Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 14

Читайте также:
  1. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  2. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  3. XII. Розміщення особового складу у підрозділах на час чергування
  4. Взаємозв'язки служби маркетингу зі структурними підрозділами підприємства
  5. Висновки за розділом
  6. Для органів і підрозділів внутрішніх справ
  7. Допоміжні підрозділи. Загальні вимоги до робіт

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Після вивчення та опрацювання цього розділу студенти повинні знати основи двійкової системи числення (біт, байт), формування двійкового слова та вміти запи­сувати десяткові числа в восьми- чи шістнадцятироз-рядному коді. Знати принцип роботи аналого-цифрових і цифрово-аналогових перетворювачів інформації. Вміти визначати значення величини, записаної в цифровому коді.

План (логіка) викладу матеріалу

Ø Аналогово-цифрові перетворювачі

Ø Цифрово-аналогові перетворювачі

Ключові терміни та поняття:

перетворювач інформації, аналого-цифровий перетворювач, цифро-аналоговий перетворювач, біт, байт, двікове слово, розряд, система числення, квантування, матриця опорів, опорна напруга.

 

Широке використання мікропроцесорної та комп'ютерної техніки в системах автоматичного керування та управління технологічними процесами вимагає наявності пристроїв перетворення інформації. Сигнали керування формуються відповідними аналоговими рівнями напруг, а оброблення інформації здійснюється в цифровій формі у двійковій системі числення.

Одиниця цифрової інформаціїодин бітце однорозрядне двійкове число,яке приймає значення 1 (наявність інформації) або 0 (відсутність інформації). Сукупність бітів складає слово, яке й обробляється цифровим пристроєм. Довжина слова даних є фіксована й характеризується розрядністю, що визичається кількістю біт у слові. Типовими є слова довжиною 4, 8, 12 і 16 розрядів. Восьмибітове слово називають байтом.

Наприклад, структура 16-бітового двійкового слова має такий вигляд, як це показано на рис. 79:

Рис. 79. Формування двійкового слова Подання числа в різних системах числення

 

Поділ слова на байти дає змогу подану двійковим словом інформацію записати в іншій системі числення, наприклад, шістнадцятко-вій. Запис числа у різних системах подано у табл. 6.

 

Десяткове число Двійкове число Шістнадця-ткове число Десяткове число Двійкове число Шістнадцят-кове число
0 0000 0 8 1000 8
1 0001 1 9 1001 9
2 0010 2 10 1010 А
3 0011 3 11 1011 В
4 0100 4 12 1100 С
5 0101 5 13 1101 D
6 0110 6 14 1110 Е
7 0111 7 15 1111 F

 

Саме тому, на практиці виділяють два типи основних перетворювачів інформації — аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) і цифрово-аналогові перетворювачі (ЦАП).


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: RС-ГЕНЕРАТОРИ | СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ | ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ | МУЛЬТИВІБРАТОРИ | ОДНОВІБРАТОРИ | ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З БЕЗПОСЕРЕДНІМ ЗВ'ЯЗКОМ | ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ПРОМІЖНОЮ ЛАНКОЮ | ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ | ТРИГЕР ШМІТТА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАДАЧІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ| ЦИФРОВО-АНАЛОГОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)