Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки проекту

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  6. II. Подання клопотання про справедливу компенсацію: вимоги стосовно форми
  7. Ll. Проектування фундаментів мілкого закладення на штучній основі

Курсове проектування деталей машин

 

Методичні рекомендації

До виконання курсового проекту

 

Укладач: викладач-методист В.С. Середюк

 

Рецензенти:

викладач технікуму М.С. Ковальчук

викладач технікуму К.В. Гулевич

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії загальнотехнічних

і спеціальних дисциплін.

Протокол № 10 від 19.03.2012 р.

 

 

Курсовий проект з деталей машин є першою конструктор-ською роботою студента, яка поєднує набуті знання і навички не тільки з курсу «Деталі машин», а й з інших загальнотехнічних дисциплін. В процесі курсового проектування студенти отримують навики практичних розрахунків і конструювання деталей і складальних одиниць механічних приводів, готуються до виконання курсового проекту зі спеціальних дисциплін, дипломного проектування та майбутньої виробничої роботи.

Різні машини та механізми переважно складаються з однотипних за функціональним призначенням деталей і складальних одиниць. Тому однакові методи аналізу, розрахунків і проектування застосовуються в різних галузях техніки. Так як більшість деталей машин загального призначення використову-ються в механічних приводах, то саме вони є об’єктом курсового проектування.

При проектуванні приводу студенти виконують кінематичні розрахунки, визначають сили, що діють на деталі, виконують розрахунки виробів на міцність, розв’язують питання, пов’язані з вибором матеріалів та найбільш технологічних форм деталей. Студенти знайомляться з діючими стандартами, довідковою літературою, набувають навики користування ними при виборі конструкцій і розмірів деталей, а також при виконанні робочої конструкторської документації.

 

Загальні вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки проекту

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, складального креслення редуктора і робочих креслень основних деталей.

Пояснювальна записка оформляється акуратно чорним чорнилом чи пастою креслярським шрифтом (з висотою прописних букв близько 5 мм) або набирається на комп’ютері (шрифт № 14÷16) повними словами без скорочень, за винятком скорочень, передбачених стандартами. Умовні позначення фізичних, механічних та інших величин мають бути однаковими у всіх розділах записки.

Розшифровка позначень і коефіцієнтів, що входять в формулу подається під цією формулою. При цьому необхідно посилатись на документи, довідники, технічну літературу, з якої взяті ті чи інші коефіцієнти, довідкові дані. Вказується номер сторінки чи таблиці, де були взяті ці дані та порядковий номер довідника або іншого джерела, під яким вони знаходяться в списку використаної літератури.

Наприклад: с. 247 [9]

табл. 18 [2]

Формули записуються спочатку з використанням позначень, а потім позначення замінюються на числові значення.

Наприклад:

m = (0,01 ÷ 0,02) ·aω = (0,01 ÷ 0,02) ·200 = 2 ÷ 4 мм

Всім таблицям і рисункам присвоюється порядковий номер.

Наприклад: табл.1.1; табл.3.1; рис.4.1; рис.5.2.

Всі сторінки пояснювальної записки нумеруються, починаючи з титульної сторінки (рис.4, с. 5).

Другою сторінкою записки має бути затверджене цикловою комісією завдання на курсове проектування.

Після завдання розміщується відомість курсового проекту (рис. 5, с. 6).

В кінці записки подається список використаної літератури і зміст розрахунково-пояснювальної записки.

Кожна сторінка пояснювальної записки має основний напис.

Рис. 1. Основний напис для креслень і схем (форма 1)

 

 

Рис. 2. Основний напис для текстових конструкторських документів (перший аркуш, форма 2)

 

 

 

Рис. 3. Основний напис для текстових конструкторських документів (наступні аркуші, форма 2а)

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Новоград-Волинський промислово-економічний технікум     Курсовий проект з «Деталей машин» ___________________ (код спроектованого редуктора) Тема проекту:_____________________________ __________________________________________     Проектант – студент групи __________ __________________________________     Керівник проекту __________________   Курсовий проект прийнято «___» ________20__р. з оцінкою ________________     ________ (рік)

Рис. 4. Форма титульної сторінки курсового проекту

№ п/п Формат     Позначення   Назва Кільк.     При- мітка
           
1 А4 НВПЕТ. РЧ 150. 312 ПЗ Розрахунково – поясню-    
      вальна записка 28  
           
2 А1 НВПЕТ. РЧ 150. 312 000 СК Складальне креслення    
      червячного редуктора 1  
           
3 А3 НВПЕТ. РЧ 150. 312 003 Робоче креслення    
      червячного вала 1  
           
4 А3 НВПЕТ. РЧ 150. 312 012 Робоче креслення    
      веденого вала редуктора 1  
           
5 А1   Ескізна компоновка    
      червячного редуктора 1  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          НВПЕТ. РЧ 150. 312 ВКП
       
  Прізвище Підпис Дата
Розроб.       Відомість курсового проекту Літера Аркуш Аркушів
Перев.                
          НВПЕТ, 323 Гр.
       
                           

Рис. 5. Приклад відомості курсового проекту

Перша сторінка записки має основний напис по формі 2 (рис.2, с.4), а наступні сторінки мають основний напис по формі 2a (рис.3, с.4).

В графі 1 вказується назва спроектованого редуктора, в графі 2 вказується шифр редуктора, а в графі 3 – номер навчальної групи.

Шифр (код спроектованого редуктора) рекомендується складати в такому порядку: код навчального закладу (НВПЕТ), індекс та один з основних параметрів редуктора (для циліндричних (РЦ) і черв’ячних (РЧ) редукторів – міжосьова відстань, для конусних (РК) редукторів – середня конусна відстань), останні три цифри номера залікової книжки студента. Наприклад: НВПЕТ. РЦ 180. 172 – код циліндричного редуктора з міжосьо-вою відстанню 180 мм, розроблений студентом, останні три цифри залікової книжки якого 172.

До коду пояснювальної записки додаються літери ПЗ. Наприклад: НВПЕТ. РЦ 180. 172 ПЗ.

До коду складального креслення додаються три нулі і літери СК. Наприклад: НВПЕТ. РЦ 180. 172 000 СК.

До коду відомості курсового проекту додаються літери ВКП. Наприклад: НВПЕТ. РЦ 180. 172 ВКП.

В специфікації до складального креслення кожній складальній одиниці присвоюється шифр шляхом заміни першого нуля порядковим номером цієї одиниці, а шифр кожної нестандартної деталі утворюється заміною останніх нулів шифру складальної одиниці порядковим номером деталі. Наприклад:

НВПЕТ. РЦ 180. 172 100 – код першої складальної одиниці редук-тора;

НВПЕТ. РЦ 180. 172 102 – код другої деталі, що входить до першої складальної одиниці;

НВПЕТ. РЦ 180. 172 001 – код першої деталі редуктора;

НВПЕТ. РЦ 180. 172 013 – код тринадцятої деталі редуктора.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Циліндричні зубчасті передачі | Конусні зубчасті передачі | Черв'ячна передача | Допустимі контактні напруження для черв’ячних коліс з безоловянистих бронз та чавунів | Приведені кути тертя між черв’ячним колесом з оловянистої бронзи і сталевим черв’яком | Проектний розрахунок валів редуктора | Конструкційні розміри шестерні і колеса | Ширина канавки на шевронному колесі | Конструкційні розміри корпуса редуктора | Перша ескізна компоновка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Выводы и предложения| Кінематичний і силовий розрахунки приводу

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)