Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фактичне навантаження на лаву.

Читайте также:
  1. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  2. Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів
  3. Нормативні та розрахункові навантаження
  4. Реалізація права– це його фактичне здійснення в конкретних життєвих ситуаціях.
  5. Розподіл навчального навантаження
  6. Розрахунок дозволеного телефонного навантаження
  7. Розрахунок дозволеного телефонного навантаження

3.5. Розрахунок навантаження на очисної вибій по гірничотехнічним чиникам (2 - 3 стор.)

Для того щоб визначити навантаження на лаву, насамперед необхідно знайти тривалість циклу по формулі:

[20]

де; l - довжина лави, м;

Uр - робоча швидкість подачі комбайна, м/хв;

Uм - маневрова швидкість подачі комбайна, м/хв;

∑t - сумарний час на допоміжні операції, віднесене до 1 м довжини лави (при вузькозахватной виїмці ∑t = 0,4 - 0,6 м/хв);

Kв - коефіцієнт, що враховує норматив часу на відпочинок (Kв = 1,12);

Kпз - коефіцієнт, що враховує норматив часу на підготовчо-заключні операції й особистий час працюючих (Kпз = 1,15).

Час роботи в очисному вибої по видобутку за добу визначається по формулі:

[20]

де: tсм - тривалість добічної зміни, хв; (при 6-годинній зміні tсм = 360 хв);

tпз - тривалість підготовчо-заключних операцій у зміну, хв

(приймається 20 хв);

nзм - число добічних змін у добу.

Визначаємо можливе число циклів у добу по формулі:

Знаючи кількість циклів у добу, визначаємо навантаження на лаву по формулі:

[20]

де; l - довжина лави, м;

m - потужність пласту, м;

r - просування лави за цикл (глибина врубу), м;

γ - щільність вугілля, т/м3;

nц - кількість циклів у добу.

Розрахунок навантаження на стругову лаву див. далі.

Отримане навантаження на очисний вибій по горно-техниченим факторах необхідно перевірити по газовому чиннику.

Визначення припустимого навантаження на лаву по газовому фактору виробляється по формулі:

[20]

де; U - максимально припустима швидкість руху повітря в лаві (згідно вимог ПБ U = 4 ÷ 6 м/сек.)

S - мінімальна площа поперечного переріза лави (прохідний перетин), вільна для проходу повітря, м2;

Кз - коефіцієнт, що враховує захаращеність привибійного простору, приймається рівним 0,9;

m - потужність пласту, що виймається, з обліком породних прослойків;

В - мінімальна ширина привибійного простору, м, приймається відповідно до паспорта кріплення і керування покрівлею;

С - припустима Правилами безпеки концентрація метану у вихідному струмені, %;

Р - коефіцієнт, що враховує витоки повітря через вироблений простір, що безпосередньо прилягає до привибійному простору. [10]

Кн - коефіцієнт нерівномірності газовиділення в лаві. [10]

дл - відносна метановість лави, м3/т, визначається за результатами планових вимірів у шахті.

У тих випадках коли відносна метановість досить висока дл > (10 - 15) м3/т, навантаження на лаву по газовому фактору буде значно нижче навантаження, визначеної по гірничотехнічним чиннику.

У цьому випадку для досягнення високих навантажень на очисний вибій необхідно проводити заходи щодо зниження метановості засобами дегазації відповідно до рекомендацій “Посібника з дегазації вугільних шахт”. М.: Надра, [11]

Розрахунок виробляється в наступному порядку:

А) Знаючи відносну метановість лави дл, м3/т, визначаємо її абсолютну метановість (м3/хв) по формулі:

[11]

Б) Користуючись “Посібником з дегазації вугільних шахт”[21] визначаємо розрахункову метановість лави по чиннику вентиляції:

[11]

де; U - припустима по ПБ максимальна швидкість руху повітря в лаві (від 4 до 6 м/с),

S - прохідний перетин, м2,

С - припустима ПБ концентрація метану у вихідному струмені,

Кн - коефіцієнт нерівномірності метановиділення в лаві [9]

В) Якщо Iабс > Iрозр те необхідне застосування дегазації, [11].

Г) Коефіцієнт дегазації (Кдег), при якому забезпечується нормальне по чиннику вентиляції провітрювання, визначається по формулі:

[11]

Д) Знаючи коефіцієнт дегазації (Кдег), визначаємо спосіб дегазації [11]припустиме навантаження на лаву при застосуванні дегазації визначаються по формулі:

де; д л - відносна метановість лави при застосуванні дегазації

Технологія очисних робіт

Тут необхідно указати схему роботи комбайна (чолнокова або одностороння, а також послідовність виконання операцій циклу (виїмка вугілля, пересування секцій кріплення, пересу-вання конвейєра, креплення сполучення). Цей підрозділ необ-хідний для виконання графічної частини проекту. Дані взяти із звіту або з літератури (14,с.313-334;339-343;353-356;15,с.198-214). Цей підрозділ повинен складати по об'єму1,0 сторінки.

Провітрювання лави і контроль за змістом метану

Кількість повітря, необхідне для провітрювання лави, визначається по чотирьох факторах:

А) по газі метанові:

[9]

де; Iл - середнє газовиділення в очисне вироблення, м3/хв; абсолютна метановість)

Кн - коефіцієнт нерівномірності газовиділення [9]

Якщо відомо відносна метановість (Iвід, м3/т), то Iабс визначається по формулі:

де; Адоб - добовий видобуток з лави, т;

С - максимально припустима концентрація газу метану у вихідному струмені лави, %;

Со - концентрація газу метану в, що надходить у лаву струменеві повітря, %

С0 ≈ 0,05% [12].

Б) по газах, що утворить при підривних роботах у лаві:

[9]

де: t - час провітрювання вироблення, хв;

Ав - кількість одночасна що підривається ВР, кг;

U - обсяг провітрюваного виробки, м3.

В) по людям:

[9]

де; 6 - норма повітря на одну людину, м3/хв;

Пч - найбільше число одночасне зайнятих людей у лаві.

Г) по пилу:

[9]

 

де; Uо - оптимальна швидкість руху повітряного струменя в лаві, м/с, Uо=1,6 м/с, [9]

Sл - максимальна площа привибійного простору лави, м2.

За остаточну приймається найбільша величина Q, отримана по розрахунках.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика виробки | Настилання рейкового шляху | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. | Поняття, види, порядок укладання та припинення | Договір купівлі-продажу | Договір міни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Система розробки| Опис транспортного ланцюга

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)