Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Договір купівлі-продажу

Читайте также:
  1. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  2. Авторський договір
  3. Відповідальність за порушення договірних забовязань
  4. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
  5. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис козаків Зборівський мирний договір
  6. Договір дарування

Договір купівлі-продажу є одним з найбільш поширених догово­­­рів, що укладаються як фізичними особами, так і юридичними.

Договір купівлі-продажу - це угода, за якою продавець передає або зобов'­­­язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов'­­­язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Двосторонній характер купівлі-продажу обумовлює взаємне ви­­­никнення у кожної із сторін прав і обов'язків. Зокрема, укладаючи цей договір продавець приймає на себе обов'язок передати покупце­­­ві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а поку­­­пець у свою чергу, зобов'язаний здійснити оплату придбаної речі і водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.

Згідно цивільного законодавства сторонами в договорі купів­­­лі-продажу виступають продавець і покупець.

Істотними умовами цього договору є умови про предмет і ціну. До тих пір поки сторони не дійдуть згоди щодо цих умов, договір не може вважатися укладеним, незважаючи на погодження інших умов (строку, місця, способу виконання тощо). Інші умови також можуть набути значення істотних, якщо щодо них за заявою однієї із сто­­­рін повинно бути досягнуто згоди.

Предметом договору купівлі-продажу можуть бути: товар, який є у продавця на момент укладення договору, або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права (наприклад, зазначені у цінних паперах); право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі - продажу права вимоги застосовуються правила про уступку вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

В той же час, предметом цього договору не можуть бути авторські права.

Ціна, як одна із істотних умов, визначається угодою сторін, яка в свою чергу зумовлена попитом і наявністю товару на ринку.

Відповідно до цивільного законодавства форма договору купів­­­лі-продажу визначається характером і вартістю товару, а також ча­­­сом виконання договору. Договори, які виконуються в момент їх ук­­­ладення, можуть бути також укладені в усній формі. Якщо договір буде виконуватися після його укладення, то він має бути укладений в письмовій формі, а окремі договори потребують не тільки письмової форми, а й нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Це такі види договорів: договори купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних (єдиних) майнових комплексів, житлових будинків (квартир) та іншого нерухомого майна.

При укладенні договору продавець зобов'язаний попередити по­­­купця про всі права третіх осіб на продавану річ (право наймача, право застави, довічного користування тощо). Невиконання цього правила дає покупцеві право вимагати зменшення ціни або розірван­­­ня договору і відшкодування збитків.

У випадку, коли право власності (право оперативного управ­­­ління) переходить до покупця раніше передачі речі продавець зо­­­бов'язаний до передачі зберігати річ, не допускаючи її погіршен­­­ня.

Якщо продавець на порушення договору не передає покупцеві продану річ, покупець вправі вимагати передачі йому проданої речі і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або, з своєї сторони, відмовитись від виконання договору і вимагати відшкодування збитків.

При порушенні умов договору покупцем, наступають такі наслідки: у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами; якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору.

Якість проданої речі повинна відповідати умовам договору, а при відсутності вказівок у договорі – вимогам придатності для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується, особливо тоді, коли покупець при укладенні договору вказав конкретну мету придбання товару.

Якщо ж продаж товару відбувається за зразком і (або) за описом, продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.

Вимоги щодо якості товару можуть встановлюватись законом. В такому випадку, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам. Більше того, законодавець передбачив, що за домовленістю між продавцем і покупцем може встановлюватись обов’язок продавця передати товар підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими законом.

Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її недо­­­ліки не були застережені продавцем, вправі за своїм вибором незалежно від можливості використання товару за його призначенням, вима­­­гати від продавця за своїм вибором: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово, чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором: відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми чи вимагати заміни товару. Такі вимоги можуть бути заявлені як до продавця товару, так і до його виготовлювача.

Вищезгадані вимоги у зв’язку з недоліками товару можуть бути заявлені покупцем у встановлені законом строки. Так, якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, такі вимоги можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк. Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо, або якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці його призначення.

Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку.

Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

Якщо недоліки товару виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку придатності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки виникли до передання йому товару або є наслідком обставин, які існували до цього моменту.

Позов з приводу недоліків проданої речі може бути пред'явле­­­ний протягом одного року починаючи від дня виявлення недоліків, за умови, що згадані недоліки були виявлені у межах вищевказаних строків, встановлених законодавством для їх виявлення і пред’явлення відповідних вимог, а на товари, щодо яких встановлено гарантійний строк (строк придатності), - якщо недоліки виявлено у межах гарантійного строку (строку придатності).


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика виробки | Настилання рейкового шляху | Система розробки | Фактичне навантаження на лаву. | Опис транспортного ланцюга | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття, види, порядок укладання та припинення| Договір міни

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)