Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Маріупольський міський ліцей Шевчук Микола Олександрович

87500, Маріуполь-00, паспорт серії ВВ, № 548590,

вул.Казанцева, 36 прописаний за адресою:

Розрахунковий рахунок.......... м.Маріуполь,

МФО............................. вул.Котляревського, буд.24, кв.65

Заступник директора

з господарської роботи В.І.Бондаренко М.О.Шевчук

 

............................................................................................................................................................ Отже, сьогодні, в нових умовах господарювання й розвитку ринкових відносин, коли підприємствам, організаціям, установам надана економічна самостійність, господарсько-договірні документи є одним з важливих засобів міжвиробничих зв’язків. Ці документи мають відповідати законові і за змістом, і за формою. Порушення цього правила робить договори з господарської діяльності, трудові договори, контракти, трудові угоди недійсними і тягне за собою відповідальність службових осіб, які допустили його порушення. Ці документи мають бути грамотно оформленими з дотриманням граматичних, лексичних, стилістичних норм української літературної мови.

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Яке призначення господарсько- договірних документів?
 2. Що таке договір?Які типи договорів передбачає Цивільний кодекс?
 3. Які існують види договорів з господарської діяльності?
 4. Які реквізити договорів з господарської діяльності?
 5. Що таке трудовий договір? Які його види?
 6. Які реквізити трудового договору?
 7. Охарактеризуйте контракт як особливу форму трудового договору?
 8. Які реквізити контракту?
 9. Який порядок укладання контракту?
 10. Яку структуру має текст контракту?
 11. Яка різниця між трудовим договором і контрактом?
 12. Коли укладається трудова угода?
 13. Які реквізити трудової угоди?

 


Лекція 7. Організаційно-розпорядчі документи

 

План викладу

 1. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності.
 2. Характеристика основних організаційних документів: положення, статут, інструкція, правила.
 3. Характеристика основних розпорядчих документів:вказівка, наказ, постанова, розпорядження.

 

Ключові терміни та поняття:

- організаційні документи - розпорядчі документи

- положення - постанова

- статут - розпорядження

- правила - наказ

- інструкція - вказівка

1. Організаційно-розпорядча документація як провідна в управлінській діяльності

В управлінській діяльності провідну роль відіграє організаційно-розпорядча документація (ОРД). Вона призначена для оформлення процесів організації управління, правового закріплення розпорядчо-виконавчих дій державних та інших органів, а також підвідомчих їм організацій і підприємств на основі єдиноначальності чи колегіальності.

Порядок створення, оформлення та застосування основних груп організаційно-розпорядчих документів регламентується нормативними актами, що надає їм правового характеру.Загальна й найбільш характерна особливість усіх документів полягає в тому, що вони є джерелом або носієм інформації, широко використовуються в повсякденній діяльності, сприяють поліпшенню внутрішньої організації будь-якої установи, слугують підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідкової роботи.

Основна ознака, яка дає можливість виділити розпорядчі документи в особливу групу – юридична підстава їх створення. Як правило, вони регламентують процеси діяльності, встановлюють, припиняють, змінюють різні правові відносини і створюються у випадках, передбачених нормативними актами.

Підставами для створення розпорядчих документів є:

Усі документи, що входять до системи організаційно-розпорядчої діяльності в апараті управління, за функціональним призначенням можна поділити на п’ять груп:

Загрузка...

2. Характеристика основних організаційних документів

Організаційні документи – це документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів протягом тривалого терміну. Усі організації й підприємства у їх діяльності поряд із актами органів державної влади керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями.

Положення – це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, установ, організацій, підприємств, а також структурних підрозділів, філій і представництв.Положення складають переважно при створенні нових підприємств, установ, організацій, філій, представництв тощо.

За видом розробки положення бувають типові та індивідуальні.

Типовіположення розробляються для системи установ та підприємств вищим органом управління. Індивідуальніположення створюються за вказівкою керівництва на підставі типових положень безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах і т.д.

За змістом положення розрізняють:

Положення про юридичні особи (підприємства, установи, організації, заклади та ін.) та їх структурні підроділи (відділи, філії тощо) регламентують порядок їх утворення, структуру, функції, компетенцію, обов’язки й організацію роботи. Положеннями може також визначатися правовий статус тимчасово створених комісій, груп, бюбо.

Положення про відносини регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин із конкретного питання.

Положення про організацію й проведення різних заходів регламентують проведення спортивно-масових змагань, культурно-масових конкурсів, оглядів, виставок тощо. Структуру і зміст таких положень визначають установи, які є організаторами заходів.

Проект положення підписує керівник структурного підрозділу. Затверджує положення керівник вищого рангу, якому безпосередньо підпорядковується даний підрозділ. Положення про підприємство затверджується розпорядчим документом вищого рангу. Положення набуває чинності з дня його затвердження ( або дати, зазначеної в розпорядчому документі, яким затверджено положення).

Заголовок до тексту може поєднуватися з назвою виду документа. У тексті зазначають:

Текст положення поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Іноді в тексті зазначають лише пункти.

Реквізити:

...........................................................................................................................................................


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття про документи з особового складу | ХАРАКТЕРИСТИКА | ОГОЛОШЕННЯ | Про виробничу практику з 10.03.2008 по 22.04.2008 | Протокол № 1 | Додатки | СПИСОК № 4 | ТАБЛИЦЯ № 6 | Контракт | КОНТРАКТ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОБОЧИЙ ЧАС| Формуляр-зразок

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)