Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Генератори імпульсів

Читайте также:
  1. RС-ГЕНЕРАТОРИ
  2. ГЕНЕРАТОРИ ЛІНІЙНО-ЗМШНОЇ НАПРУГИ
  3. Загальні відомості про імпульсні пристрої. Параметри імпульсів

Після вивчення та опрацювання цього роздиіу студен­ти повинні пояснити роботу генераторів імпульсів на базі О операційних підсилювачів. Знати схемотехнічну реалізацію симетричних й несиметричних мультивібраторів і одновіб-раторів. Вміти визначати параметри імпульсів (трива­лість імпульсу та паузи, період) за параметрами схеми.

План (логіка) викладу матеріалу

9.1. Мультивібратори

9.2. Одновібратори

Ключові терміни та поняття:

генератор імпульсів, релаксаційний генератор, зворотний зв 'язок, тривалість імпульси, період, шпаруватість, мультивібратор, одновібратор, операційний підсилювач, часозадавачьна ланка.

Генератори імпульсів — це пристрої, які перетворюють енергію постійного струму в енергію імпульсів, й призначені для забезпечення імпульсного режиму систем (в тому числі, циф­рових), в якому короткочасна дія сигналу змінюється паузою. Такий режим характеризується:

5.значною потужністю сигначу порівняно з потужністю при­строю;

6.зменшенням температурного параметричного впливу;

7.збільшенням пропускної спроможності та підвищенням за­вадостійкості;

8.збільшенням точності сигначу та надійності роботи.

У пристроях імпульсної техніки використовуються різні за формою імпульси: прямокутні, трапецеподібні, пилоподібні, експоненційні тощо.

На рис.58 зображено форму реального прямокутного імпульсу. Йо­го основні параметри: амплітуда Um; тривалість імпульсу tім; тривалість фронту імпульсу tф; тривалість зрізу імпульсу tзр. Під тривалістю ім­пульсу переважно розуміють інтервал часу між моментами виникнення та зникнення імпульсу. Іноді тривалість імпульсу визначають за три­валістю основи імпульсу на рівні 0,1 Um або 0,5Um. Тривалість імпуль­су на рівні 0,5Um називають активною tіма. Фронтом імпульсу є його бічна сторона, і він може бути переднім або заднім (зріз імпульсу).

Практично, для аналізу електронних схем імпульси вважають пря­мокутними. Переважно імпульси є періодичними з періодом T(рис. 59),якому відповідає частота повторюваності Важливою величи­ною є шпаруватість імпульсів , яка вказує на тривалість ім­пульсу в межах періоду.

Типовим представником генераторів імпульсів є релаксацій­ний генератор (рис. 60, а), який працює за принципом заряду-розряду конденсатора. При поданні напруги живлення на ОП на його виході встановлюється додатна або від'ємна напруги (рис. 60, б). Нехай на виході ОП встановилася напруга . Під дією цієї напруги протягом часу від 0 до відбувається заряд конден­сатора С (ланка R-C) і водночас на неінвертувальний вхід ОП по­дається напруга зворотного зв'язку

Коли напруга конденсатора досягне значення операційний під­силювач переходить у стан з вихідною напругою і, відповід­но, напругою на неінвертувальному вході Конденсатор починає перезаряджатися до напруги . Це триває доти, поки напруга конденсатора досягне значення (момент часу ). Далі ОП переходить у стан з вихідною напругою і процес послідовно повторюють.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 421 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СТРУКТУРА ПІДСИЛЮВАЧІВ | ОДНОКАСКАДНІ ПІДСИЛЮВАЧІ | ЗВОРОТНІ ЗВ'ЯЗКИ В ПІДСИЛЮВАЧАХ | ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ | МАСШТАБНІ ІНВЕРТУВАЛЬНІ ПІДСИЛЮВАЧІ | МАСШТАБНІ СУМАТОРИ | КОМПАРАТОРИ | ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ | Стабілізація частоти коливань автогенераторів | RС-ГЕНЕРАТОРИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ| МУЛЬТИВІБРАТОРИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)