
 10. Які реквізити містить наказ?
 11. З якого моменту набирає чинності наказ?
 12. Які основні вимоги до наказів:

а) про прийняття на роботу;

б) про переведення на іншу роботу;

про надання відпустки;

г) про звільнення працівників.

13.Охарактеризуйте постанову. Назвіть реквізити.

14. Який діловий документ називається розпорядженням? Чим розпорядження відрізняється від наказу?

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

 

Вправи і завдання до практичного заняття № 1

 

Довідково-інформаційні документи

Завдання 1.Розмістіть реквізити довідки в правильній послідовності.

1. Дата видання й номер довідки.

2. Призначення довідки (куди подається).

3. Текст.

4. Підписи службових осіб.

5. Назва організації, що видає довідку.

6. Печатка.

7. Прізвище та ім’я особи, якій видається довідка.

 

Завдання 2.Напишіть довідку, розмістивши подані відомості відповідно до правил оформлення.

Бойко Катерині Валеріївні в тому, що вона мешкає в м.Маріуполі з 5 грудня 1998 року; довідка; головний інженер житлово-комунального підприємства “Азовжитлокомплекс” м.Маріуполя Я.В.Дідівський; підпис; вул.Котляревського,23, кв. 56; займає загальну житлову площу 52.10 кв.м.; 30.06.2008 № 5.

 

Завдання 3. Прочитайте документ, з’ясуйте відсутні відомості та допишіть їх.

 

ДОВІДКА

Видана..........................................................................................................................................

в тому, що він (вона) є студентом..............................................................................курсу

...............................факультету Маріупольського державного гуманітарного університету.

Видано для подання до............................................................................................................

 

Декан факультету

 

Завдання 4. Відредагуйте текст довідки та виправте помилки в оформленні цього документа.Запишіть правильно.

Український

мовно-інформаційний

фонд НАН України

ДОВІДКА № 54

від “26” грудня 2007 р.

Видана Стефаненко Олександрі Вікторівні у тому, що вона дійсно працює в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України старшим науковим співробітником. Її посадовий оклад становить 1 440 (одна тисяча чотириста сорок) гривень у місяць. Довідка видана для пред’явлення у житлово-експлуатаційну контору № 7 м.Києва.

 

Начальник відділу кадрів Січкар (підпис)

 

Завдання 5. Відредагуйте подані нижче речення, правильний варіант запишіть.

1.Довідки службового характеру містять дані про роботу установ, підприємств, організацій.

2.Довідки пишуться фаховими особами або уповноваженими органами.

3.Адміністрація установи зобов’язана видати на просьбу учня довідку про навчання в даному закладі.

4.В залежності від змісту довідки видаються структурними підрозділами: про місце праці – відділом кадрів або канцелярією, про заробітну плату – бухгалтерією, про жилу площу – житлово-експлуатаційним відділом.

 

Завдання 6. З’ясуйте, як наведений нижче вислів пов’язаний з доповідною чи пояснювальною записками.

Оцінюючи людину, потрібно розглядати у сукупності її наміри та результати діяльності (Мо-цзи).

 

Завдання 7. Перекладіть українською мовою звороти ділового мовлення, що вживаються в службових записках. Складіть з ними речення, характерні для цих документів.

Довести к сведению; принять меры; ставить вопрос о рассмотрении; несмотря на…; обязан отчетностью; основополагающий.

 

Завдання 8. Прочитайте тексти документів. Визначте, які це документи за найменуванням. Дайте визначення кожного документа.Знайдіть помилки в оформленні, допишіть відсутні реквізити та відредагуйте текст, якщо є в тому потреба.

А) Я, Мельник Антоніна Сергіївна, пропустила заняття 1 вересня по 1 жовтня, бо їздила лікуватися в санаторій “Трускавець”.

02 жовтня 08 року.

 

Б) Прошу вас вибачення за запізнення на заняття з української словесності. Це трапилося в зв’язку з великою кількістю транспорту на дорогах.

Мельник А. 10 жовтня 2008 р.

 

В) Доводжу до Вашого відома, що педагогічна практика студентів 4 курсу переноситься з передбаченого учбовим планом терміну 10.01.2006 – 10.02.2006 на квітень місяць у зв’язку з епідемією грипу.

 

Завдання 9. Відредагуйте текст доповідної записки, замінивши недоречно вживані професіоналізми іншими словами.

 

Кафедра англійської Завідувачу кафедри

філології

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

22.11.2007 № 3

Про переніс пар

Прошу дозволити переніс пар практичного заняття з ділової англійської мови на І курсі економіко-правового факультету 25 листорада 2008 р. з ІІІ на І пару з метою усунення “вікна” у розкладі.

Ст. викладач (підпис) В.П.Романько

 

Завдання 10. Відредагуйте документ (виправте орфографічні, пунктуаційні, стилістичні й змістові помилки), розташуйте правильно реквізити в ньому.

Пояснювальна записка

Деканові ф-ту менеджмента і маркетингу

 

05.04.06 р.

Про невихід на заняття

Вчора, 05.04.06, я не з’явилася на заняттях, оскільки відвідувала стоматолога.

Додаток: довідка видана завідуючим стоматологійної лікарні № 8.

 

Студентка ф-ту

менеджмента і маркетингу пілпис Іванова К.А.

 

Завдання 11. Продовжіть речення.

1. Оголошення – це документ...

2. За змістом оголошення поділяються на....

3. За формою оголошення бувають...

4. Оголошення про майбутню подію має такі реквізити...

5. Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити...

6. В оголошеннях важливе значення має...

 

Завдання 12. Доберіть власне українські відповідники до поданих слів. Складіть з ними рекламне оголошення.

Турне, круїз, інтер’єр, асортимент, презентація.

* Якими правилами слід керуватися, використовуючи в діловому мовленні слова іншомовного походження?

*Коли не рекомендується вживати в ділових паперах слова іншомовного походження?

* Які стилістичні засоби слід використовувати під час оформлення рекламного оголошення?

 

Завдання 13. Типові мовні звороти, що вживаються в оголошеннях, запишіть українською мовою. Запам’ятайте українські відповідники.

По договорённости, предоставить услуги, выгодные условия, к сведению граждан, привлечение специалистов, обеспечить подготовку, объявить приём, выпускаемая продукция, наложенный платёж.

 

Завдання 14.Прочитайте оголошення; відредагуйте їх текст, якщо це потрібно; допишіть відсутні відомості.

ОГОЛОШЕННЯ

А. В актовому залі Київського Національного Університету ім.Т.Г.Шевченка буде проведено літературний вечір, приурочений творчості В.Симоненка.

Б. Фірма “Ал’янс” проводить весняну розпродаж продовольчих та промислових товарів виробництва Німетчини, Франції, Італії, США зі складів у м.Києві зі знижкою від 15 до 35 %. Пропонуються шоколадні вироби, прохолодні напої, чоловіче та жіноче взуття, жіночі та дитячі шуби з натурального хутра, побутова електротехніка.

* Визначте, до якого виду за змістом належать подані документи.

* Назвіть реквізити оголошення.

* Поясніть семантичну різницю між словами присвячувати й приурочувати, складіть з ними речення.

 

Завдання 15.Продовжіть речення.

 1. План – це.....
 2. За терміном виконання плани поділяються на:....
 3. За структурою розрізняють плани....
 4. Основний зміст плану викладається у формі....
 5. План має такі реквізити:....
 6. Плани підписуються....

 

Завдання 16. Складіть план роботи студента над курсовим проектом.

 

Завдання 17. Виберіть правильний варіант відповіді.

Звіт, це документ, який містить...

А) рішення щодо законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ та окремих осіб;

Б) інформацію про захід і результати роботи нарад, засідань;

В) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

Г) необхідну інформацію, адресовану певному колу зацікавлених осіб.

 

Завдання 18. Напишіть 5-7 словосполучень із стрижневим словом звіт.

 

Завдання 19. Будьте учасниками діалогу, відповідаючи на поставлені запитання.

· Які відомості містять статистичні й текстові звіти?

· Як часто Ви звітуватимете про виконану роботу?

· Яких основних вимог Ви маєте дотримувати, складаючи звіт?

· Чи допоможе звіт як документ вивчити, узагальнити певну роботу?

· Хто підписує звіт?

 

Завдання 20.Як можна висловити протилежну думку, готуючи аудиторський звіт?

Звіт об’єктивно відображає одержані доходи і витрати компанії за рік.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає достатньо підстав для оцінки роботи фірми.

На нашу думку, фінансова звітність компанії за всіма важливими аспектами відповідає вимогам, викладеним у вимогах контракту.

Констатуємо, що відкрите акціонерне товариство здатне здійснювати необхідні виплати, є платоспроможним і має добрі перспективи розвитку.

 

Завдання 21. Напишіть, про що звітуватимуть:

· Водій Грибчук А.В., який супроводжував делегацію працівників господарства на виставку досягнень до м. Києва.

· Продавець Ткачук І.В., яка реалізовувала продукцію, привезену на обласний ринок.

Які це будуть звіти: періодичні чи разові? Кому вони будуть адресовані?

 

Завдання 22. Уважно прочитайте уривок із звіту про виробничу практику і, якщо потрібно, виправте помилки; визначте їх характер.

Акціонерне товариство імені Т.Г.Шевченка відноситься до великих господарств.

На протязі 2000-2002 років об’єм виробництва сільськогосподарської продукції зменшився.

Основними галузями АТ являються овочівництво і зерновиробництво.

Фінансова діяльність в АТ імені Шевченка направлена на створення фінансових ресурсів для виробничого і соціального розвитку господарства.

Однією з основних задач фінансової роботи підприємства є знаходження шляхів підвищення прибутку і рентабельності виробництва.

 

Завдання 23.Перекладіть стандартні словосполучення, вживані в текстах аудиторських звітів.

Принять во внимание - …

В зависимости от аудиторской проверки - …

В соответствии с условиями трудового соглашения - …

Являяется. обязательным условием - …

Финансовое положение - …

За счет собственных средств -…

Согласно требованию аудита - …

Разработать мероприятия …

 

Завдання 24.Складіть аудиторський звіт про перевірку бухгалтерської звітності акціонерного банку «Ажіо».

 

Завдання 25.Напишіть індивідуальний звіт про виконання громадського доручення.

 

Завдання 26. Чи всі реквізити протоколу та витягу з протоколу подано у вправі? Назвіть відсутні, якщо потрібно.

І.1. Назва документа.

2. Назва зборів, засідання, конференції, наради із зазначенням їх характеру.

3. Назва підприємства, установи, організації, да відбуваються збори, конференція.

4. Кількісний склад учасників.

5. Порядок денний.

6. Текст.

7. Перелік додатків до протоколу, якщо вони є.

8. Підписи керівників зборів.

 

ІІ.1 Назва документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Номер протоколу.

4. Дата протоколу.

5. Текст витягу.

6. Дата видання витягу.

7. Підписи голови та секретаря.

8. Печатка (якщо потрібно).

 

Завдання 27. Виправте помилки в оформленні документа. Відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості.

ПРОТОКОЛ

зборів студентів 22 групи

 

Львівський державний фінансово-економічний інститут

1.12.2008 р.

Голова: Сидоренко М.А.

Присутні: декан факультету, член-кореспондент НАН України, професор Соколенко В.К., доц.Кравець Л.Л., студенти.

 

Повістка денна:

 1. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії.
 2. Про дисципліну та успішність студентів.
 3. Про заохочення кращих студентів.

 

І.СЛУХАЛИ:

Виступ старости групи Передерія Максима.

УХВАЛИЛИ:

 1. До 20.12.2008 відробити всі борги.
 2. Про стан успішності відстаючих студентів доповісти батькам.

ІІ.СЛУХАЛИ:..................................................................................

Секретар зборів (підпис) Станкевич М.Л.

 

Вправа 28. Складіть повний протокол загальних зборів студентів вашого факультету, самостійно визначивши порядок денний.

 

Вправа 29. Відредагуйте документ (виправте орфографічні, пунктуаційні, стилістичні й змістові помилки), розташуйте правильно реквізити в ньому.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №5

Засідання Ради Трудового Колективу

від 16 квітня 2006 р.

 

3. Заслухавши:

Заяву Ю.М.Грачова з прозьбою колективу цеху № 2 про виділення путівки до лікувально-профілакторного санаторію “Зелений Бор”, постійно працює він у трудних умовах виробництва.

 

Рішили:

Дати Ю.М.Грачову путівку до вище названого санаторія.

 

Секретар (підпис) Науменко Л.Д.

Голова засідання (підпис) Куца Т.Р.

Вправа 30. Занотуйте факс, визначте, який це документ за призначенням, технікою відтворення, напрямком.

Назва організації

Назва документа

Кому.....................................................Від.......................................................................................

Номер факсу.........................................Сторінок...........................................................................

Телефон.................................................Дата...................................................................................

Тема..................................................................................................................................................

Текст.................................................................................................................................................

Посада, прізвище особи, що підписала документ:......................................................................

.....................................................................................................................................

 

Вправи і завдання до практичного заняття № 2

 

Сучасне ділове листування

Завдання 1.Продовжіть речення

1. Лист – це...

2. За фукціональними ознаками службові листи поділяються на ...

3. За кількістю адресатів розрізняють листи...

4. Службові листи пишуться або друкуються на....

5. Основні реквізити листа за державним стандартом такі...

6. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого...

7. На бланках дату листа ставлять...

8. Листи адресують...

9. Вимоги до оформлення реквізиту “адресат”у листах такі...

10. Реквізити адресата друкують...

11. Текст листа складається з....

12. Додаток у службових листах оформлюють...

13. Підписує службовий лист...

14. Якщо лист написано на бланку установи, то у реквізиті “підпис” зазначають...

15. Якщо лист написано не на бланку, то...

 

Завдання 2. Відредагуйте та виправте помилки в адресатах листа.

1. Ректор Маріупольського державного гуманітарного університуту Балабанов.К.В., професору.

2. Президент Асоціації ділових жінок.

3. Директору кінотеатру імені Лукова Паніна Алла Вікторівна.

4. Начальник управління економіки Володарської райдержадміністрації Паніотова Світлана Вікторівна.

5. Харківській книжній фабриці “Літера”. Відділ зв’язків з громадськістю.

6. Ісаєв Михайло Давидович, начальник відділу проектно-конструкторських розробок ВАТ “МК “Азовсталь”

 

Завдання 3. До слів, поданих у першій частині, доберіть слова з частини другої, поставивши їх у кличному відмінку. Які з утворених словосполучень-звертань варто використовувати в службових листах?

І. Дорогий, шановний, всечесніший, високоповажний, рідний, вельмишановний, високодостойний, ваша високодостойносте, рідненький, милий, глибокошановний, високопреподобний, блаженний.

ІІ. Професор, президент, міністр, пан-прем’єр, пані, панове, генерал, друг, лікар, магістр, доцент, отець, митрополит, директор, добродій, брат.

 

Завдання 4.Подані імена та по батькові запишіть у формі звертання. Поясніть їх написання.

Костянтин Васильович, Юрій Олексійович, Олена Валеріївна, Володимир Борисович, Борис Михайлович, Людмила Семенівна, Сергій Володимирович, Юлія Миколаївна, Вікторія Миколаївна, Ірина Вікторівна, Лариса Анатоліївна.

 

Завдання 5.Прочитайте вислови. Поясніть. Як ви їх розумієте. Чи всі вони можуть стосуватися службового листа? Обґрунтуйте.

 1. Добре писати – це насамперед добре мислити, добре відчувати і добре передавати думки; це мати розум, душу і смак (Ж.Бюффон).
 2. Не важливо, як ми пишемо, проте важливо, що ми пишемо (Г.Лессінг).
 3. Писати добре – значить писати правдиво (Е.Хемінгуей).
 4. За допомогою листа краще за все проникаєш в людину. Слово осліплює і ошукує, бо супроводжується мімікою обличчя, тому що бачиш, як воно сходить з вуст, бо вуста подобаються, а очі – зваблюють. Однак чорні слова на білому папері – це відверта душа (Гі де Мопассан).

Завдання 6..Уявіть, що Ви складаєте правила – вимоги до написання ділових листів. Від Вашого вибору нормативних форм, поданих у дужках, залежатиме правильність оформлення вимог.

Пишучи офіційні листи, треба (дотримувати, дотримуватися) (таких, слідуючих) правил.

Не забувайте, що листи (самий поширений, найпоширеніший) вид документації.

Листи (посилають, надсилають) конкретному (адресатові, адресантові).

Загальноприйнятою формою на початку листа (є, являється) (звертання, звернення).

У листах – запрошеннях, як правило, повідомляють про характер (міроприємства, заходу), (дату,число) проведення його.

(Приведені, наведені) в листі факти повинні бути точними, ілюстрованими (числовими, цифровими) даними..

Завдання 7.Від поданих слів утворіть форми кличного відмінка, звертаючись у листах з проханням до партнерів, клієнтів, спонсорів, колег.

Пан, пані, добродій, колега, ректор, директор, міністр, професор, президент, товариство, учитель, пан ректор, Ігор Степанович, Юрій Дмитрович, Валентин Борисович, Лідія Дмитрівна, Сава Юрійович, Віталій Ігорович, Інна Яківна, Євген Вікторович, Євгенія Львівна.

 

Завдання 8. Поміркуйте, як можна висловити протилежну думку? Запишіть можливі варіанти.

Ми хочемо запевнити, що наша фірма виконає Ваші замовлення в найкоротший термін.

Зважаючи на високу якість продукції, ми можемо дати гарантію на 5 років.

Ми змушені відхилити Вашу пропозицію, оскільки умови її нас не влаштовують.

Три місяці тому ми розірвали ділові відносини з фірмою і не плануємо їх поновлювати.

Попереджаємо Вас про свій намір розірвати контракт

Завдання 9. Перекласти письмові штампи, що використовуються в ділових паперах.

Мы получили Ваше письмо - …

В ответ на ваше письмо -…

Благодарим за письмо -…

В соответствии с условиями договора -…

Считаем необходимым -…

В сложившихся обстоятельствах -…

Спорные вопросы -…

Пользуясь случаем -…

С наилучшими пожеланиями -…

 

Завдання 10.Перепишіть слова, замість крапок поставте пропущені букви або знаки.

Ро…цінки, зни…ка, пр…ватний, кр…дит, марк…тинг, ліз…нг, інв…стиції, д…фіцит, р…сурси, д…лер, р…візія, сум…а, пр…йскурант, бе…пека, с…тифікат, л…цензія, ноу…хау, комп…тентність.

 

Завдання 11. Прочитайте уривки з текстів листів. Відредагуйте та запишіть їх, дотримуючись правил оформлення.

А. На протязі останніх п’яти років наша фірма розпочала продаж у м.Маріуполі різних марок автомобілів зарубіжного та вітчизняного виробництва.

Просимо надіслати нам пропозицію на поставку Вашої продукції, а також технічні характеристики кожного автомобіля. Користуючись нагодою, хочемо звернути Вашу увагу на те, що наша фірма пропонує своїм клієнтам саме швидке сервісне обслуговування.

Б. Висловлюємо саму щиру вдячність за пропозицію бути Вашим представником у Німеччині. Вважаю необхідним особисто обговорити з Вами всі питання про територію діяльності та гарантії захисту клієнтів. Дуже хочу запропонувати Вам дату зустрічі: 28 жовтня о 18 годині в ресторані “Аристократ”, що по вулиці Митрополитській, 25.

Будьте ласкаві, повідомте, чи підходить Вам ця дата, час і місце зустрічі.

 

Завдання 12.Напишіть лист, в якому ви пояснюєте, чому не виконали замовлення вчасно.

 

Завдання 13. Складіть гарантійний лист про оплату за рекламні послуги.

 

Завдання 14. Напишіть лист, у якому ви висловлюєте невдоволення дизайном замовлених вами різдвяних подарунків для дітей-сиріт.

 

Завдання 15. Виправте помилки та відредагуйте поданий текст. Визначте, який це документ: 1) за найменуванням; 2) за призначенням; 3) за походженням; 4) за напрямком.

 

 

Шановний пане Олег!

Звертаємось до Вас як до спеціаліста по питаннях реклами і запрошуємо стати агентом нашої рекламаційної кампанії. Розщитуємо на Ваше согласіє.

Кампанія гарантує сплату Вашої роботи та винагороду у сумі 5% від ціни рекламаційних заказів.

З повагою...

 

Завдання 16. Заповніть формуляр рекомендаційного листа. Які відомості обов’язково має містити такий лист?

 

Бланк організації Назва банку

...........................................................................................................................................................

( назва організації-гаранта)

гарантує оплату кредиту, що його видано...................................................................................

...........................................................................................................................................................

(назва банку)

............................................................................................................................................................

(назва організації – одержувача позики)

на........суму...............грн.....................................................(сума літерами)...............................

У разі несплати зазначеної суми....................................................................................................

............................................................................................................................................................

( назва організації – одержувача позики)

за виданими ним зобов’язаннями надає право банку без попередження заздалегідь провести виплату позики й неоплачених процентів власним розпорядженням з нашого розрахункового рахунка №.............................................................................................................

...........................................................у..............................................................................................

(назва відділення банку)

або способом стягненняз інших цінностей, що нам належать.

Дія гарантії припиняється після повної виплати позики.

Керівник організації-гаранта (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Печатка

 

Завдання 17. Виправте помилки та відредагуйте, запишіть правильні варіанти.

1. Пред’явити претензії телерадіокомпаніям.

2. Поставка книжок.

3. Він має відношення до реалізації.

4. Купівля-продажа інвалюти.

5. Багаточисленні документи.

6. Це рішення для нас цілком приємливе.

7. Зробив слідуючий висновок.

8. Вирішення стосунків.

9. Дозвольте подякувати Вам.

10. Знайомство з цим документом.

11.Підтверджуємо свій намір прийняти участь у конференції.

Вправи і завдання до практичного заняття № 3

Обліково-фінансові документи

Завдання 1.Продовжіть речення.

 1. Акт - ...
 2. Його складають у разі....
 3. Акт – це документ постійних...
 4. Текст акта має дві частини...
 5. У вступній частині вказують...
 6. У констатуючій частині викладають...
 7. Акт підписують...
 8. Акт містить такі реквізити...
 9. Акти набувають юридичної чинності лише...

 

Завдання 2.Поміркуйте, чому запропоновано для редагування нижчеподаний текст? Якщо мають місце неточності, виправте їх, мотивуйте свої думки.

Акт – це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, зв’язані з діяльністю установ, організацій, підприємств.

Його складають при проведенні випробувань нової техніки, при нещасних випадках, при інвентаризації.

Текст акту мусить мати дві частини: вступну і константуючу.

У вступній частині вказуються підстави для складання акта, перелічуються особи, що склали акт, а також присутні при його складанні.

 

Завдання 3. Складіть заголовки актів. Які прийменники допоможуть Вам у цьому? Чи завжди є потреба у вживанні їх?

Акт ? списання, будівля, споруди

Акт ? результати, ревізія, каса

Акт ? передача, матеріальні цінності

Акт ? викуп, майно

Акт ? інвентаризація, товарно-матеріальні, цінності

Акт ? нещасний випадок, виробництво

Акт ? обстеження, технічний стан, засоби, охорона

 

Завдання 4.Поставте нижчеподані іменники в родовому відмінку, добираючи відповідні закінчення (-у, -ю; -а, -я) і, якщо потрібно, змінюючи форми слова.

Завідувач…, залишок…, факт…, виклад…, матеріал…, висновок…, наказ…, опис…, інвентар…, акт..., підпис..., комітет..., викуп..., стан..., рахунок..., товар..., реєстр..., прейскурант..., пункт..., пай..., пакет..., ордер..., наряд...

 

Завдання 5. Перекладіть типові словосполучення, вживані в текстах актів.

На основании приказа - …

Комиссия в составе - …

Материально ответственное лицо - …

Излишки продукции - …

Подлежащие ликвидации - …

Заключение комиссии - …

Непригодные для дальнейшей эксплуатации - …

Стоимость испорченных материалов - …

Обнаружено остаток денег - …

Перечень прилагаемых документов - …

 

Завдання 6. Запишіть подані чоловічі та жіночі прізвища, імена, по батькові в давальному відмінку однини. Керуйтеся правилами написання прізвищ.

Жарук Олександр Іванович

Жарук Євгенія Степанівна

Швець Ігор Дмитрович

Швець Марія Гнатівна

Гладких В’ячеслав Юрійович

Гладких Людмила Семенівна

Петренко Володимир Миколайович

Петренко Вікторія Марківна

Мороз Олег Петрович

Мороз Іванна Кузьмівна

 

Завдання 7.Відредагуйте подані речення, запишіть правильно.

1.Відтворивши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких мовилося в акті.

2.Голова та члени комісії, обстеживши положення справ учбової частини Маріупольського професійного ліцею № 5, виявила такі фактори порушення ведення діловодства.

3.Комісія предлагає на протязі березня місяця запустити серійне виробництво холодильників.

4.Даний акт являється документом, на основанії якого вантажне управлєніє Південної залізниці має покрити убитки.

5.Акт укладено у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

 

Завдання 8. Складіть акт, розмістивши подані реквізити відповідно до правил оформлення.

Донецький завод “Електроприлад”. Акт. Про результати ревізії каси. № 6. Затверджую.Директор заводу. В.Ю.Смирнова. 15.02.2008. 12 лютого 2008 р. м.Донецьк. Голова комісії: заст. головного бухгалтера заводу М.Я.Ротань. Присутні: касир заводу С.Т.Скляр. Складено комісією в складі: Члени комісії: бухгалтер В.І.Ярчук, ст.економіст В.П.Менжега. Складено у трьох примірниках: 1-й – директорові заводу; 2-й – до бухгалтерії заводу; 3-й – касирові заводу. Підписи. У результаті проведення ревізії встановлено: 1. Залишок грошей у касі станом на 12.02.2008 згідно з касовою книгою і відомостями бухгалтерського обліку 780 грн (сімсот вісімдесят гривень). 2. Фактичний залишок готівки 780 (сімсот вісімдесят гривень). Підстава: наказ директора заводу від 11 лютого 2008р. № 34.

Завдання 9. Складіть акт списання малоцінного інвентарю.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 655 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Про виробничу практику з 10.03.2008 по 22.04.2008 | Протокол № 1 | Додатки | СПИСОК № 4 | ТАБЛИЦЯ № 6 | Контракт | КОНТРАКТ | РОБОЧИЙ ЧАС | ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ | Формуляр-зразок |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАВИЛА| Завдання 10.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.186 сек.)