Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мультивібратори

Мультивібратори — це генератори релаксаційного типу з прямокутною формою імпульсів, які широко використовуються як задавальні генератори в системах керування. Мультивібратори переважно реалізуються на операційному підси­лювачі DA1 (рис. 59, а), містять часозадавальну ланку R1—R2—С1 та ланку додатного зворотного зв'язку R3—R4. Наявність цього зв'язку та діодів VD1 і VD2 забезпечує під час увімкнення мультивібратора переведення операційного підсилювача DA1 у стан із граничним зна­ченням вихідної напруги (рис. 59, б) додатної полярності ()

чи від'ємної полярності ()- Нехай під час подання напруги живлення на виході ОП встановилася додатна напруга , тоді на неінвертувальний вхід DA1 подається напруга зворотного зв'язку, яка визначається

Під дією вихідної напруги конденсатор С1 заряджається через діод VD1 і резистор R1, Напруга конденсатора ис подається на інвертувальний вхід DA1. В момент часу t1 напруга конденсатора на­бирає значення uz = і операційний підсилювач DA1 переходить у стан із від'ємною вихідною напругою (рис. 61,6). Відпо­відно змінює свою полярність напруга зворотного зв'язку

Після цього відбувається перезаряд конденсатора С1 через резистор R2 і діод VD2. Цей процес триває доти, доки напруга на ємності не дорівню­ватиме напрузі зворотного зв'язку uс = (момент часу t2). Далі ОП знову переходить у стан із додатною вихідною напругою .

Період перемикань Т =tім +tn визначається параметрами схеми

Діоди VD1 і VD2 виконують функцію порогових елементів й вико­ристовуються для покращення форми вихідної напруги мультивібра­тора. Опір резистора R1 визначають тривалість імпульсу (додатне зна­чення вихідної напруги)

,

а опір резистора R2 — тривалість паузи (від'ємне значення вихідної напруги)

Широко використовуються схеми мультивібраторів, в яких опори R1 і R2 є однаковими, що забезпечує tім = tn. Такі мульти­вібратори називають симетричними.

Розрахунок мультивібратора починають з вибору типу операцій­ного підсилювача DA1 (можна вибирати підсилювач середнього класу точності). Враховуючи, що вхідні напруги співмірні, опори вхідних кіл ОП повинні бути в межах 10 кОм (для операційних підсилювачів із біполярними вхідними транзисторами) або в межах 100 кОм (для операційних підсилювачів з уніполярними вхідними транзисторами). Типи вхідних транзисторів подано в паспортних даних ОП.

Задаючись значенням опору резистора ланки зворотного зв'язку R4 у вказаних межах, визначають опір резистора R3. Передатний коефіцієнт додатного зворотного зв'язку за напругою визначається за виразом

В більшості випадків приймають Кu = 2, що зумовлено необхід­ністю отримання напруги керування однієї полярності, тому R3= R4. Резистори R1, R2 часозадавальної ланки працюють почергово, тому опір кожного з них розраховують за виразом

Ємність конденсатора С1 визначають з виразу для періоду коливань мультивібратора

Враховуючи, що R1= R2, a R3 = R4, величина ємності

 


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОДНОКАСКАДНІ ПІДСИЛЮВАЧІ | ЗВОРОТНІ ЗВ'ЯЗКИ В ПІДСИЛЮВАЧАХ | ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ | МАСШТАБНІ ІНВЕРТУВАЛЬНІ ПІДСИЛЮВАЧІ | МАСШТАБНІ СУМАТОРИ | КОМПАРАТОРИ | ПРИКЛАДИ ДО РОЗДІЛУ | Стабілізація частоти коливань автогенераторів | RС-ГЕНЕРАТОРИ | СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ КОЛИВАНЬ АВТОГЕНЕРАТОРІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ| ОДНОВІБРАТОРИ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)