Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пізнання, мислення спілкування. Функції мови .Стилі і типи мовлення

Читайте также:
  1. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  2. Безперервна система поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення
  3. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  4. Вставні конструкції як засіб етикетної модуляції мовлення
  5. Діалогічне мовлення
  6. Екстралінгвістичні і просодичні норми спілкування.
  7. Загальні відомості про невербальне спілкування.

Українська мова

(за професійним спрямуванням)”

КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 

 

для курсантів спеціальностей 5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок, 5.07010401 Судноводіння на морських шляхах

 

 

Херсон

 

 

Комплект практичних робіт з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для курсантів спеціальності 5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок, 5.07010401 Судноводіння на морських шляхах.

Розробив викладач К.С.Кардава

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦМК “Гуманітарні дисципліни”

 

Протокол №1 від «31» серпня 2012р.

 

Голова ЦМК ____________ К.С.Кардава


 

Зміст

Стор.

Заняття №1. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення спілкування.

Функції мови .Стилі і типи мовлення……………………………………………………………………. 4

 

Заняття №2.Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії………………………………………………………………………………………………..…….8

 

Заняття №3. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання………………………..….11

 

Заняття №4. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет……………………………………………………………………………………………………....14

 

Заняття №5. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону…………………………………………………………………………………………….……..21

 

Заняття №6. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни……………………………………...25

.

Заняття №7. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)…………………………………………………………………………………….………….28

 

Заняття №8. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.Вибір синонімів……….….32

 

Заняття №9. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота і орфографічним та орфоепічним словниками)…………………………………………………..……..34

 

Заняття №10. Морфологічні норми сучасної української літературної

мови, варіанти норм………………………………………………………………………………………41

 

Заняття №11. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкування………………………………………………………………………………………….…… 47

.

Заняття №12. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів………………………………………………………………………………………….52

 

Заняття №13. Укладання документів щодо особового складу………………………………….…..58

 

Заняття №14. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів…………………...…64

 

Заняття №15. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів……….………74

 

Заняття №16. Укладання фахових документів (відповідно до напряму

підготовки)……………………………………………………………………………………………… 80

 

Заняття №17. Комплексна контрольна робота………………………………………………………88

Індивідуальні семестрові завдання (теми на самостійне опрацювання)…………………………….89

 

Питання для підсумкового контролю…………………………………………………………………..90

 

Список рекомендованої літератури……………………………………………………………………..92


 

Заняття №1

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ

Тема 1.1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб

пізнання, мислення спілкування. Функції мови .Стилі і типи мовлення

Мета: знати важливість вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)", особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; сприяти утвердженню і розвитку державної української мови; визначати стилі різних текстів; користуватися державною мовою в усіх сферах життя

Вид заняття: лекція

Питання лекції:

1. Нормативні документи про державний статус української мови.

2. Функції мови.

3. Стилі сучасної української літературної мови.

4. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.

5. Типи мовлення.

Література:

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001. -384 с.

3.Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник.-К., 2005

4.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. – К: Арій, 2008. - 160 с.

5.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів.-К., 2000


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 406 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сучасна українська літературна мова є вищою формою вияву української національної мови. Нижчими її формами є територіальні та соціальні діалекти. | Увага! Культура мовлення | Домашнє завдання | Домашнє завдання | Питанння 2 | Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни | Домашнє завдання | По батькові | Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду | Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практическое занятие № 3| Матеріал до лекції

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.035 сек.)