Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТАБЛИЦЯ № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

.............................................

Протокол №...від “....”....2008.р.

План підготовки кандидатів наук на 2004 –2008 роки

..............................................................................факультету

пор. Прізвище, ім’я, по бать-кові особи, яка працює над кандидат- ською дисертиацією Галузь науки, шифр спеціаль- ності, назва теми дисертації Термін виконання (роки початку та закінчення роботи) Термін виконання на час складання плану Форма підготовки
нав- чання в аспі- рантурі творча від-пустка ста-жуван-ня

Отже, обов’язковою умовою здійснення фінасово-розрахункових операцій є їх документування. Жодна фінансова операція не може бути проведена без підтвердження її відповідними документами. У даній лекції розглянуті лише деякі види обліково-фінансових документів.Ви переконались у тому, що до документування обліку пред’являються такі вимоги: швидкість, точність, повнота, одноманітність, доступність, достовірність.

Застосування уніфікованих документів у обліково-фінансових операціях, без сумніву, зменшує кількість помилок, полегшує візуальне сприйняття документів. Тому для майбутніх менеджерів, бухгалтерів, касирів та іших фахівців дуже важливо оволодіти знаннями і навичками складання обліково-фінансових документів.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Які документи належать до обліко-фінансових?

 1. Що таке акт?
 2. У яких випадках складають акт?
 3. Які реквізити має акт?
 4. Що таке доручення?
 5. Які ви знаєте види доручень?
 6. Які основні реквізити має доручення?
 7. Які види офіційних доручень ви знаєте?
 8. Що таке розписка?
 9. Які дії підтверджує розписка?
 10. Що таке список і перелік? Яка між ними різниця?
 11. Які реквізити має список?
 12. Що таке накладна?
 13. Які реквізити містить накладна?
 14. Що таке таблиця?
 15. Назвіть реквізити таблиці.

Лекція 6. Господарсько-договірні документи

План викладу

1.Поняття про господарсько-договірні документи.

2.Договір.

3.Контракт.

4.Трудова угода.

 

Ключові терміни та поняття:

- господарсько-договірні документи - трудовий договір

- договір з господарської діяльності - форс-мажор

- контракт - трудова угода

1. Поняття про господарсько-договірні документи

У діяльності державних та недержавних підприємств, організацій, що їм надається статус юридичної особи, можуть використовуватися документи з господарської діяльності, а саме: договори, контракти, трудові угоди. Вони застосовуються для встановлення різноманітних стійких зв’язків між зацікавленими сторонами ( зокрема виробництво, постачання, надання послуг тощо), для визначення одноразових обов’язків, а також служать гарантом у господарській діяльності підприємств.

2. Договір

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських правовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі види договорів.Договір постачання – це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

Договір підряду – це договір, за яким підприємець-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну-відповідальність – це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов’язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові, трудову участь.

Загрузка...

Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств.Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціації.

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори.

Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов’язується виконувати певну роботу, а керівник – виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.

Згідно з нормативними актами договори повинні мати шістнадцять реквізитів:

 1. Назва документа.
 2. Зазначення місця укладання й дати.
 3. Вступна частина ( точні й повні назви сторін, їх представників (прізвища, ім’я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).
 4. Зміст договору.
 5. Термін виконання договору.
 6. Кількісні та якісні показники продукції.
 7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми.
 8. Порядок виконання роботи.
 9. Порядок розрахунків між сторонами.
 10. Додаткові умови до договору.
 11. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.
 12. Порядок і місце розв’язання супуречок.
 13. Загальний термін дії договору.
 14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір.
 15. Власноручні підписи сторін.

16.Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

...........................................................................................................................................................

Зразок

ДОГОВІР №


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Назначить деловую встречу на восемь часов вечера | В соответствии с правилами | Усне мовлення Писемне мовлення | Поняття про документ | Поняття про документи з особового складу | ХАРАКТЕРИСТИКА | ОГОЛОШЕННЯ | Про виробничу практику з 10.03.2008 по 22.04.2008 | Протокол № 1 | Додатки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СПИСОК № 4| Контракт

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)