Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємозв'язки служби маркетингу зі структурними підрозділами підприємства

Служба маркетингу
Одержує Видає
Фінансово-економічний відділ
Плани виробництва для укладання договорів з покупцями і постачальниками ресурсів.   Затверджені ціни на вироблену продукцію, розміри знижок, націнок, умов продажів.   Проекти цін на нові види продукції. Затверджені кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.   Положення по оплаті і стимулюванню праці. Штатний розклад. Колективний договір.   Звіти про продажі, залишки готової продукції і ресурсів.   Дані про недопоставки продукції і ресурсів.   Пропозиції по зміні цін на продукцію виходячи зі стану ринку і попиту.   Пропозиції по удосконалюванню організації і стимулюванню праці працівників відділу.   Пропозиції щодо зміни обсягів і асортименту продукції на поточний період і на перспективу.
Відділ кадрів
Плани підготовки і підвищення кваліфікації працівників відділу. Заявки на потребу в кадрах і підвищення кваліфікації працівників відділу.
Лабораторія якості
Сертифікати якості на продукцію підприємства. Сертифікати якості на сировину і ресурси.
Виробничі підрозділи
Заявки на сировину, ресурси, матеріали.   Дані про виробництво традиційних та нових товарів   Акти-претензії, обумовлені низькою якістю виготовлення, упакування і збереження продукції.   Претензії про зрив термінів постачання продукції.
Транспортні підприємства (підрозділи)
Транспортні засоби Договори на транспортне обслуговування.   Заявки на подачу транспортних засобів, контейнерів на рік, квартал, місяць, день
Бухгалтерія
Дані бухгалтерського обліку і звітності для аналізу виконання плану маркетингу   Дані про обіг, реалізацію готової продукції Кошторис витрат на маркетинг   Довідки про проведення рекламних та інших маркетингових заходів і пов'язані з цим витрати

 

7. Вмінням працювати над процесом поліпшення якості діяльності.

Окрім цього до менеджерів і маркетологів служби маркетингу підприємств, зорієнтованих на ринкову стратегічну діяльність, повинні пред'являтися додаткові вимоги, зокрема:

1. Широка професійна підготовка, яка виходить за межі вузької спеціальності;

2. Розуміння важливості свого структурного підрозділу та значення інших підрозділів;

3. Рішучість, вміння мотивувати своїм а прикладом;

4. Здатність проводити в життя прийняті рішення;

5. Комунікабельність та стриманість стосовно недоліків оточуючих;

6. Відданість підприємстві та його цілям;

7. Вміння впевнювати людей та впливати на них методом аргументації;

8. Готовність до сумісної роботи з іншими спеціалістами.

Стабільність і ефективність діяльності служби маркетингу в суттєвій мірі залежить від зорганізованості. При цьому важливе значення має розробка, впровадження та постійне вдосконалення регламентуючих документів. Про службу маркетингу на підприємстві має бути розроблено і затверджено директором положення, а на менеджерів і маркетологів – посадові інструкції. При розробці положення про службу маркетингу та посадові інструкції її працівників необхідно врахувати особливості підприємства і стратегічні цілі, завдання, організаційну структуру управління, сферу діяльності, кількість видів бізнесу і інше. Приблизне положення про відділ маркетингу підприємства подано в додатку 1, а приблизні посадові інструкції начальника відділу маркетингу та маркетологів відповідно в додатках 2 та 3.

 

Процес маркетингового планування

Планування маркетингу являє собою підхід, прийнятий у багатьох успішних підприємствах, орієнтованих на ринок. Розробка й впровадження детальних і реальних маркетингових планів та програм - кінцева мета такого планування. Навіть суто формальне планування маркетингу надає переваги підприємству або організації. Спонукаючи керівників підприємства постійно думати про майбутнє, планування визначає цілі і політику підприємства, призводить до більш скоординованої роботи. Крім того, ретельне планування допомагає ефективно використовувати ресурси, передбачати зміни мікро- та макросередовища середовища й оперативно реагувати на них, а також готує до непередбачуваних змін. Завдяки плануванню маркетингу підприємство завжди налаштоване на ринок з його тенденціями, на потреби покупців і дії конкурентів. Маркетингове планування базується на таких принципах:

· системність,

· комплексність,

· обмеженість ресурсів,

· альтернативність,

· оптимальність,

· узгодженість,

· динамічність

· адаптивність.

Отже, маркетингове планування — це систематичний процес, що включає в себе оцінку маркетингових можливостей і ресурсів, визначення цілей маркетингу й розробку плану впровадження й контролю заходів, що в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку. В цілому логічну схему маркетингового планування можна подати у такому вигляді: планування ґрунтується на аналізі тенденцій, покупців, конкуренції й можливостей; у процесі маркетингового планування виробляються стратегії, спрямовані на обслуговування найбільш вигідних для компанії покупців; Стратегії, створені в ході планування, повинні бути сконцентровані на реальних перевагах компанії, сприйманих ринком; програма дій - маркетинг-мікс - забезпечує впровадження розроблених стратегій; на виконанні програм концентруються всі необхідні ресурси.

Процес маркетингового планування складається з основних етапів:

1) аналіз існуючої проблеми,

2) визначення мети маркетингової діяльності,

3) пошук альтернатив вирішення існуючої проблеми,


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сутність маркетингової політики комунікацій | Одним із основних, широко розповсюджених, дієвих і найпопулярніших елементів системи маркетингових комунікацій є реклама. | Засоби розповсюдження реклами. | Додаткові засоби маркетингових комунікацій | Прямі та опосередковані канали розподілу. Види посередників | Які змінні слід ураховувати фірмі в процесі вибору каналу розподілу? | Згідно до правила Парето | Які з названих нижче товарів (або методів продажу) можуть бути реалізовані через канал нульового циклу? | Сутність, мета та завдання управління маркетингом підприємства | Організаційні структури служби маркетингу та принципи їх формування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Механізм функціонування маркетингової діяльності підприємства| Прогнозування розвитку,

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)