Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Договір міни

Читайте также:
  1. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  2. Авторський договір
  3. Відповідальність за порушення договірних забовязань
  4. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
  5. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис козаків Зборівський мирний договір
  6. Договір дарування
  7. Договір купівлі-продажу

У відповідності до цивільного законодавства за договором мі­­­ни між сторонами провадиться обмін одного товару на інший. При ць­­­ому кожний з тих, хто бере участь у міні, вважається продавцем того майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке він одер­­­жує взамін. Договір міни ще називають бартером.

Договір міни спрямований на невідворотне відчуження кожною із сторін належного їй майна, в результаті чого у сторони, яка за договором міни набуває майно, відповідно виникає право власності на нього. Цей договір є консенсуальним, оплатним та двостороннім.

Інколи обмінювані товари мають різну вартість. В такому випадку договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають як покупці за договором міни, одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законодавством передбачено також, що договором міни може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги).

До договору міни застосовуються відповідно правила про дого­­­вори купівлі-продажу, поставки, контрактації або про інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Договір найму (оренда)

За договором майнового найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується на­­­дати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Зазначе­­­ний договір є консенсуальним, оплатним та двостороннім.

Особливістю договору майнового найму є те, що на його підс­­­таві майно переходить до наймача у користування, повне господарське відання чи оперативне управління, а не у влас­­­ність.

Сторонами у договорі є наймодавець - особа, яка передає майно у користування, і наймач, тобто особа, яка набуває право користу­­­вання річчю. В даному випадку сторонами у цій угоді можуть бути фізичні і юридичні особи. Право передання майна у найм має власник майна, або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення такого договору.

Предметом договору найму може бути індивідуально визначені майно або річ, які зберігають свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ), а також майнові права.

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором. Якщо в договорі строк найму не встановлений, вважається що він укладений на невизначений строк.

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитись від договору у будь-який час, попередивши про це у письмовій формі другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про припинення договору найму, укладеного на невизначений строк.

Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремого майна. В такому випадку, договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, є укладеним на строк, що відповідає максимальному строку.

Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не відмовилась від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального строку договору.

Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

За договором майнового найму наймодавець зобов'язаний надати наймачеві майно у стані, що відповідає умовам договору і призна­­­ченню майна. Наймодавець не відповідає за недоліки майна, які бу­­­ли ним застережені при укладенні договору.

Коли наймодавець не надає у користування наймачеві зданого в найом майна, наймач вправі витребувати від нього це майно і вима­­­гати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або з свого боку відмовитись від договору і стягнути збитки, завдані його невиконанням.

Наймодавець зобов'язаний провадити за свій рахунок капіталь­­­ний ремонт зданого в найом майна, якщо інше не передбачено зако­­­ном або договором. Невиконання цього обов'язку наймодавцем дає наймачеві право або зробити капітальний ремонт, що передбачений договором чи викликається невідкладною необхідністю, і стягнути з наймодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок найомної плати; або розірвати договір і стягнути збитки, завдані його не­­­виконанням.

За договором майнового найму наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування майном; користуватися майном відпо­­­відно до договору і призначення майна; підтримувати найняте майно у справному стані; провадити за свій рахунок поточний ремонт, як­­­що інше не встановлено законом або договором; при припиненні до­­­говору найму повернути майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовле­­­ному договором.

Здавання наймачем найнятого майна в піднайом дозволяється лише за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом або договором.

При переході права власності на здане в найом майно від най­­­модавця до іншої особи договір найму зберігає чинність для нового власника. Договір найму зберігає чинність і при переході майна від однієї юридичної особи (наймодавця) до іншої.

Договір найму припиняється у разі смерті наймача - фізичної особи, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем.

Наймодавець вправі відмовитись від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування нею протягом трьох місяців підряд. В такому випадку, договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Сторони за договором майнового найму можуть вимагати достро­­­кового розірвання договору. Так, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо: наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; наймач без дозволу наймодавця передав майно у користування іншій особі; наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.

Договір може бути розірваним також на вимогу наймача у випадку, якщо: наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі.

У разі припинення договору наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує вказаного обов'язку наймодавець, має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за час прострочення.

Зацікавлена сторона може пред'явити в суді, господарському або в третейському суді вимогу про дострокове розірвання до­­­говору найму протягом одного року.

Різновидами договору найму є договори прокату, найом земельної ділянки, найом будівлі або іншої капітальної споруди, оренда транспортних засобів, лізинг та інші.


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Настилання рейкового шляху | Система розробки | Фактичне навантаження на лаву. | Опис транспортного ланцюга | Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою | В) вина як умова відповідальності. Форми вини та її значення | Б) особливості відшкодування шкоди, заподяної в втані крайньої необхідності. | За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (1190 ЦК). | Крайня необхідність у цивільному праві. | Поняття, види, порядок укладання та припинення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Договір купівлі-продажу| Договір найму жилого приміщення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)