Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Увага! Культура мовлення. Дорогі друзі! Дорогий друже!

Читайте также:
  1. IХ. ЭТНИЧЕСКАЯ (ТРАДИЦИОННАЯ, БЫТОВАЯ) КУЛЬТУРА.
  2. nКультуральний метод
  3. Аккультурация как коммуникация
  4. Антична культура
  5. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. БАЛЛАДА О ГРЕЗЯЩИХ ТКАЧАХ: КОНОПЛЯ И КУЛЬТУРА

 

Звертання

Дорогі друзі! Дорогий друже!

Громадянине (громадянко)!

Пане (добродію)! Пані (добродійко)! Панове!

Товаришу (товаришко)! Товариші!

Високоповажний... Вельмишановний...

Глибокошановний пане (ім 'я та по батькові)

Шановна громадо! Шановні добродії! Шановні колеги!

Мамо!Тату!Дідусю! Бабусю! Тітонько! Дядечку! Юначе!Дівчино!

Дорогий (милий, любий)!

Друзі!

Вибачте, що турбую Вас! Послухайте, будь ласка!

 


 

Заняття №3

РОЗДІЛ 2. ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 2.1. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

 

Мета : знати про сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;розвивати вміння використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування.

Вид заняття: практичне

Питання до заняття

1. Поняття спілкування.

2. Сутність і зміст етики ділового спілкування.Етичні норми і нормативи.

3. Професійна етика.

4. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

 

Література:

1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. - Харків: Торсінг, 2001. -384 с..

3.Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник.-К., 2005

4.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. - Кл Арій, 2008. - 160 с.

5.Паламар Л., Кацавець Г. Мова ділових паперів.-К., 2000

Питання 1

Спілкування — це процес установлення й розвитку контактів між людьми, що виникає як потреба у спільній діяльності та включає:

Залежно від змісту у діловому спілкуванні можуть траплятися такі його взаємозв'язані види; товариське, приятельське, робоче, випадкове, професійне, формально-поверхове.

Зрозуміло, що від виду ділового спілкування залежав зміст та відповідна поведінка сторін. Справжньою культурою ділового спілкування є уникнення приниження та образи партнера.

Історично склалися два види ділового спілкування безпосереднє і опосередковане.

Безпосереднє спілкування — це мовне спілкування у найбільш розвиненому вигляді. Воно підкріплюється мімікою жестами, інтонацією тощо. По суті, в цьому виді спілкування вся людська сутність стає своєрідним його «знаряддям» Спілкування суттєво впливає на розвиток усіх потреб людини; в ньому завжди наявний комунікативний момент.

Опосередковане спілкування виникло на основі безпосереднього. До нього відносять письмо (зауважимо: тут має місце втрата міміки, жестів, інтонації тощо), масові засоби інформування: газети, радіо, телебачення, книги, відео, комп'ютерна мережа, музичні записи тощо.

Питання 2

Етика ділових стосунків – система знань про моральні аспекти ділових стосунків між людьми, а також людиною і суспільством.

Як складова етики, етика ділових стосунків визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями (підприємствами), між організаціями та державою, в самих організаціях та ін.Значимість етики ділових стосунків також полягає у тому, що вона виконує функції не тільки моральної оцінки, але, що важливо, є засобом прийняття рішень, що дає можливість правильно вирішувати бізнесові та управлінські питання, розв’язувати суперечливі та конфліктні проблеми морального характер.

Ø Ніколи не вимагай хабарів. Якщо більшість людей буде діяти таким чином, це стане загальним згубним стандартом.

Ø Нехай ваше «так» буде «так» і ваше «ні» буде «ні». Нехай кожна обіцянка, більша чи менша, буде для вас такою ж обов'язковою, як і офіційний контракт.

Ø Поводьтесь відповідно до своїх обіцянок, навіть якщо це загрожує вам фінансовими втратами, зокрема у випадку тільки усної домовленості.

Ø Поводьтеся з іншими людьми так само, як ви бажаєте, щоб поводилися з вами (хоча не можна не погодитись, що це так зване «золоте правило» звучить для декого з підприємців вельми незвично чи взагалі як невдалий жарт).

Загрузка...

Ø Поводьтеся однаково з усіма людьми, незалежно від їх становища у суспільстві, влади і походження.

Етичні нормативи ділового спілкування і поведінки повинні описувати загальну систему і правила, яких, на думку організації, повинні дотримуватися її працівники. Ці нормативи розробляються з метою поліпшити ділове спілкування на різних рівнях і в різних сферах діяльності організації. Мета їх створення — встановлення нормальної атмосфери і визначення етичних рекомендацій при ухваленні рішень.

 

Питання 3

Професійна етика — це конкретно визначений набір моральних норм, який слугує керівництвом поведінки в тій чи іншій професійній діяльності. Тому професійні кодекси ґрунтуються на таких самих принципах етики, як і корпоративні кодекси, але містять у собі стандарти поведінки щодо конкретної професії або виду діяльності. Кодекси регламентують поведінку спеціалістів у складних ситуаціях, характерних для певної професії, підвищують статус спільноти у суспільстві, формують довіру до представників цієї професії, посилюють її значущість.

Одним з перших професійних кодексів стала клятва Гіппократа — кодекс лікарів.

Виконуючи професійні обов'язки, людина виявляє свої ділові та моральні якості, впливає через них на інших. При цьому вона виявляє свою професійну культуру. Це Етика професійного спілкуваннnяпоняття означає відпоідність поведінки, говоріння, слухання, мовлення в професійній діяльності загальноприйнятим моральним нормам і принципам, а також вимогам, що ставляться до професії.

Етика службових взаємин виключає прояви грубості, нетерпимості до думки інших, неправдивість та ін. Першою етичною вимогою у стосунках керівника і підлеглих є вимога поваги і доброзичливості: керівник ніколи не повинен висловлювати або загалом будь-яким чином проявляти неповагу до свого підлеглого.

Саме керівник створює в колективі потрібний тон спілкування. Це значить, що в колективі мають розмовляти спокійно, коректно, ввічливо, має панувати атмосфера доброзичливості і взаємоповаги. Як свідчать соціологи, в ображеної, виведеної з рівноваги людини продуктивність праці помітно знижується. Травмує працівників і манера керівника багатозначним тоном викликати їх на розмову до себе. Кожне доручення, завдання, справа тим краще зрозумілі, чим коротше вони викладені; потрібно завжди, де лише можливо, без втрат для змісту користуватися загальноприйнятими і зрозумілими словами.

Питання 4

Моральна діяльність не існує відокремлено від інших різновидів діяльності людини, а, отже, моральний аспект будь-якої діяльності виявляє себе найчастіше саме у вчинку. Якщо говорити про моральний вчинок у широкому сенсі слова, то це дія, яка відповідає певним моральним стандартам: нормам, цінностям. Ми вважаємо поведінку або вчинок моральним, якщо людина виконує свій моральний обов'язок, дотримується певних моральних норм і принципів, прийнятих у даному суспільстві і не порушує приписів моралі.

Отже, "вчинок можна визначити як практичний акт цілеспрямованого утвердження певних моральних цінностей у ситуації, де ці цінності беруться під сумнів, або заперечуються, це дія, яка має своїм підґрунтям власну совість, свій страх і ризик". (Див. В. Малахов. Етика. С. 231) Проте слід зауважити, що вчинком може бути і утримання від дії, коли таке утримання веде до позитивного результату з точки зору тих цінностей, які утверджуються, або до негативного, коли має місце нездійснений вчинок.

Проте зауважимо, що у реальному житті ми часто вдаємося до оцінки вчинків, поведінки людей та й своїх дій, використовуючи як підстави для такої оцінки інколи один з цих підходів, а інколи обидва у їх єдності. Тоді є можливість урахувати і суб'єктивно-моральну сторону і практичну. Це можна пояснити тим, що моральна цінність самого вчинку не завжди відповідає моральній цінності мотиву, що лежить у його основі. А крім того, як уже зазначалося, і наслідки вчинку можуть виявитися позитивними всупереч аморальним намірам.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Дайте відповіді на запитання:

1. Що називається спілкуванням?

2. Чому кажуть, що спілкування — найбільша розкіш на світі?

2. Допишіть речення:

Вербальним називається спілкування ...

Невербальне спілкування — це ...

До невербальних засобів належать ...

До візуальних засобів належать ...

3. Назвіть різновиди спілкування за характером зв'язку.

4. Дайте відповіді на запитання:

Яке спілкування називається безпосереднім?

Яке спілкування називається опосередкованим?

Які ви знаєте різновиди спілкування за кількістю учасників?

Яке спілкування називається міжособистісним? Рольовим?

Яке спілкування можна назвати діловим?

5.Назвіть етичні норми, яких повинен дотримуватись фахівець.

6. Охарактризуйте вчинок як першоелемент моральної діяльності.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 410 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Пізнання, мислення спілкування. Функції мови .Стилі і типи мовлення | Матеріал до лекції | Домашнє завдання | Питанння 2 | Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни | Домашнє завдання | По батькові | Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду | Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм | Увага! Культура мовлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сучасна українська літературна мова є вищою формою вияву української національної мови. Нижчими її формами є територіальні та соціальні діалекти.| Домашнє завдання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.01 сек.)